Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36620
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Radzevičienė, Kristina
Supervisor: Astromskis, Paulius
Title: Ar autonominio automobilio gamintojas atsako už žalą be kaltės?
Other Title: Whether autonomous car manufacturer is liable for damages despite of its fault?
Extent: 49 p.
Date: 6-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Autonominis automobilis;Gamintojo atsakomybė;Griežtoji atsakomybė;Žalos kompensavimas;Autonomous car;Manufacturer liability;Strict liability;Compensation for damages
Abstract: Nebetolimoje ateityje autonominiai automobiliai nebebus tik mokslinė fikcija, gimusi iš futuristinės idėjos, pasikeis ne tik suvokimas apie automobilį tačiau ir kasdieniniai vartotojų įpročiai. Apie autonominių automobilių svarbą ir technologines galimybes pradėta kalbėti maždaug prieš šešis dešimtmečius. Šiandien atliekamos mokslinės studijos patvirtina šios technologijos socialinę, ekonominę bei mokslinę naudą. Ekspertai tikina, autonominių automobilių pagalba bus išspręsta daugelis opių problemų, susijusių su klimato kaita, gamtos išteklių panaudojimu bei saugumu keliuose. Esamu laikotarpiu nėra įvirtintos aiškios ir apibrėžtos autonominius automobilius reguliuojančios įstatyminės bazės. Teisės ekspertų ir mokslininkų tarpe verda diskusija koks teisinis reglamentavimas efektyviausiai išspręstų kylančius atsakomybės instituto nustatančius žalos atlyginimo klausimus. Šio darbo tikslas, atskleidus autonominio automobilio gamintojo atsakomybės problematiką ir atsakomybės be kaltės koncepciją, bei atlikus sisteminę šių teisės institutų analizę, pateikti rekomendacijas dėl teisingą žalos atlyginimą užtikrinančio autonominio automobilio gamintojo atsakomybės modelio reguliavimo. Darbo objektas –autonominio automobilio gamintojo atsakomybė. Magistro darbu yra siekiama išanalizuoti teisinę problemą ir atsakyti į klausimą ar autonominio automobilio gamintojas atsako už žalą be kaltės? Siekiant išspręsti šiame darbe suformuluotą problemą iškelti keturi uždaviniai, kurie atitinkamai yra nagrinėjami kiekviename skyriuje. Pirmojoje darbo dalyje yra apžvelgiama autonominių automobilių industrijos vystymasis, galimybės ir grėsmės. Antrojoje dalyje yra atskleidžiama griežtosios atsakomybės koncepcija bei pateikiami tipiniai jos taikymo atvejai. Trečiojoje šio darbo dalyje atliekama sisteminė griežtos atsakomybės instituto analizė autonominiams automobiliams artimų technologijų kontekste, pateikiamas naujas griežtosios atsakomybės, protingo automobilio standartas. Ketvirtojoje dalyje pateikiamos rekomendacijos dėl teisingą žalos atlyginimą užtikrinančio autonominio automobilio gamintojo atsakomybės reguliavimo.
In the near future, autonomous cars will no longer be just a science fiction, born of a futuristic idea. This conceptual invention will change not only the perception of the car, but also the everyday traveling habits. The discussion regarding the importance of autonomous cars and technological capabilities have started about six decades ago. Currently research studies confirm the social, economic and scientific benefits of this technology. Experts believe that the autonomous car will solve important problems associated with climate change, the use of natural resources and road safety. Currently, there is a lack of clear and defined autonomous car regulatory framework regarding liability issues. Legal experts and scientists are involved in legal discussion arguing about the development of regulation that would effectively solve the emerging liability issues and would establish fair and effective damages compensation. The purpose of this master thesis is, by revealing autonomous car manufacturer's liability issues and the concept of liability without fault, and following a systematic analysis of these legal institutes, recommend fair liability compensation model for autonomous car manufacturer. The object of this master thesis - autonomous car manufacturer liability. The aim of this master's thesis is to analyze the legal problem and answer the question whether the manufacturer of an autonomous car is liable for damage despite its fault? In order to solve the problem formulated in this paper, four tasks are addressed which are dealt with in each chapter accordingly. The first part of the work overviews of the development, opportunities and threats of the autonomous car industry. The second part reveals the concept of strict liability and presents typical cases of its application. The third part of this work carries out a systematic analysis of the strict liability institute concerning autonomous cars in the context of similar technology approaches, and introduces a new standard of strict liability, reasonable car standard. The fourth part provides recommendations for effective development of autonomous car manufacturer liability model, that satisfies fair compensation. The conclusions outline the tasks and objectives of the thesis.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36620
Appears in Collections:2018 m. (TF mag.)

Files in This Item:
kristina_radzeviciene_md.pdf596.14 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

188
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

62
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.