Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36618
Type of publication: master thesis
Field of Science: Medicina / Medicine (M001)
Author(s): Juškaitė, Milda
Supervisor: Šliavaitė, Kristina
Title: Pagalbos vienišoms motinoms etnografija: teikiamos pagalbos sampratos ir patirtys nelygiaverčių galios santykių kontekste (socialinių paslaugų organizacijos atvejis)
Other Title: The ethnography of aid for single mothers: understanding and experience of social assistance in the context of unequal power relations (the case study of social service organization)
Extent: 69 p.
Date: 1-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Sociologijos katedra
Keywords: Vienišos motinos;Skurdas;Galia;Socialinė pagalba;Pagalbos samprata;Single mothers;Poverty;Power;Social assistance;Concept of aid
Abstract: Darbą sudaro trys skyriai. Teorinėje darbo dalyje pateikiamos skurdo teorijos ir jų kritika bei plėtros antropologijos teorijos. Metodologinėje dalyje pateikiami pagrindiniai taikyti metodai: dalyvaujamasis stebėjimas, pusiau struktūruoti kokybiniai interviu ir neformalūs pokalbiai. Trečiojoje darbo dalyje pateikiami empiriniai duomenys, surinkti tyrimo metu socialinių paslaugų organizacijoje. Tyrimo išvados. Socialiniai darbuotojai ir organizacijoje gyvenančios motinos skirtingai supranta pagalbą. Socialiniai darbuotojai pagrindine teikiama pagalba laiko socialinių įgūdžių mokymą, o organizacijoje gyvenančios motinos pagrindinę pagalbą – socialinių įgūdžių mokymą reflektuoja kaip „aiškinimą“ ir „kišimąsi“. Taip pat atsiskleidė skirtingi požiūriai į pagalbą per šias sritis: maistą, kasdienio naudojimo prekes, finansinę paramą ir būstą. Išryškėjo, kad skirtingas pagalbos supratimas ir nepasitikėjimas pagalbos donorais (socialiniais darbuotojais) apsunkina pagalbos teikimo procesą. Svarbus aspektas, kuris atsiskleidžia darbe, yra galios pasiskirstymas. Pagalbos teikimo procese išryškėjo nelygiaverčiai galios santykiai. Pagalbos teikimo procese socialinių darbuotojų galia pasireiškia per tokius veiksmus kaip kontrolės palaikymas, nuobaudų skyrimas ir taisyklių kūrimas. Organizacijoje gyvenančios motinos pagalbos gavimo procese savo galią parodo per „kasdienį pasipriešinimą“. Tyrimas atskleidė, kad pagalbos gavėjai įgalina save tokiais veiksmais kaip ignoravimas, taisyklių nepaisymas ir pagalbos nevertinimas.
The work consists of three parts: the theoretical part of the paper presents theories of poverty and their critique and the theories of development anthropology. The methodological part presents the main applied methods, which are: participatory observation, semi-structured qualitative interviews and informal conversations. The third part of the work presents the empirical data collected during the research in the social services organization. The findings of the study indicate that social workers and mothers living in an organization understand aid differently. According to social workers, the main aid of the organization is social assistance. However, single mothers social assistance interpret as “an interpretation how to behave” or “intervention”. It is also revealed that different approaches to aid are seen through the following areas: food, everyday goods, financial support and accommodation. It has emerged that different understanding of aid and distrust of donors (social workers) make the aid process more difficult. Another important aspect that has emerged is the distribution of power. In the process of providing social assistance, unequal power relations are noticed. During the process of providing aid, the power of social workers manifests through actions such as controlling, punishing and creating rules. Meanwhile, mothers, during the process of receiving aid, shows their power through “everyday resistance”. The study revealed that recipients indicate their power through actions such as ignorance, breaking rules or disregarding received aid.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36618
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
milda_juskaite_md.pdf1.31 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

170
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

10
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.