Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36608
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Teisė / Law
Author(s): Budrytė, Vismantė
Title: Ar ginant viešąjį interesą administracinėse bylose yra užtikrinamas teisėtų lūkesčių apsaugos principas?
Other Title: Are the legitimate expectations guaranteed when protecting the public interest in the administrative case law?
Extent: 47 p.
Date: 7-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Viešasis interesas;Teisėti lūkesčiai;Interesų pažeidimas;Legitimate expectations;Public interest;Infringement of interests
Abstract: Teisėtų lūkesčių apsaugos principo ir viešojo intereso gynimo problematika administracinėse bylose dažniausiai susiformuoja tada, kai tam tikra institucija priima aktą, kuris sukelia lūkestį įgyti teises, tačiau vėliau yra pripažįstamas prieštaraujančiu Konstitucijai. Dėl šios priežasties asmens įgytos teisės laikytinos pažeidžiančios viešąjį interesą. Šiame darbe keliamas klausimas, ar teisėtų lūkesčių apsaugos principas, esantis pasitikėjimo valstybe pagrindas, yra užtikrinamas administracinėse bylose, ar viešasis interesas neturi automatinės prioritetinės galios prieš minėtą principą. Pirmoje šio darbo dalyje analizuojamos teisėtų lūkesčių apsaugos principo ir viešojo intereso sampratos. Prieita prie išvados, jog teisėti asmens lūkesčiai gali susiformuoti ir tais atvejais, kai lūkesčių kilmės šaltinis prieštarauja teisės aktams – dėl institucijų neteisėto veiksmo neretai susiformuoja ir viešojo intereso pažeidimas. Pastarojo instituto tiksli samprata nėra pateikiama įstatymuose, tačiau viešojo intereso reikšmę ir egzistavimą byloje nustato tik administraciniai teismai, o ne prokurorai – dėl šios priežasties negalimas privačių interesų pažeidimas. Antroje darbo dalyje analizuojama Lietuvos Respublikos vyriausiojo administracinio teismo praktika bylose, kuriose susiduria tiesėtų lūkesčių apsaugos principas ir viešasis interesas, taip pat išanalizuotas kitų pasaulio šalių reglamentavimas ir teismų praktika derinant minėtus institutus. Nustatyta, kad Lietuvos Respublikos administraciniai teismai bylose atsižvelgia į abu institutus, ištirta, kad sprendimo priėmimas atsižvelgiant tik į konkrečias bylos aplinkybes labiau užtikrina teisėtus asmenų lūkesčius. Lyginant Lietuvos Respublikos ir kitų šalių praktiką konstatuota, jog tiek privatūs, tiek viešieji interesai yra įtvirtinti visose tirtose valstybėse, tačiau jų užtikrinimas yra skirtingas. Lenkijos Respublikos teismų praktika iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos administracinę jurisprudenciją, Ispanijos Karalystės teismai taiko teisėtumo principą, Australijos Sandraugos teismų praktika yra nukreipta į viešojo intereso prioritetinės galios taikymą.
The problem of the protection of legitimate expectations and the protection of the public interest in administrative cases essentially occurs when a certain state-authorised institution adopts a normative or individual administrative act which leads to the person’s expectation to acquire certain rights, however, such an administrative act is later recognized by the court as contradictory to the Constitution, which is why the rights acquired by the person are regarded as violating the public interest. The present paper raises the question of whether the principle of the protection of legitimate expectations is adequately ensured in administrative cases and whether the public interest has no priority over the aforementioned principle. Part one of this paper deals with the public interest and the protection of legitimate expectations. It was established that legitimate expectations can result even in cases where the source of those expectations is in conflict with the legal acts. This conclusion is important due to the fact that it is precisely because of such an error of administrative bodies that the violation of the public interest often occurs. This part is also concerned with the problem of the public interest, which is reflected in the vagueness of the institute. The lack of an overall concept of the public interest leaves room for the interpretation of both prosecutors and courts on who may restrict the principle of the protection of legitimate expectations. Part two of the paper mainly provides the analysis of the case-law of the Supreme Administrative Court of the Republic of Lithuania in cases where the principle of the protection of legitimate expectations and the public interest are encountered; what is more, it involves the analysis of the legal regulation of other countries worldwide and the case-law of administrative courts in harmonizing the aforementioned institutes. Applying the qualitative analysis of the case-law it was determined that Lithuanian administrative courts take into account both of these institutes and take decisions in the light of specific circumstances of each case. The analysis of practices of foreign countries worldwide lead to the conclusion that both private and public interests are established in all the countries under consideration, however, their protection fundamentally differs. Polish legal regulation and jurisprudence broadly correspond to the administrative jurisprudence of the Republic of Lithuania. The administrative courts of the Kingdom of Spain essentially, in contrast to the Republic of Lithuania, apply the principle of legality rather than the principle of proportionality. The legal regulation of the Commonwealth of Australia is the most distinct, since the notion of the principle of the protection of legitimate expectations is mentioned only in court decisions which tend to apply the priority of the public interest.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36608
Appears in Collections:2018 m. (TF mag.)

Files in This Item:
vismante_budryte_md.pdf689.53 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

82
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

24
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.