Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36548
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Jautakytė, Urtė
Supervisor: Naujanienė, Rasa
Title: Rizikas patiriančiose šeimose gyvenančių paauglių kasdienio išgyvenimo strategijos
Other Title: Coping strategies of adolescent among families at risk
Extent: 92 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Paauglystė;Rizika;Įveikos strategijos;Coping strategies;Adolescent;Risk
Abstract: Socialinis darbas su paaugliais, kurie gyvena į rizikas patekusiose šeimose, nėra pakankamai plėtojamas. Pažvelgus į statistikos duomenis, aiškiai matyti, kad ne visi jaunuoliai gauna reikiamų socialinių paslaugų. Atsižvelgiant į tai, svarbu suprasti, kokie vidiniai ir išoriniai procesai stiprina paauglių įveikos strategijas išgyventi patiriamas rizikas. Atpažinus, su kokiomis rizikomis kiekvieną dieną susiduria paaugliai, gyvenantys krizes patiriančiose šeimose, ir išanalizavus konkrečius emocinius ir elgsenos modelius, galima pamatyti, kokios asmeninės ir aplinkos stiprybės nulemia paauglių pasipriešinimą artimoje aplinkoje vykstantiems neigiamiems procesams. Visa tai skatina atkreipti dėmesį į paaugliams teikiamų socialinių paslaugų gerinimą ir ankstyvosios prevencijos paslaugų plėtojimo poreikį. Tyrimo tikslas - išanalizuoti rizikas patiriančiose šeimose gyvenančių 14-18 metų amžiaus paauglių patirtis, atskleisti įveikos strategijas ir galimus pagalbos būdus. Tyrimo uždaviniai: 1) išryškinti, su kokiomis rizikomis susiduria paaugliai, gyvenantys į riziką patekusiose šeimose; 2) atskleisti rizikas patiriančiose šeimose gyvenančių paauglių emocinius ir elgsenos modelius; 3) atskleisti rizikas patiriančiose šeimose gyvenančių paauglių išorines palaikančias stiprybes. Paauglių, kurie gyvena šeimose, patiriančiose krizes, rizikos ir jų įveikos strategijos buvo atskleistos pasitelkiant kokybinio tyrimo metodą. Duomenims rinkti buvo naudojamas pusiau struktūruoto interviu modelis. Kokybinis turinio analizės metodas buvo taikomas surinktų duomenų analizei atlikti. Iš viso tyrime dalyvavo septyni 14-18 m. amžiaus tyrimo dalyviai, kurie individualaus pokalbio metu pasidalijo savo patirtimi. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad gyvenimas su patėviu, skurdas, smurtas, konfliktiški santykiai šeimoje ir šeimos narių alkoholio vartojimas laikomi pagrindinėmis rizikomis, su kuriomis paaugliai susiduria, gyvendami krizes patiriančiose šeimose. Patiriamos rizikos turi tendenciją kartotis, todėl kylantiems neigiamiems emociniams išgyvenimams ištverti paaugliai naudoja įvairias įveikos strategijas. Atsižvelgdami į tai, socialinių paslaugų teikėjai ir tėvai turėtų užtikrinti jaunuolio poreikių patenkinimą, pasitelkdami visuomenės išteklius ir gerindami paauglį supančių aplinkos sistemų tarpusavio komunikavimą.
Social work with adolescent clients among families at risk does not tend to be widely developed. According to statistics, young adults are facing the lack of opportunity to get social services. Because of this issue, there is visible need to understand which personal and environmental strenghts sustain adolescent through living in family at risk. By recognising all risks that young adult face at his/her family and by developing his/her coping strategies resources, there is a possibility to understand reasons of adolescent emotional and physical behaviour. The objective of the research – to explore 14-18 years old adolescents’ experiences by living in family at risk, describing coping strategies models and opportunities for social services for adolescents. The tasks of the research: 1) to name all risks that adolescent face with by living in family at risk; 2) to reveal those adolescents’ emotional and behavioural coping strategies; 3) to find environmental strengths which support adolescent who live in family at risk. To find out 14-18 years old adolescents’ experiences by living in family at risk a qualitative research was performed. Semi-structured interview was used by a tool by questioning participants of the study. There were seven participants who shared their own experiences. The results of the study revealed that young adults face with several risks such as: poverty, various forms of violence, parents' alcohol use or bad relations between family members. However, living with stepfather was also named as a risk. According to risks repeat oneself, by this reason young adults use their own coping strategies. Social services givers and adolescents’ parents should ensure young adults’ needs by using environmental resources and by improving better communication between ecological systems which are in adolescent surroundings.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36548
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
urte_jautakyte_md.pdf1.12 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

318
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

52
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.