Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36519
Type of publication: master thesis
Field of Science: Medicina / Medicine (M001)
Author(s): Staniulytė, Rūta
Supervisor: Kuznecovienė, Jolanta
Title: Simbolinė giminystė ir nenuspėjamas bendruomeniškumas Šv. Jokūbo piligrimų kelyje
Other Title: Symbolic kinship and unpredictable communality in the Way of St. James
Extent: 61 p.
Date: 1-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Sociologijos katedra
Keywords: Piligrimystė;Santiago de Compostela;Šv. Jokūbo kelias;Bendruomeniškumas;Pilgrimage;Way of St. James;Communality
Abstract: Šiame darbe nagrinėjamas daugiasluoksnis piligrimystės reiškinys Šiauriniame Šv. Jokūbo piligrimų kelyje Ispanijoje. Darbe apžvelgiama piligrimystės samprata, tyrimai ir klasifikacinės rekomendacijos. Aptariamos tyrimuose atrandami pagrindiniai piligrimų motyvai ir piligrimystėje glūdinčios vertės, skatinančios šiuolaikinį mobilios ir individualios visuomenės gyventoją iškeliauti į piligriminę kelionę. Taip pat aptariama klasikinė V. ir E. Turnerių piligrimystės teorija ir jos kritika bei pristatomi pagrindiniai – slenkstiškumo ir „communitas“ – terminai. Darbe pristatomas tyrimo laukas, įėjimo į lauką aplinkybės, tyrimo metu iškilusios problemos, apžvelgiami etiniai klausimai. Taip pat pristatoma ir aptariama tyrimo metodologija: dalyvaujantis stebėjimas, pusiau struktūruoti interviu, neformalūs pokalbiai, vizualinės medžiagos rinkimas, po lauko tyrimo vykusi internetinė komunikacija su informantais. Analizuojami ir interpretuojami empiriniai duomenys, aptariama Šiaurinio Šv. Jokūbo kelio specifika, institucinis veikimas ir krikščioniškosios idėjos komunikacija jame. Pristatomas Šiaurinio kelio piligrimo portretas, pagrindiniai piligrimystės motyvai, terapinės kelio ypatybės. Koncentruojamasi į bendruomeniškumo reiškinį ir piligrimo santykį su kitais piligrimais, taip pat platesniąja, abstrakčiąja viso kelio piligrimų bendruomene. Aptariamas „communitas“ patyrimas ir jo išraiškos. Pristatomos kelyje reikšmingai pasireiškusios dalijimosi ir pagalbos idėjos. Išvados. Atrandama, kad krikščionybės tradicijoje atsiradęs kelias šiandien pasižymi ypač didele pažiūrų įvairove ir vangia krikščioniškąja institucine komunikacija. Pastebima, kad patogi kelio infrastruktūra, santykinai žemos kainos, vietomis sudėtingesnis reljefas paverčia šį kelią gana patogiu iššūkiu, leidžiančiu šiuolaikiniam, postindustrinės visuomenės prasmės ieškotojui pajausti paviršinę antistruktūros galią, išlaikant saugumą. Pastebimas poreikis suteikti antistruktūrai tam tikrą struktūrą ir tame iškylantys simbolinės giminystės įvaizdžiai. Remiantis teorija ir įvykdytu tyrimu, rekomenduojamas lietuviškas sinonimas terminui „communitas“.
In this thesis, the multi-layer phenomenon of pilgrimage in the North Way of Saint James in Spain is analyzed. The concept of pilgrimage is examined in this work, as well as pilgrimage research and classification recommendations. Research findings of pilgrim’s main motives and values seen in a pilgrimage that motivates the contemporary dweller of a mobile and individual society to go on a pilgrimage are discussed. Also, classical V. and E. Turner’s pilgrimage theory, its critique and the definitions of liminality and communitas are discussed. Field of study, circumstances of entering it, problems that have arisen in the course of the investigation and ethical considerations are introduced in this work. Methodology that was used during the investigation process is also introduced and discussed: participant observation, semi-structured interviews, informal conversations, accumulating visual data, online communication after the end of field study. Empirical data are analyzed and interpreted; the specifics of the Way of Saint James, institutional operations and communication of Christianity ideas in it are being discussed. The profile of a Northern Way pilgrim, main motives for pilgrimage, therapeutic features of the way are presented. Furthermore, there is a focus on communality phenomenon and pilgrim’s relationship with other pilgrims, as well as with the wider, more abstract community of pilgrims on the whole way. Pilgrim’s construction of inward and outward boundaries are explored. The experiencing of communitas and its expressions are discussed. Notable sharing and helping ideas that occurred along the way are presented. Conclusions are introduced. It was discovered that on the route, which originated from Christian tradition, a great variety of attitudes and limited Christian institutional communication can be found. It was observed that the comfortable infrastructure of the way, comparably low prices, sometimes challenging terrain transforms this route into a somewhat comfortable challenge, which allows a contemporary post-industrial society seeker of meaning to feel the superficial power of anti-structure without sacrificing safety. The need to provide anti-structure with structure was observed, as well as the emergent symbolic kinship images. A Lithuanian synonym of communitas term was offered based on theory and current investigation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36519
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
ruta_staniulyte_md.pdf1.25 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

206
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

28
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.