Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36513
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Zozaitė, Daina
Supervisor: Taluntytė, Nijolė
Title: Joniškio miesto kultūros paveldo ypatumai, išsaugijimo ir sklaidos perspektyvos
Other Title: Peculiarities of cultural heritage of Joniškis town, perspectives of preservation and dissemination
Extent: 86 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Menų fakultetas. Menotyros katedra
Keywords: Joniškis;Kultūros paveldas;Paveldo išsaugojimas;Cultural heritage;Preservation
Abstract: Paskutiniais dešimtmečiais atminties studijos tampa vis populiaresnės tarp įvairių sričių specialistų, nes jos padeda geriau suprasti ir suvokti vietos bendruomenės tapatybę. Darbo objektas – Joniškio miesto materialus ir nematerialus kultūros paveldas. Miestelio istorija prasideda dar XVI a., tačiau jo priešistorė siejama su žiemgalių gentimi. Pagrindinis darbo tikslas yra atskleisti Joniškio miesto bendruomenės atminties formas, nustatyti kultūrinės atminties vietas bei pateikti kultūrinio turizmo plėtojimo galimybių. Šiam tikslui įgyvendinti buvo atlikta kiekybinė anketinė apklausa. Praeityje Joniškyje buvo įsikūrusi didelė žydų bendruomenė ir mažesnė latvių, tačiau dėl istorinių priežasčių, žydų bendruomenė išnyko, o latvių bendruomenės skaičius kiekvienais metais vis mažėjo. Šiandien apie kadaise buvusią žydų bendruomenę liudija išlikę senieji žydų namai bei Sinagogų kompleksas, kuris buvo restauruotas ir pritaikytas bendruomenės kultūrinėms reikmėms. Šiame darbe išskirtos kultūrinės atminties vietos: Kalnelio arba Sidabrės piliakalnis, Joniškio Švč. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia ir „Aušros“ gimnazija. Kita vertus atmintis tai ne tik vietos, bet ir ritualai bei tradicijos, kurių metu bendruomenė prisimena praeities įvykius bei sutvirtina ryšius. Svarbiausia bendruomenės renginys yra Joniškio teminė miesto šventė, kada visada minimos dvi svarbiausias miesto datos: Joniškio parapijos įkūrimas ir Magdeburgo teisių suteikimas. Žvelgiant iš turizmo pusės, Joniškis yra tinkamas vystyti kultūrinį turizmą. Pagrindiniai traukos objektai yra Joniškio bažnyčia, Kalnelio piliakalnis, Sinagogų kompleksas, Krepšinio muziejus ir Joniškio istorijos ir kultūros muziejus. Tikintis pagerinti turizmo situaciją mieste, siūloma naudotis tokiomis išmaniosiomis programėlės kaip Geocaching. Taip pat gerinti informacijos sklaidą, vystyti turizmo infrastruktūra, megzti ryšius su aplinkiniais rajonais Lietuvoje ir Latvijoje. Apibendrinant, bendruomenės identitetas yra stiprus, o paskutiniais metais jis stiprinamas įvairiomis formomis – nuo edukacinių renginių iki memorialinių lentelių kabinimo. Tačiau, dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo ir globalizacijos, Joniškiui kyla grėsmė netekti žmonių, kurie skatina kultūrinę atmintį. Todėl turizmas yra vienas iš būdų palaikyti bendruomenės savivoką ir tapatybę.
Over the last few decades, memory studies are becoming more and more popular among the variuos field specialists. These studies are used as a tool to better perceve and understand of local community and its indentity. The subject of this research is a intangible and tangible cultural heritage of Joniskis. The history of Joniskis strats from the 16th century: town roots are closely related to the old Baltic tribe Semigallian which, today is an important part of town’s background. The main purpose of the following thesis is to investigate various forms of Joniskis town memory, to determine cultural memory sites, and discuss cultural tourism oppurtunities. For this purpose, a quantitative questionnaire was carriet out. In the past, Joniskis was not a homogenous town. It used to have a significantly big population of Jews and smaller one of Latvians, however, because of the historical situation, Jews were annihilated, and the number of Latvians has decreased after years went on. Today the most noticeable proof of a high Jewish community that lived there in the past, is Synagogue complex and old Jewish houses. In a present day, the Synagogues have been renovated and used for the community’s cultural purpose. The sites of the cultural memory are: Hill Fort Kalnelis or Sidabrė, on top of which/where stood the Semigallian castle, as well as Joniskis Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary into Heaven and Ausra School. However, the memory can not only be conservated in the architecture, but it can also captured through the traditions and rituals which enable community to recreate the past, connect and strengthen relations among themselves. The most important event is annual Joniskis town celebration which takes place at the beginning of July. Despite the celebration having a different theme each year, the community commemorates two important dates in the town history: the Foundation of Joniskis Parish and the Acquisition of the Magdeburg Law. Joniskis is a place suitable for developing cultural tourism. The main tourist attractions are Joniskis chruch, Hill Fort Kalnelis, Synagogue complex, Museum of Basketball, and the Museum of Joniskis Culture and History. To enhance tourism in Joniskis, modern technology, such as the mobile app Geocaching, may be used. Moreover, the other suggestions are: to improve transmission of information, continue to develop infrastructure of tourism, createa new relationship with the neighbouring region both in Lithuania and Latvia. Overall, present community’s identity is significantly bonded and strong. Moreover, in the last few years it is getting more and more strengthened through books, events and various physical items, for instance, through memorial boards. Nevertheless, because of the decreasing number of inhabitants and globalization, Joniskis may lose people, who stimulate cultural memory. Therefore, cultural tourism is one of the methods to keep the town self-awareness of their own identity.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36513
Appears in Collections:2018 m. (MF mag.)

Files in This Item:
daina_zozaite_md.pdf4.01 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

252
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

46
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.