Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36501
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Agan, Muhammed Hasan
Supervisor: Leonavičius, Vylius
Title: Comparative analysis of motivation to study in higher education: German and Turkey case study
Other Title: Lyginamoji motyvacijos įgyti aukštąjį išsilavinimą analizė: Vokietijos ir Turkijos atvejo studija
Extent: 65 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Sociologijos katedra
Keywords: Academic motivation;Education and society;Human development;Materialistic and post-materialistic values;Akademinė motyvacija;Išsilavinimas ir visuomenė;Žmogiškasis vystymasis;Materialistinės ir postmaterialistinės vertybės
Abstract: Education and schools always played significant role in maintaining existence of society in history. It increasingly continues playing. Understanding system and role of education institutions in society is as important as existence of society. Maintaining of society happens through individuals who are raised by those educational institutions. Students who study and graduate step on real life and start shaping of society. According to research about situation of new generation in Turkey, 92.3% of population does not belong any NGO, any sport club or any political party. This shows us that society is not being fed in enough and sufficiently. Therefore, this study investigates correlation between values of society and academic motivation through using human development theory in order to see students participation in society. The research applies quantitative methodology by using survey type of method. Totally, 178 students were reached. Sample constructed in 2 parts as Turkish students who grew up and studying in Germany and Turkish students who grew up and studying in Turkey. 99% of sample consists of bachelor students. 70 of them are from Turkish students from Germany. Rest of them are Turkish students from Turkey. Correlation analysis was applied to interpret the collected data. Participants from Turkey are more prone to materialistic values in general. Correlation between values and academic motivation were demonstrated. Participants with extrinsic motivation are mostly the ones who have materialistic values. Hereby, outcomes from data analyzed support the human development theory of Inglehart.
Išsilavinimas ir mokyklos istorijoje visada atlikdavo svarbų vaidmenį išlaikant visuomenę. Tai iki šiol išliko svarbu. Suprasti išsilavinimo sistemą ir vaidmenį visuomenės egzistavimui taip pat svarbu. Visuomenės palaikymas vyksta per individus, kurie yra auklėjami tose lavinimo institucijose. Studentai, kurie studijuoja ir baigia studijas, žengia į realų gyvenimą ir pradeda formuoti visuomenę. Remiantis naujosios kartos tyrimais Turkijoje, 92,3 proc. populiacijos nepriklauso jokiai NVO, palaikymo grupei ar politinei partijai. Tai mums rodo nepakankamą visuomenės įsitraukimą. Vis dėlto šis tyrimas rodo koreliaciją tarp visuomenės vertybių ir akademinės motyvacijos, pasitelkdamas žmogiškojo vystymosi teoriją studentų dalyvavimui visuomeninėse veiklose įvertinti. Tyrime naudotas kiekybinis tyrimas (klausimynas). Apklausti 178 studentai. Respondentų atranka vykdyta 2 dalimis: studentai turkai, kurie užaugo ir studijavo Vokietijoje, ir studentai turkai, kurie užaugo ir studijavo Turkijoje. 99 proc. apklaustųjų – studentai bakalaurai. 70 iš jų – studentai turkai iš Vokietijos. Likusieji – studentai turkai iš Turkijos. Duomenims interpretuoti naudota koreliacinė analizė. Tyrimo dalyviai iš Turkijos apskritai labiau vertina materialistines vertybes. Pastebėta koreliacija tarp vertybių ir akademinės motyvacijos. Studentai, pasižymintys išorine motyvacija, dažniau propaguoja materialistines vertybes. Tuo remiantis, duomenų analizės rezultatai palaiko Inglehart žmogiškojo vystymosi teoriją.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36501
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

146
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

134
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.