Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36488
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Šmatauskienė, Agnė
Supervisor: Eidukevičiūtė, Julija
Title: Socialinio darbuotojo, dirbančio vaikų dienos centre, profesionalumo paieškos
Other Title: Searching for the professionalism of a social worker working at the children's day center
Extent: 62 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Socialinis darbas;Profesionalumas;Vaikų dienos centras;Social work;Professionalism;Children's day center
Abstract: Socialinis darbas kaip disciplina Lietuvoje dar tik formuojasi. Jis reikalauja nuolatinio socialinių darbuotojų tobulėjimo: plėsti ir gilinti žinias, ugdyti įgūdžius ir remtis socialinio darbo vertybėmis. Globalizacijos paveikto socialinio pasaulio kompleksiškumas numato, kad bene kiekvienoje bendruomenėje išryškėja kompleksinių problemų, kurias tenka įveikti socialiniams darbuotojams. Socialinio darbuotojo veikla ir profesinė kvalifikacija yra teisiškai reglamentuota, tačiau socialinio darbo profesija visuomenėje nėra aiški, socialinis darbas, kaip veikla, vis dar nepriskiriama ekspertų sričiai. Nepaisant to, socialinio darbo poreikis auga: dėl vykstančių socialinių ir ekonominių pokyčių, kintančios socialinės struktūros atsiranda naujų žmonių poreikių, naujų klientų grupių, kuriasi kompleksinės problemos, kurias reikia spręsti. Socialiniai darbuotojai dažnai pasimeta gausybėje vaidmenų ir skirtinguose klientų, organizacijų ir bendruomenių lūkesčiuose jų atžvilgiu. Tad kyla klausimas, kaip socialiniai darbuotojai, dirbdami vaikų dienos centruose, konstruoja socialinio darbo profesionalumą. Tyrimo tikslas – atskleisti socialinių darbuotojų, dirbančių vaikų dienos centruose, konstruojamas profesionalaus socialinio darbo perspektyvas. Tyrimo objektas – profesionalumas socialiniame darbe. Tyrimo uždaviniai: 1) aprašyti, kaip socialiniai darbuotojai konstruoja profesionalumą socialiniame darbe; 2) aprašyti, kokiomis teorijomis socialiniai darbuotojai vadovaujasi savo veikloje; 3) aprašyti profesionalaus socialinio darbo vertybes, atpažįstamas praktinėje veikloje. Kokybinis tyrimas atliktas remiantis konstruktyvistine-interpretuojamąja ontologija ir konstruktyvistine-grindžiamąja epistemologija. Duomenims rinkti panaudotas pusiau struktūrizuotas interviu. Duomenų analizės metodas – kokybinė turinio analizė. Tyrime dalyvavo 5 socialinės darbuotojos, dirbančios vaikų dienos centruose. Tyrimo metu atskleista, kad socialiniai darbuotojai, dirbantys vaikų dienos centruose, socialinio darbo profesionalumą konstruoja skirtingai, vadovaujasi asmeninėmis nuostatomis, socialinį darbą apibūdina kaip kelių profesijų derinį. Socialinio darbo teorijos, kuriomis praktinėje veikloje vadovaujasi tyrimo dalyviai, taikomos eklektiškai, taikant darbo metodus nėra nuoseklumo. Tyrimo metu išryškėjo pagrindinės socialinio darbo vertybinės nuostatos, kuriomis tyrimo dalyviai vadovaujasi praktinėje veikloje. Remiantis tyrimo duomenimis darbe pateikiama rekomendacijų socialiniams darbuotojams, vaikų dienos centrų vadovams, būsimiems tyrėjams.
Social work as a discipline in Lithuania is still developing. It requires the continuous improvement of social workers: to expand and deepen knowledge, to develop skills and to rely on the values of social work. The implications of globalization for the complexity of the social world make it clear that in each community there are complex problems that social workers face. The activities of a social worker and his professional qualification are legally regulated, but the social work profession in society is not clear, social work, as an activity, is still not included in the field of experts. Nevertheless, the need for social work is on the rise: due to socioeconomic changes taking place, changing social structures, new needs of people are created, new client groups are created, and complex problems are to be solved. Social workers often lose a lot of roles and expectations from different clients, organizations and communities. So, the question arises as social workers, when working at child day centers, construct the professionalism of social work? The purpose of the study was to reveal the prospects of professional social work for social workers working in day care centers for children. The object of the research is professionalism in social work. Research tasks: 1. To describe how social workers construct professionalism in social work. 2. To describe the theories that social workers follow in their activities. 3. To describe the values of professional social work is recognized in practical activities. A qualitative research was carried out on the basis of constructivist-interpreted ontology and constructivist-based epistemology. Semi-structured interviews were used to collect the data. Data analysis method - qualitative content analysis. The study involved 5 social workers working in children's day care centers. The study revealed that social workers working in children's day care centers construct social work professionalism differently, follow personal preferences, describe social work as a combination of several professions. Social work theories, in which the participants of the study are guided by practical work eclectically, are not consistent in the working methods. During the research, the main values of social work were revealed, in which the participants of the research are guided by practical activities. Based on the research data, the work provides recommendations for social workers, day care centers for children, and future researchers.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36488
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
agne_smatauskiene_md.pdf933.79 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

636
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

252
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.