Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36483
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Bagdonaitė, Augustė
Supervisor: Žižienė, Simona
Title: Ar vaiko išvežimas į kitą šalį be jo motinos/tėvo sutikimo ar teismo leidimo vertintinas kaip vaiko pagrobimas?
Other Title: Is the child's removal to another foreign country without mother's/father's or court permission is a child abduction?
Extent: 37 p.
Date: 6-Jun-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Globos teisė;Vaiko pagrobimas;Tarptautinė santuoka;Custody law;Child abduction;International marriage
Abstract: Darbe analizuojami ir nagrinėjami atvejai bei sąlygos, kada vaiko išvežimas į kitą užsienio valstybę be motinos/tėvo sutikimo ar teismo leidimo yra laikytini vaiko pagrobimu, o kada toks išvežimas nėra laikomas neteisėtu. Išanalizavus teisės aktus, teismų praktiką ir mokslininkų atliktas analizes bei straipsnius prieita išvados, kad vaiko išvežimas į kita užsienio valstybę be tėvo/motinos sutikimo ar teismo leidimo yra laikytinas pagrobimu, kai tuo pažeidžiamos vaiko globos teisės. Vertinant pagrobimo atvejus, globos teisės suprantamos kaip „įgytos teismo sprendimu, įstatymų nustatyta tvarka ar juridinę galią turinčiu susitarimu pagal valstybės narės, kurioje yra vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta iki jo išvežimo ar negrąžinimo.“ Vaiko išvežimas į kitą užsienio valstybę be tėvo/motinos sutikimo ar teismo leidimo nelaikytinas pagrobimu, kai vaiko grąžinimas į ankstesnę valstybę padarytų jam žalos ir pakenktų interesams ir gerovei, kai valstybėje iš kurios vaikas buvo išvežtas, globėjas juo nesirūpino, jeigu vaiko grąžinimas į buvusią valstybę žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos principams. Esant šioms aplinkybėms neteisėtas vaiko išvežimas į kitą užsienio valstybę nėra laikomas pagrobimu.
The work analyzes and examines the cases and conditions under which the child's removal to another foreign country, without the consent of the mother/father or court authorization, is considered as child abduction, and when such removal is not considered illegal. After analyzing the legislation, case law and scientific analysis, it is concluded that the child's removal to another foreign country without the consent of the father / mother or the court's permission is to be regarded as abduction, in which the rights of custody acquired by a court decision, in accordance with the procedure established by law or by an agreement having legal force the Member State in which the child has his habitual residence until his removal or non-return. The removal of a child to another foreign country, without the consent of the father/mother or the court, shall not be considered as being abducted in the cases specified in the Convention. First of all, the courts refuse to order the return of a child to the former state when the child has already adapted to the new environment or the process has begun one year or more after the unlawful removal of the child. The courts of the same opinion also adhere to cases where there is a risk of physical or mental harm to the child after returning to the former state, the return would undermine his interests and well-being or that the child is subjected to another intolerable situation. Also, the unlawful removal of a child to another foreign country is not considered to be abduction in the country where the child was removed, the guardian did not care about it or if the return of the child to the former state would be contrary to the principles of protection of human rights and fundamental freedoms. In these circumstances, the unlawful removal of a child to another foreign country is not considered to be an abduction.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36483
Appears in Collections:2018 m. (TF mag.)

Files in This Item:
auguste_bagdonaite_md.pdf545.85 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

142
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

2
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.