Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36476
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Gibaitė, Aurelija
Supervisor: Taluntytė, Nijolė
Title: Ilguvos, Gelgaudiškio ir Zyplių dvarų paveldinė vertė bei panauda kultūriniam turizmui
Other Title: Ilguva, Gelgaudiškis and Zypliai manors heritage value and the use for cultural tourism
Extent: 67 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Menų fakultetas. Menotyros katedra
Keywords: Manors;Value;Tourism;Gelgaudiškis;Ilguva;Zypliai;Vertė
Abstract: Lietuvos dvarai yra neatsiejama kultūrinio turizmo dalis, nes apima ne tik kraštovaizdžio formavimo, kultūrinės veiklos aspektus, bet ir šimtamečių lietuvos tradicijų tęstinumą. Tiriamajame darbe pabrėžiamos trijų panemunės dvarų: Gelgaudiškio, Ilguvos ir Zyplių išliekamosios vertės, skatinančios juose kultūrinio turizmo vystymąsi. Detaliau analizuojama informacija apie Ilguvos dvaro sodybos kultūrinę, istorinę ir architektūrinę vertes, išskiriami svarbiausi jas nulėmę veiksniai. Aptariami Ilguvos dvare ilgą laiką gyvenę muzikinio pasaulio atstovai – akla lietuvių dainininkė Beatričė Grincevičiūtė, lenkų kompozitorius Emilis Mlynarskis ir daugelis kitų. Kalbant apie Gelgaudiškio dvarą išskiriamos kraštovaizdinė, istorinė ir architektūrinė vertės. Detaliai aprašomas neįprastos geometrinės formos parkas, jame esantys augalai. Taip pat pateikiama informacija apie dvaro istoriją, valdant garsioms didikų giminėms: Čartoriskiams, Koideliams ir Komarams. Aptariamas dvaro klestėjimo laikotarpis, ūkio inovacijos, sėkmingai plėtojama pramoninė veikla. Zyplių dvaro išliekamosios vertės analogiškos Gelgaudiškio. Vadovaujantis chronologine seka, aprašomi Zyplių dvaro architektūros pokyčiai, trumpai apžvelgiami kiti į sodybos kompleksą įeinantys objektai. Aptariamos dvi parko dalys ( trikampio ir stačiakampio formos), dvaro teritorijoje suformuotos alėjos ir kiti želdiniai. Bendrai tiriamajame darbe siekta atskleisti dabartinį Ilguvos, Gelgaudiškio ir Zyplių dvarų pritaikymą kultūriniam turizmui ir ateities perspektyvas, išryškinant ir pabrėžiant jų išskirtines išliekamąsias vertes. Kiekvienas dvaras reprezentuoja savitą veiklos sritį (amatai, edukacija), tačiau jomis ir apsiroboja. Darbe aptariamos trijų dvarų komplekso perspektyvos ir pabrėžiama Ilguvos dvaro kultūrinė vertė, kurios potencialas šiandien visiškai neišnaudojamas.
Lithuanian manors are an inseperable part of cultural tourism because that comprises not only the aspects of landscape formation, cultural activities but also the continuation of ancient Lithuanian traditions. In this research work three Panemunės manors such as Gelgaudiškis, Ilguva and Zypliai are emphasized with their lasting values encouraging the development of cultural tourism in them. Detail information is analysed about Ilguva`s manor homestead with its cultural, histarical and architectural values picking out the most significant determined factors. The representatives from music world who lived in Ilguva`s manor for a long time are discussed. They are a blind Lithuanian singer Beatričė Grincevičiūtė, a Polish composer Emilis Mlynarskis and others. Talking about Gelgaudiškis manor the value of landscape, its history and architecture are of a greatimportance. There are detail descriptions of the unusual park with geometry forms and its plants. Also, the information is provided on the history of the manor ruling such famous noble relatives as Čertoriskiai, Koideliai and Komorai. The period of the manor prasperity economic innovations, successfully developed industriad activities are discussed. The lasting values of Zypliai manor are analogous to Gelgaudiškis. According to chronological order the architecturl changes of Zypliai manor are deseribed. The other objects of homested complex are stated briefly. Two parts of the part are discussed, triangular and rectangular forms. Also, in the territory of the manor formed alleys and green plantation are described. In general, in the research work the present use of Ilguva, Gelgaudiškis and Zypliai manors for cultural tourism is analysed from the future perspective, emphasyzing their exceptional lasting values. Each manors represents unique field of activities like trade, education but it is not enough. In this work the perspective of the complex of three manors are discussed. It is emphasized the cultural value of Ilguva manor which potential is not fully used.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36476
Appears in Collections:2018 m. (MF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

214
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

608
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.