Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36472
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Lebedevaitė-Bučienė, Ieva
Supervisor: Teresevičienė, Margarita
Title: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi iššūkiai
Other Title: Challenges for improving the qualification of pre-school educators
Extent: 98 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos institutas
Keywords: Priešmokyklinis ugdymas;Ikimokyklinis ugdymas;Kvalifikacija;Tobulinimasis;Trukdžiai;Preschool education;Pre-primary education;Qualification;Upgrade;Interruptions
Abstract: Tyrimo aktualumas. Šiuolaikinis pedagogas turi jausti ne tik pašaukimą šiam darbui, bet ir būti iniciatyvus, aktyvus, drąsus imtis naujovių, sugebantis dirbti komandoje, spręsti iškilusias problemas, konfliktus tarp kitų kartu dirbančių pedagogų, vaikų tėvų ir pačių vaikų. Sparti kaita pedagoginiame pasaulyje verčia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus išsikelti tikslą – kokybišką savo ugdomųjų galių tobulinimą, mokymąsi visą gyvenimą ir savo žinių pritaikymą praktikoje. Tačiau pedagogai susiduria su tam tikrais iššūkiais siekdami profesinio tobulėjimo. Tyrimo objektas. Teorinėje dalyje nagrinėjamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srities studijos, karjeros galimybės, motyvacija, kvalifikacijos tobulinimas, pristatomi teisės aktai kvalifikacijai tobulinti. Tačiau šio tyrimo svarbiausias objektas yra ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimąs. Tyrimo tikslas - nustatyti kvalifikacijos tobulinimo iššūkius, kylančius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Tyrimo metodika. Teorinėje dalyje nagrinėta ir naudota mokslinė, edukologinė, metodinė, psichologinė literatūra ir valstybės dokumentai. Empirinei kiekybinio tyrimo duomenų analizei buvo taikoma internetinė anketinė apklausa ir statistinė tyrimo duomenų analizė, naudojant programą „Microsoft Excel“. Tyrimui pasirinktas kiekybinis metodas. Išvados. Atlikus literatūros šaltinių analizę, paaiškėjo, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi ypatumus mokymosi visą gyvenimą kontekste sieja labai daug skirtingų ir bendrų dalykų. Siekiant, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai nuolat tobulintųsi, būtų profesionalūs savo veikloje, reikia visiems susijusiems su švietimo sritimi veikti išvien dėl bendro tikslo, nes viskas priklauso nuo daugelio sudedamųjų dalių. Remiantis atlikto tyrimo rezultatais, pedagogų nuomonė apie kvalifikacijos tobulinimosi galimybes yra gera, jei patys pedagogai yra motyvuoti tobulėti ir išlikti profesionalūs. Tačiau kartais trūksta finansinių išteklių seminarams apmokėti, rengti. Atlikus tyrimą, jis parodė, kad pedagogai didžiausiu kvalifikacijos tobulinimo iššūkiu laiko seminarų laiko suderinimą su darbo grafiku bei asmeniniu laisvu laiku, nes dažnai negali nuvykti į seminarus arba tenka papildomai atidirbti už išvykimą į juos. Tyrimo metu išryškėjo pedagogų nuomonė, kad svarbiausios kompetencijos jų darbe yra ugdytinių skirtybių ir galimybių atpažinimo, asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis, ugdymo(si) aplinkų, ugdymosi turinio ir situacijų įvairovės kūrimo kompetencijos. Labiau išsilavinę pedagogai yra ir labiau motyvuoti tobulėti.
Relevance of the research. A contemporary educator must feel not only vocation for this work, but also be proactive, active, courageous for innovation, having a bunch of ideas, able to work in a team, solve problems that are encountered, conflicts between other working teachers, parents of children and children themselves. The rapid change in the pedagogical world forces the pre-school and pre-school educators to reach the goal of high-quality improvement of their educational powers, lifelong learning and the application of their knowledge in practice. However, teachers face some challenges for professional development. Research object. The theoretical part examines pre-school and pre-primary education studies, career opportunities, motivation, improvement of qualification and introduces them to the legislation for improvement of qualification. However, the main objective of this study is to improve the qualification of pre-school and pre-primary education teachers. The aim. Identify the challenges of qualification development for preschool and pre-primary education teachers. Methods of the analysis. The theoretical part examines and uses scientific, educational, methodological, psychological literature and state documents. An empirical analysis of quantitative survey data was conducted using an online questionnaire survey and a statistical analysis of survey data using the Microsoft Excel program. The quantitative method is chosen for the study, because in order to find the answer to the research problem, the aim is to determine the universality of the laws, the calculation of the elements - the output. Conclusions. After analyzing the literature, it became clear that the peculiarities of qualification improvement of pre-school and pre-school education teachers in the context of lifelong learning link very many different and common subjects. In order to continuously improve pre-school and pre-primary education teachers, they should be professional in their activities; all those involved in the field of education need to work together for a common goal, because everything depends on many components. Based on the results of the survey, the opinion of educators on the possibilities of qualification improvement is good if the educators themselves are motivated to improve and remain professional. However, sometimes there is a lack of financial resources for the payment of workshops. Through the study, he showed that teachers find that the greatest challenge of qualification is the timing of workshops with work schedules and personal free time, as they often can not go to seminars or have to work extra for their departure. In the course of the study, the opinion of educators revealed that the most important competences in their work are the competences of identifying the differences between learners and their possibilities, their personal development and their ability to learn, the educational environment(s), the content of educational content and the diversity of situations. Teachers with higher education also have greater motivation for improvement.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36472
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

558
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

852
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.