Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36470
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Ivanauskaitė, Neringa
Supervisor: Civinskas, Remigijus
Title: LEAN sistemos diegimo Lietuvos viešojo administravimo institucijose veiksmingumas
Other Title: The effectiveness of LEAN system implementation in Lithuanian public administrations
Extent: 76 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešojo administravimo katedra
Keywords: Kokybės vadyba;LEAN;Viešasis administravimas;Quality management;LEAN;Public administration
Abstract: Šiuo metu efektyvios viešojo sektoriaus veiklos užtikrinimas yra aktuali tarptautiniu ir nacionalinių valstybių keliama problema. Iš esmės valstybės paskirtis ir yra „tvarkyti“ viešąją sritį, spręsti socialines ir ekonominio gyvenimo problemas, kurių jau nepajėgia spręsti rinka. Kintanti politinė aplinka reikalauja lanksčių politinės strategijos įgyvendinimo formų ir metodų įvairovės. Būtent modernizuojant viešojo administravimo institucijų veiklą, susitelkiama ties šių organizacijų veiklos kokybės gerinimu. O tai tampa svarbiu įrankiu formuojamai valstybės politikai, kuri tuo tarpu turi ir atitinkamą reikšmę kiekvienam valstybės gyventojui. Darbo objektas – Lietuvos viešojo administravimo institucijose įgyvendinamos " Lean" sistemos veiksmingumas. Įgyvendinamos "Lean" sistemos veiksmingumo vertinimo tyrimu siekiama geriau suprasti tiriamąjį reiškinį, identifikuoti pagrindines problemas, trukdančias siekti efektyvaus įdiegimo ir pagal tai pasiūlyti atitinkamas rekomendacijas, kurios užtikrintų geresnius rezultatus. Todėl tyrimo tikslas – ištirti "Lean" sistemos diegimo efektyvumą Lietuvos viešojo administravimo institucijose. Siekiant tyrimo tikslo, buvo iškelti šie uždaviniai: (1.) apibrėžti " Lean" sistemą kaip kokybinės vadybos teorinę prieigą; (2.) atskleisti " Lean" sistemos pritaikymą ir realizavimą Lietuvoje ir tarptautiniu lygiu; (3.) remiantis specialistų ir Lietuvos valstybinių institucijų subjektų požiūriu, identifikuoti " Lean" sistemos įgyvendinimo galimybes ir trukdžius. (4.) remiantis tyrimo duomenimis išskirti " Lean" sistemos veiksmingumo didinimo priemones, teisines ir socialines problemas, trukdančias siekti efektyvaus praktinio" Lean" metodo įdiegimo ir atskleisti jo įgyvendinimo perspektyvas. Siekiant atskleisti tyrimo dalyvių vertinimą organizuojant ir įgyvendinant "Lean" sistemos diegimą viešojo administravimo institucijose bei įvertinti to veiksmingumą buvo pasirinktas kokybinis tyrimų metodas. Kokybinio tyrimo metu atlikti 5 pusiau struktūruoti interviu su "Lean" specialistais ir valstybės institucijų atstovu. Tyrimo metu gauti duomenys atskleidė, jog Lietuvos valstybės viešojo administravimo institucijose įgyvendinimui nepakankamai imamasi veiksmingų priemonių, kadangi institucija susiduria su žmogiškųjų išteklių, ūkio subjektams teikiamų informatyvių paslaugų stokos, teisinio reglamentavimo ir įgyvendinimo bei korupcijos problemomis. Pažymėtina, jog įgyvendinant "Lean" diegimą specialistams problemų kyla dėl: institucijų subjektų keliamų trukdžių ir institucinių trukdžių. Taip pat tyrimo metu išryškėjo prieštaringas požiūris į šios sistemos veiksmingumą siekiant užtkrinti efektyvų paslaugų ir darbo našumo optimizavimą.
The effectiveness of Lean system implementation in Lithuanian public administrations The assurance of effective public-sector activity is currently a highly considerable issue raised by international and national states. The main purpose of any country is to manage the public sector, addressing the social and economic problems that cannot be resolved by the environment itself. A constantly changing political environment requires a versatile variety of forms and methods for implementing the political strategy. The improvement of public administration institutions quality of their activities is specifically determinate by modernising their activities. It becomes an important tool for state policy, which at the same time has a corresponding meaning for every citizen of the country. The subject of this work is the effectiveness of the Lean system implementation in Lithuanian public administrations. The analysis of the effectiveness of the Lean system is being implemented; it seeks to understand the phenomenon better, identify the main issues that prevent effective implementation and propose appropriate recommendations to ensure better results accordingly. The study aims to investigate the effectiveness of Lean system implementation in Lithuanian public administration institutions. To achieve the purpose of the research, the following objectives were raised: (1) Define the Lean system as the theoretical access to qualitative management; (2) Expose the adaptation and realisation of the Lean system in Lithuania and worldwide; (3) Identify the possibilities and obstacles of the implementation of the Lean system based on the experts‟ and institutions of Lithuanian state institutions opinion; (4) Highlight the Lean system's efficiency enhancement tools, legal and social issues that are hindering the effective implementation of the practical Lean method and revealing the prospects for its implementation by using the research data. A qualitative research method was chosen to discover the assessment of the participants in the organising and accomplishing of the implementation of the Lean system in public administration institutions and to evaluate its effectiveness. Five semi-structured interviews were carried out with Lean specialists and representatives of state institutions in the qualitative study. The data obtained during the research revealed that the implementation of the Lithuanian State Public Administration institution is not sufficiently effective because the institution contends the lack of human resources, information provided to economic entities, legal regulation and implementation, and corruption issues. It should be noted that the experts are facing the following problems during the implementation of the Lean implementation: interference from institutional 5 entities and institutional disturbances. In addition, the study revealed a controversial approach to the effectiveness of this system to ensure an efficient optimisation of services and labour productivity.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36470
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
neringa_ivanauskaite_md.pdf1.05 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

470
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

136
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.