Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36466
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Biveinytė, Rasa
Supervisor: Vasiliauskienė, Aušra
Title: Interaktyviosios edukacijos samprata ir raiškos tendencijos Lietuvos muziejuose
Other Title: The concept of interactive education and trends of expression in Lithuanian museums
Extent: 169 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Menų fakultetas. Menotyros katedra
Keywords: Muziejus;Museum;Sąveika;Interaction;Edukacija;Education;Interaktyvioji edukacija;Interactive education
Abstract: XXI amžiaus pirmoji pusė žymi sudėtingus socialinius ir kultūrinius iššūkius. Šiuolaikinio gyvenimo modelius stipriai veikia tinklo (anglų k. – network) visuomenės sandara, kurią lemia informacijos perteklius, o koordinuoja technologinės inovacijos ir virtuali erdvė. Dauguma technologinių inovacijų, atsiradusių XIX – XX a. sandūroje, buvo sukurtos visuomenės komunikacijos gerinimui. XX a. vid. susiformavusi interaktyvumo sąvoka, apibrėžė informacijos perdavimo metodų progresą. Esamuoju laiku interaktyvumo reikšmė sparčiai plečiasi, apimdama daugelį modernios visuomenės vystymosi sričių. Muziejai – viena jų. Interaktyvus muziejus šiuolaikinėje visuomenėje suvokiamas kaip modernus muziejus, atspindintis šiuolaikinės visuomenės poreikius. Magistro darbe „Interaktyviosios edukacijos samprata ir raiškos tendencijos Lietuvos muziejuose“ analizuojama Lietuvos muziejų edukacinė veikla interaktyviojoje plotmėje. Tyrimo objektas – interaktyvioji edukacija pasirinktuose Lietuvos muziejuose. Darbe tiriama problema – interaktyvumo raiškos aspektai Lietuvos muziejuose: iššūkiai ir perspektyvos edukacinėje veikloje. Tyrimo tikslas – remiantis empirinio tyrimo duomenimis, atskleisti interaktyvumo raiškos tendencijas dabartinių Lietuvos muziejų edukacinėje veikloje. Uždaviniai: 1. Apžvelgti interaktyvumo sąvokos sampratas. 2. Aptarti interaktyvumo vaidmens muziejų edukacijoje raidos tendencijas pasaulyje ir Lietuvoje. 3. Išanalizuoti ir apibendrinti empirinio tyrimo duomenis. Darbo struktūra: įvadas, dvi dalys, išvados, šaltinių ir literatūros sąrašas, priedai (edukacinių programų stebėjimo dienoraštis, interviu klausimai, respondentų atsakymai ir lankytojų apklausų anketos). Pirmoje darbo dalyje analizuojama interaktyvumo sąvoka: remiantis įvairių užsienio autorių įžvalgomis, aptariamos interaktyvumo sampratos, pateikiama morfologinė interaktyvumo analizė. Antroje darbo dalyje analizuojami empirinio tyrimo duomenys. Darbe taikomi teoriniai (mokslinės literatūros analizė ir interpretavimas) ir empiriniai (edukacinių užsiėmimų muziejuose stebėjimas, interviu su muziejų darbuotojais jų darbo vietose ir interviu atlikimas elektroniniu paštu, lankytojų apklausų atlikimas) metodai. Atliktas tyrimas leidžia daryti išvadas, jog interaktyvumas Lietuvos muziejų edukacinėje veikloje užima reikšmingą kintamojo dydžio poziciją, kuri tiesiogiai priklauso nuo muziejaus statuso, rūšies, darbuotojų kompetencijų, muziejaus veiklos strategijos, ir lemia muziejaus ir visuomenės santykį šiuolaikinės kultūros kontekste.
Modern life models are strongly influenced by the network structure of society that is determined by the excessive information and technological innovations and virtual space are coordinating it. Most of the technological innovations appeared in the 19th and 20th centuries were created for improvement of public communication. The concept of interactivity, formed in the 20th century, defined the progress of information transfer methods. The importance of interactivity is expanding rapidly at the present time, encompassing many areas of modern society development. Museums are one of them. An interactive museum in contemporary society is perceived as a modern museum reflecting the needs of modern society. The educational activity of Lithuanian museums in an interactive way is being analyzed in master thesis "The Concept of Interactive Education and Trends of Expression in Lithuanian Museums". The object is interactive education in selected Lithuanian museums. The problem, investigated in the work, is aspects of interactivity expression in Lithuanian museums that are challenges and perspectives in educational activities. The goal of research is to reveal the tendencies of expression of interactivity in the educational activities of the present Lithuanian museums, based on the data of the empirical research. Goals: 1. To review the concept of interactivity. 2. To discuss the development trends of interactivity role in museum education in the world and in Lithuania. 3. To analyze and summarize the data of the empirical research. Thesis structure: introduction, two parts, summary, list of sources and literature, annexes (observation diary of educational programs, interview questions, answers of respondents and questionnaires of visitors). The concept of interactivity has been analyzed in the first part of thesis. The concepts of interactivity are discussed, based on the insights of various foreign authors, and morphological analysis of interactivity is presented. The data of the empirical research has been analyzed in the second part of thesis. Theoretical (analysis and interpretation of scientific literature) and empirical methods (observation of educational activities in museums, interviews with museum staff in their work places and conducting of interviews by e-mail, survey of visitors) are applied in the work. The research leads to the conclusion that interactivity in the educational activities of Lithuanian museums occupy a significant variable-value position, which directly depends on the status of the museum, the type of staff competences, the strategy of the activity, and it determines the relationship between the museum and the society in the context of contemporary culture.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36466
Appears in Collections:2018 m. (MF mag.)

Files in This Item:
rasa_biveinyte_md.pdf.pdf1.19 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

568
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

114
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.