Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36448
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Lebedinskaitė, Birutė
Supervisor: Snieškienė, Dalija
Title: Globos namų paslaugų atitikimas pagyvenusių asmenų su negalia poreikiams. Žmogaus teisių aspektas
Other Title: Compliance of nursing home services with the needs of elderly people with disabilities in the aspect of human rights
Extent: 94 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Negalia;Poreikis;Žmogaus teisės;Disabilities;Elderly;Human rights
Abstract: Senatvę dažnai lydi ir įvairios negalios, todėl senų žmonių gyvenime vis svarbesnė tampa formali pagalba ir socialinės paslaugos, o akivaizdžiai sumažėjus tokių žmonių savarankiškumui didėja ir stacionarios globos poreikis. Žmogaus teisių standartai yra reikšmingi vyresnio amžiaus žmonėms kasdienėje jų veikloje, priežiūros ir gydymo procese. Probleminiai klausimai: 1) kokie yra negalią turinčių asmenų poreikiai globos namuose? 2) kaip teikiamos socialinės paslaugos globos namuose, atsižvelgiant į negalią turinčių asmenų poreikius ir žmogaus teisių užtikrinimą? Tyrimo tikslas - įvertinti negalią turinčių asmenų, gyvenančių globos namuose, poreikių ir žmogaus teisių įgyvendinimą. Tyrimo uždaviniai: 1) aprašyti stacionariose globos įstaigose gyvenančių asmenų, turinčių negalią, paslaugų teikimą ir atitiktį poreikiams; 2) išanalizuoti stacionariose globos įstaigose gyvenančių asmenų, turinčių negalią, poreikius žmogaus teisių aspektu. Siekiant kuo išsamiau atskleisti asmenų, turinčių fizinę negalią ir gyvenančių globos namuose, poreikius žmogaus teisių aspektu, buvo pasirinktas kokybinis tyrimas ir naudotas pusiau struktūruotas interviu, nes tai yra metodas, leidžiantis labiau priartėti prie žmogaus patirties. Tyrime dalyvavo 5 globos namų gyventojai. Tyrimo rezultatai parodė, kad stacionarių globos namų veikla, infrastruktūra, teikiamos paslaugos gyventojų vertinamos teigiamai. Identifikuota įvairi paslaugų ir specialistų pasiūla, kuri atitinka gyventojų poreikius. Tyrimo dalyviams trūksta vidaus ligų gydytojo ir masažisto paslaugų pačiuose globos namuose. Egzistuoja skundų tvarka, į skundus dažniausiai reaguojama. Gyventojai skatinami būti savarankiški. Apskritai, tyrime dalyvavusių asmenų nuomone, šiuose globos namuose paslaugos yra geros ir jų pakanka. Aplinka yra prilyginama namų aplinkai. Reikšminga paminėti, kad tyrimo dalyviai daug nusiskundimų pateikė apie kitus globos namus, kuriuose gyveno anksčiau. Apie juos kalbėdami išsireiškė, kad ten net negalima kalbėti apie jokį laisvą žmogų ir jo teises. Vadinasi, Lietuvoje dar egzistuoja institucijų, kuriose šiurkčiai pažeidinėjamos žmogaus teisės. Tyrimas atskleidė, kad ilgalaikės globos namuose gyvenančių asmenų, turinčių fizinę negalią, suvokimas apie jų poreikius kaip teisių įgyvendinimą yra teigiamas. Gyventojai nesijaučia, kad jų teisės būtų varžomos ar neįgyvendinamos. Priešingai, jie jaučiasi, kad jais yra tinkamai pasirūpinta, ir net nebežino, kaip būtų galima tobulinti esamas paslaugas. Vis dėlto užfiksuota pavienių nusiskundimų, kuriuos paminėjo dalis tyrimo dalyvių (nereagavimas į skundus, dušo vakare užrakinimas, trūksta dvigulės lovos, nėra užtikrinta teisė į privatumą, norint pabūti vienam).
Old age is oftentimes accompanied with different disabilities, therefore formal aid and social services are becoming increasingly important in the life of elderly people, while the need for in-patient care is growing as a result of reduced level of independence among such people. Standards of human rights are relevant to elderly people in their daily activities, attendance of treatment process. Problems: 1) What are the needs of persons with disabilities in nursing home? 2) How are social services provided at a nursing home considering the needs of and human right assurance for people with disabilities? Objective of the research study: to assess realisation of needs and human rights of people with disabilities who live in a nursing home. Tasks of the research study: 1) To describe provision of services and their compliance to the needs of people with disabilities, who live in in-patient care institutions. 2) To analyse needs of people with disabilities living in in-patient care institutions in the aspect of human rights. Qualitative research and semi structured interview was chosen in order to reveal the needs of people with physical disabilities living in the nursing home in the aspect of human rights. The study included 5 care home residents. Results of the research study have revealed that residents of in-patient nursing home provided positive feedback on its activities, services and infrastructure. Research participants felt a lack of in-house services of therapist and masseur at the nursing home. There is a procedure for complaints, which are mostly addressed. Residents are encouraged to be independent. In general, the absolute majority consider services provided in the nursing home as good and sufficient. Environment is considered similar to the home one. It should be noted that the research participants have filed a number of complaints in respect of other nursing homes, where they resided previously. When referring to them they mentioned that back there they could even speak about any free person or his/her rights. Hence, there are still institutions in Lithuania, where human rights are severely violated. The research study has revealed that understanding among residents of long-tern nursery home of realisation of their needs as a realisation of their rights is positive. Residents do not feel like their rights are somehow restricted or not realised. On the contrary, they feel cared about properly and don’t even have any suggestions on how current services could be improved. Although some individual complaints have been logged, but only small part of the research participants were among the complainers (failure to respond to complaints, locking showers at night, missing double bed, no guaranteed right to privacy to stay alone).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36448
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

342
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

894
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.