Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36429
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Adomaitienė, Inga
Supervisor: Eidukevičiūtė, Julija
Title: „Patenkinti lūkesčiai“: socialinio darbuotojo pagalba moterims, turinčioms priklausomybę nuo alkoholio
Other Title: „Satisfied expectations”: the help of a social worker for alcohol addicted women
Extent: 67 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Patenkinti lūkesčiai;Socialinio darbuotojo pagalba;Moterys;Turinčios priklausomybę nuo alkoholio;Satisfied expectations;Help of a social worker;Women;Alcohol addicted
Abstract: Moterų alkoholio vartojimas gali sukelti įvairių socialinių, šeiminių, psichologinių ir kitokių problemų, kurias joms vienoms sunku išspręsti, tačiau tyrinėjimų apie moterų, turinčių priklausomybę nuo alkoholio, problemų sprendimą, pagalbos joms metodus ir būdus, socialinio darbuotojo teikiamą pagalbą yra nedaug. Todėl reikalingas tolimesnis ir išsamesnis tyrinėjimas, kad būtų atskleista galima efektyvi socialinio darbuotojo pagalba moterims, turinčioms priklausomybę nuo alkoholio. Magistro darbe aptariama priklausomybės nuo alkoholio samprata, veiksniai, lemiantys moterų alkoholio vartojimą, paaiškinami moterų alkoholio vartojimo ypatumai, aptariama pagalba moterims, turinčioms priklausomybę nuo alkoholio, aprašomas socialinio darbuotojo teikiamos pagalbos pobūdis ir galimybės moterims, turinčioms priklausomybę nuo alkoholio. Tyrimu siekiama išsiaiškinti socialinio darbuotojo pagalbos galimybes moterims, turinčioms priklausomybę nuo alkoholio. Tyrimo uždaviniai: 1) aprašyti moterų priklausomybę nuo alkoholio lemiančius veiksnius; 2) paaiškinti moterų alkoholio vartojimo ypatumus; 3) aprašyti socialinio darbuotojo teikiamos pagalbos pobūdį ir galimybes moterims, turinčioms priklausomybę nuo alkoholio. Tyrimo tikslui pasiekti buvo atliktas kokybinis tyrimas ir pasirinktas šeimos žemėlapio metodas. Duomenims apdoroti taikytas turinio (content) analizės metodas. Tyrimo imtis – 5 moterys, turinčios priklausomybę nuo alkoholio ir patyrusios vaikų paėmimą iš šeimos. Tyrimas atskleidė, kad moterų, iš kurių šeimų buvo paimti vaikai, alkoholio vartojimą lėmė išorinės priežastys – socialinė aplinka (alkoholį vartojantys tėvai ir draugai), o alkoholiu jos piktnaudžiavo dėl hedonistinių (malonu praleisti laiką), raminamųjų (noro atsipalaiduoti, nuimti įtampą, pakelti nuotaiką) motyvų. Socialinis darbuotojas moterims, turinčioms priklausomybę nuo alkoholio, teikė informavimo, konsultavimo, įgalinimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais, maisto produktais, psichosocialinę paslaugas, socialinę, medicininę, psichologinę, emocinę paramą, nusiuntė pas psichologus, psichiatrus, į gydymo įstaigas, pas anoniminius alkoholikus, NVO. Tyrimo dalyvėms ypač svarbus socialinio darbuotojo moralinis, emocinis, psichologinis palaikymas, parama, bendravimas, išklausymas, supratimas, nesmerkiantys santykiai. Taip pat socialinis darbuotojas, dirbdamas su moterimis, turinčiomis priklausomybę nuo alkoholio, atliko įvairius vaidmenis: susisiekiančio darbuotojo, tarpininko, mokytojo, elgesio keitėjo, konsultanto, paslaugos teikėjo. Socialinių darbuotojų palaikomieji ryšiai, teikiama parama ir pagalba buvo veiksminga, jie įgalino tyrimo dalyves keisti savo gyvenimo būdą, patenkino jų lūkesčius.
Women's alcohol consumption can lead to various social, familial, psychological and other problems that are difficult to solve, but research on the problem solving, helping methods, assistance and help provided by a social worker to alcohol addicted women is limited. There is also little research on social worker’s support for alcohol addicted women, and further research is needed to reveal the potential benefits of a social worker’s help to women who are alcohol dependent. Therefore, further and more extensive research is needed to reveal possible effective support of social worker for alcohol addicted women. This Master's Thesis discusses the concept of alcohol dependence, factors that determine women's alcohol consumption, explains the peculiarities of alcohol consumption among women, discusses the support provided to alcohol dependent women, and describes the nature of the assistance provided by the social worker as well as the opportunities for women who are dependent on alcohol. The study seeks to find out the options of social worker's support for women who are alcohol dependent. The research tasks are as follows: 1) to describe the factors determining the dependence of women on alcohol; 2) to explain the peculiarities of alcohol consumption among women; 3) to describe the nature and possibilities of the social worker's assistance to women who are dependent on alcohol. A qualitative study was conducted and the method of family map was chosen to achieve the aim of the study. The content analysis method has been used to process data. The research scope is 5 women who are dependent on alcohol and who have experienced the taking of children from the family. The study revealed that women's, whose children were taken from the families, alcohol consumption, was caused by the external causes - the social environment (alcoholic parents and friends), and alcohol abuse was due to hedonistic (pleasant time) and sedative (desire to relax, relieve tension, lift up the mood) motives. The social worker provided alcohol addicted with the information, counselling, empowerment, basic necessities, food, psycho-social services, social, medical, psychological and emotional support; directed them to psychologists, psychiatrists, medical institutions, anonymous alcoholics, and NGOs. The social worker's moral, emotional, psychological support and assistance, communication, ability to listen and understand, non-dissolving relationships are especially important for the participants of the research. Also, a social worker, while working with women who have alcohol dependence, has played a variety of roles: a contact person, a mediator, a teacher, a behaviour changer, a counsellor, a service provider. The support and assistance provided by social workers was effective, enabled the participants to change their lifestyle and met their expectations.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36429
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
inga_adomaitiene_md.pdf1.09 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

376
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

118
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.