Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36428
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Urbelis, Tautvydas
Supervisor: Mininger, Jay Daniel
Title: Dreaming in the face of decay: ecology of lack and politics of space
Other Title: Svajos nykimo akivaizdoje: ekologinis stygius ir erdvės politika
Extent: 83 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Filosofijos ir socialinės kritikos katedra
Keywords: Space;Ecology;Politics;Urbanism;Philosophy;Erdvė;Ekologija;Politika;Urbanizacija;Filosofija
Abstract: Contemporary world seems to balance between two extremes - dreaming about bright, technologically advanced future and constant reminders about ever-present possibility for ecological, political and social disaster. This condition requires not only re-thinking of our relation with nature, but also new look at the space. Juxtaposing ecology and theory of space allows reciprocal approach, challenges ossified structures and builds reciprocal relation. Nonidentity, negative dialectics and the mesh is crucial terms in drawing creative lines between new forms of ecology and space. Lefebvre's coined term production of space immerses space into endless network and productive relation. Space is no longer passive recipient, but rather active part of the network. Ideology effects both space and ecology, leaving no neutral participants.
Atrodo, kad šiuolaikinis pasaulis balansuoja tarp dviejų kraštutinumų - svajonės apie ryškią, technologiškai pažangią ateitį ir nuolatinį priminimą apie visuotinę ekologinės, politinės ir socialinės nelaimės galimybę. Ši sąlyga reikalauja ne tik persvarstyti mūsų santykį su gamta, bet ir naują požiūrio į erdvę. Ekosistemos ir kosmoso teorijos ypatumai leidžia turėti abipusį požiūrį, iššaukia susikaupusias struktūras ir sukuria abipusį santykį. Neteisėtai neigiama dialektika ir tinklelis yra esminiai terminai brėžiant kūrybines linijas tarp naujų ekologijos formų ir erdvės. "Lefebvre" sukurtas terminas panardina erdvę į begalinį tinklą ir produktyvų ryšį. Erdvė nebėra pasyvus gavėjas, o aktyvi tinklo dalis. Ideologija veikia erdvę ir ekologiją, nepalikdama neutralių dalyvių.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36428
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
tautvydas_urbelis_md.pdf1.02 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

156
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

26
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.