Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36426
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Gumauskienė, Lidija
Supervisor: Malinauskas, Gedas
Title: Šeimų, prižiūrinčių suaugusius vaikus su negalia, poreikių analizė, siekiant įtraukties į bendruomenę
Other Title: Analysis of the needs of families looking after adult children with disabilities with regard to involving them in the community
Extent: 84 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Šeimos;Negalia;Poreikių analizė;Bendruomenė;Families;Disabilities;Analysis;Community
Abstract: Magistro darbe pristatomo tyrimo tikslas yra atskleisti šeimų, prižiūrinčių suaugusius vaikus, turinčius negalią, poreikius, siekiant įtraukties į bendruomenę. Siekiant šio tikslo, sprendžiami tokie uždaviniai: apžvelgti teorinius įtraukties į bendruomenę modelius, išskiriant socialines paslaugas, kurios gali padėti šeimoms įtraukti suaugusius vaikus, turinčius negalią, į bendruomenę; ištirti šeimų, prižiūrinčių suaugusius vaikus, turinčius negalią, poreikius, siekiant įtraukties į bendruomenę; atskleisti, kaip socialinės paslaugos padeda šeimoms, prižiūrinčioms suaugusius vaikus, turinčius negalią, įsitraukti į bendruomenę. Moksliniame darbe keliami moksliniai klausimai: (1) kokios šeimų, prižiūrinčių suaugusius vaikus, turinčius negalią, problemos? (2) kokie šeimų, prižiūrinčių suaugusius vaikus, turinčius negalią, poreikiai? (3) kokios šeimų, prižiūrinčių suaugusius vaikus, turinčius negalią, teigiamos ir neigiamos patirtys įtraukiant suaugusius vaikus, turinčius negalią, į bendruomenę? (4) kaip socialinės paslaugos padeda šeimai, auginančiai suaugusius vaikus, turinčius negalią, įsitraukti į bendruomenę? Tikslui pasiekti pasirinktas kokybinio tyrimo metodas – atvejo studija. Tyrimui duomenys buvo surinkti 2018 metų balandžio mėnesį viename Kauno miesto dienos centre. Interviu dalyvavo 8 tyrimo dalyviai, kurie tyrimui buvo pasirinkti pagal tipinių atvejų atranką. Duomenys buvo analizuojami taikant kokybinio tyrimo analizę pagal Krysik ir Finn (2010) rekomenduojamus tyrimo duomenų analizės žingsnius. Atliktas tyrimas parodė, kad suaugę vaikai, turintys negalią, Lietuvoje vis dar yra nematomi. Nors tirtų suaugusių vaikų istorijos ir negalios yra skirtingos, vienas vaikas turi lengvesnį sutrikimą, kitas – sunkesnį, jų tėvai susiduria su begale problemų ne tik įtraukiant suaugusius vaikus į bendruomenę, bet ir patys mažindami savo socialinę atskirtį bei patenkindami savo poreikius. Kita vertus, tyrimas parodė, kad tiek patys tėvai, tiek specialistai, dirbantys su suaugusiais vaikais dienos centre, gana aktyviai dirba su neįgaliais suaugusiais vaikais ir taiko įvairius vaiko įtraukties į visuomenę būdus. Taip pat specialistai teikia pagalbą ir tėvams, nors tos pagalbos vis dar trūksta. Pastebima, kad pagalbos trūkumą nulemia neefektyvi suaugusių vaikų, turinčių negalią, priežiūros sistema Lietuvoje, kuri nuolat ieško būdų pagerinti šios sistemos funkcionavimą, tačiau, kaip teigia tyrimo dalyviai, nepasinaudoja kitų šalių, tokių kaip Vokietija, Prancūzija, Olandija, gerąja patirtimi ir vis dar nepatenkina šeimų, prižiūrinčių suaugusius vaikus, turinčius negalią, poreikių, bet dar ir neskiria dėmesio darbuotojo kvalifikacijos kėlimui darbe su neįgaliaisiais. Daroma išvada, kad dėl neefektyvios suaugusių vaikų, turinčių negalią, priežiūros sistemos Lietuvoje šeimos, kuriose auga neįgalūs suaugę vaikai, vis dar yra socialinėje atskirtyje, jų poreikiai nėra patenkinti, o suaugę vaikai, turintys negalią, yra laikomi nevisaverčiais šalies nariais.
The aim of the research presented at the master thesis is to reveal the needs of families that care for adult children with disabilities in order to integrate them into the community. To achieve this objective, the following tasks are addressed: to review the theoretical models of community involvement thereby distinguishing social services that can help families to include adult disabled children into the community; to investigate the needs of families caring for adult children with disabilities in order to integrate them into the community, to reveal how social services help families who care for adult children with disabilities engage in the community. This study raises the following scientific questions: (1) what problems do families looking after adult disable children face? (2) what are the needs of families looking after adult disable children? (3) what are positive and negative experiences of families looking after adult children with disabilities when involving children with disabilities in the community? (4) how do social services help families bringing up children with disabilities in their efforts to involve children in the community? Case study, as the qualitative research method, was chosen to achieve this aim. The researcher interviewed 8 participants of the survey who had been chosen according to the selection of typical cases. The data were analysed using a qualitative study analysis according to the steps recommended by Krysik and Finn (2010) for analysing the data. The results of the survey demonstrated that adult children with disabilities are still invisible in Lithuania. Although the histories and disabilities of studied children are different, one child has a milder disorder, another child has a more severe one, their parents face problems not only when involving children in the community, but also when trying to reduce social exclusion and satisfy their needs. On the other hand, the study shows that both parents and professionals working with adult disabled children in day care centres are quite active in applying different ways to enhance adult children‘s with disabilities inclusion into society. Professionals also provide parents with help, although there still are shortages of such aid. It is observed that this shortage of aid results from the ineffective system of caring for children with disabilities in Lithuania and despite continuous efforts to improve the way the system works, according to the participants of the survey, it does not manage to use good experience of such countries as Germany, France and Holland and fails to satisfy the needs; similarly, it does not attribute enough attention to improve qualifications of those professionals who work with disabled children. It is concluded that because of ineffective system of looking after children with disabilities in Lithuania, families bringing up adult children with disabilities still face social exclusion, do not have their needs satisfied and their children with disabilities are regarded inferior members of the country.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36426
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

444
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

3,156
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.