Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36405
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedralt_LT
dc.contributor.advisorIvanauskienė, Violeta-
dc.contributor.authorBendaravičiūtė, Erika-
dc.date.accessioned2018-05-17T08:25:37Z-
dc.date.available2018-05-17T08:25:37Z-
dc.date.issued2018-05-23-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/36405-
dc.description.abstractSocialinių paslaugų centro darbuotojų tarpusavio santykiai turi svarbią reikšmę bendrai centro kultūrai, atliekamo darbo veiksmingumui, tačiau trūksta tyrimų, kuriuose būtų nagrinėjama ir analizuojama šių darbuotojų tarpusavio santykio raiška. Todėl reikalingas tolimesnis ir išsamesnis tyrinėjimas, siekiant atskleisti socialinių paslaugų centro darbuotojų tarpusavio santykių raišką. Magistro darbe aptariama tarpusavio santykių samprata, tarpusavio santykiai darbe, apibūdinama socialinių paslaugų centro paskirtis, atliekamos funkcijos, nagrinėjami socialinių darbuotojų tarpusavio santykių ypatumai socialinių paslaugų centre, jų tarpusavio santykių raiška. Tyrimu siekiama atskleisti socialinių paslaugų centro darbuotojų tarpusavio santykių raišką. Tyrimo uždaviniai: 1) apibūdinti profesinius tarpusavio santykius; 2) aprašyti socialinių darbuotojų tarpusavio santykius socialinių paslaugų centre; 3) pateikti galimas profesinių santykių gerinimo strategijas socialinių paslaugų įstaigai. Tyrimo tikslui pasiekti buvo atliktas kokybinis tyrimas, taikytas interviu duomenų analizės metodas. Šiame darbe realybė matoma iš socialinių paslaugų centrų darbuotojų patirčių, siekiant sužinoti jų tarpusavio santykių raišką. Kiekvieno darbuotojo patirtis tarpusavio santykiuose yra individuali, realybė konstruojama per sąveiką su aplinka, bendradarbiais, vadovais. Tyrimo imtis – 6 socialinės darbuotojos. Tyrimo duomenims surinkti pasirinktas kokybinis tyrimas, o tyrimo duomenų rinkimo metodas – pusiau struktūruotas interviu, leidęs pamatyti ir įvardyti įvairias socialinių paslaugų centrų darbuotojų tarpusavio santykių išraiškas. Tyrimas atskleidė, kad socialiniai darbuotojai, dirbantys socialinių paslaugų centre su probleminėmis šeimomis, su kolegomis ir vadovu palaiko formalius darbo santykius. Šie santykiai yra draugiški, geri. Tyrimo dalyvių nuomone, geri tarpusavio santykiai darbe svarbūs ir naudingi, nes leidžia darbe jaustis saugiai, kuria gerą, darbui palankų bendrą psichologinį, emocinį klimatą, tai vienas iš motyvų eiti į darbą, gerai jį atlikti, kreiptis į kolegas pagalbos, patarimo, jie gerina darbo kokybę. Taip pat tyrimo metu gauti duomenys leidžia teigti, kad profesiniai tarpusavio santykiai su kolegomis ir vadovu darbe, dirbant su probleminėmis šeimomis, yra naudingi, nes socialinės darbuotojos įgauna pasitikėjimo savimi, pasijaučia saugios, gauna palaikymo ir pritarimo, šiam darbui reikalingų žinių ir gebėjimų, užmezga darbui atlikti reikalingus ir naudingus ryšius, taip pat geri tarpusavio santykiai naudingi probleminėms šeimoms, su kuriomis dirba socialinės darbuotojos: jos gauna paramą, pagalba suteikiama greičiau ir efektyviau. Geri darbuotojų profesiniai tarpusavio santykiai stiprina organizacijos kultūrą, leidžia darbe jaustis saugiems, nuo šių santykių priklauso socialinių darbuotojų teikiamų paslaugų kokybė. Organizacijos kultūra yra aukšta, kai darbuotojų tarpusavio santykiai yra geri, nuoširdūs, jie bendrauja atvirai, pasitikėdami vienas kitu, yra pagiriami, paskatinami už atliktą darbą.lt_LT
dc.description.abstractMutual relations between staff members are highly important to the overall atmosphere and work effectiveness at social service centers, nevertheless there is lack of research, that would investigate and analyze the relationship aspects of these employees. Therefore, further and more detailed research is necessary in order to reveal the relationship aspects between staff members that work at a social service centre. This master thesis analyzes the concept of mutual relations, workplace relationships, describes the purpose of social service centres and their functions and examines relationship aspects between staff members that work in such centres. The aim of this study is to reveal the mutual relationship aspects between staff members that work in social service centres. Research tasks: 1) describe the concept of professional interpersonal relations; 2) analyze the relationships among social workers that work at the social service centre; 3) provide potential strategies for social service institutions for improving workplace relations between co-workers. A qualitative research method, that involves interviews and data analysis, is used to carry out this research. This study shows the reality of workplace relations from a perspective of a social worker that works in a social service centre. The experience of each employee in profesional relations is individual, the reality is constructed through daily interactions with the environment, co-workers and managers. The survey sample consists of 6 social workers. Using a qualitative research method - semi-structured interviews - as a tool for collecting study data, it allowed us to see and identify various relation aspects between employees of social service centers. The study revealed that social workers maintain a formal working relationship with problematic families that they work with, their colleagues and managers in the social service centre. These relations are friendly, good. According to participant’s opinions good relations between them at work are important and useful, because they allow them to feel safe and more confident at work, create a common psychological and emotional climate favorable to their work, which increases motivation for going to work, doing it well, turning to colleagues for help, advice and improving the quality of work. Research findings show that problematic families supervised by these social workers equally benefit from positive mutual relations between co-workers: they receive support, assistance is provided faster and more efficiently. Good professional relationships between employees improve and strengthen the organizational culture, provide a sense of security and comfort, the quality of the services provided by social workers depends heavily on these relationships. The culture of the organization will be high when the relations between the employees will be good, honest, they will communicate openly, trust each other, receive praise and encouragement for the work they have done.en_US
dc.format.extent67 p.-
dc.language.isolten_US
dc.rightsPrieinamas tik Universiteto intranete / University Intranet only (2023-06-20)-
dc.subjectDarbuotojų tarpusavio santykiailt_LT
dc.subjectTarpusavio santykiai socialinių paslaugų centrelt_LT
dc.subjectRelationship between social workersen_US
dc.subjectMutual relations in the center of social servicesen_US
dc.subject.otherSociologija / Sociology (S005)-
dc.titleSocialinių darbuotojų tarpusavio santykiai socialinių paslaugų centre: nuo profesinių iki asmeniniųlt_LT
dc.title.alternativeInterrelations between social workers in social services center: from professional to personalen_US
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
crisitem.author.deptVytauto Didžiojo universitetas-
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)
Files in This Item:
erika_bendaraviciute_md.pdf757.89 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

388
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

72
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.