Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36404
Type of publication: master thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Vitunskaitė, Virginija
Supervisor: Senvaitytė, Dalia
Title: Moteriškumo įvaizdžio formavimas ir raiška šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje
Other Title: The formation of the image and expression of femininity in the contemporary Lithuanian society
Extent: 68 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Kultūrų studijų katedra
Keywords: Moteriškumas;Grožio supratimas;Moteriška išvaizda;Femininity;Beauty understanding;Feminine appearance
Abstract: Magistro darbe analizuojama moteriškumo samprata, jos konstravimas leidinyje moterims „Ji“ Lietuvoje XXI a. antrajame dešimtmetyje ir 10-86 metų moteriškos lyties atstovių, gimusių nuo 1932 iki 2008 metų, supratimas apie moteriškumą, moteriškumo ir grožio, gražinimosi supratimą, kitus veiksnius, apibūdinančius moteriškas moteris. Darbe pateikiamos lytiškumo, moteriškumo ir vyriškumo sampratos, požymiai, moteriškų ir vyriškų savybių klasifikacijos pagal kompetencijas, tirta leidinyje moterims formuojamos moters grožio tendencijos, tyrimas atliktas naudojant anketinius respondenčių – mokinių (mergaičių), gimnazijos mokinių, studenčių, darbuotojų, pensininkių duomenis apie moteriškumą, grožį, gražinimąsi. Anketų duomenys lyginti su leidinyje moterims „Ji” skirtomis temomis moteriškumui ir grožiui puoselėti. Magistro darbe naudoti lyginamosios literatūros analizės, aprašomasis, stebėjimo, interpretacinis, statistinis, apibendrinimo, kokybinis tyrimo metodai, tyrimas. Darbą sudaro įvadas, trys dalys, išvados, literatūros ir šaltinių sąrašai, priedai. Pirmoje dalyje aptariamas lytiškumas, moteriškumo ir vyriškumo samprata, vyrų ir moterų vaidmenys. Antroje dalyje atskleistas šiuolaikinis moterų suvokimas apie moteriškas savybes leidinyje moterims „Ji“ ir moteriško grožio sampratos konstravimas ir pokyčiai nuo XX a. I pusmečio. Trečioji dalis skirta moteriško grožio XXI amžiaus II dešimtmetyje supratimo tyrimui Lietuvos visuomenėje. Išvadų dalyje pateiktos esminės šio darbo išvados. Remiantis išanalizuota įvairių autorių literatūra, empyrine medžiaga, 2010-2018 metų leidiniais moterims „Ji“ ir anketiniais moteriškos lyties atstovių duomenimis, galima teigti, kad moteriškumo samprata yra kintanti ir yra formuojama ne tik nusistovėjusių tradicijų, kultūros, papročių, šeimos, stereotipų, visuomenės informavimo priemonių, tačiau ne mažiau svarbi yra leidinių moterims įtaka moters moteriškumo ir grožio sampratai, kuri yra kintanti. Tą pokytį lemia ir žiniasklaida, internetas, leidiniai moterims, gausi grožio ir gražinimosi priemonių ir paslaugų pasiūla, reklama, garsių žmonių – „žvaigždžių“ įvaizdis, noras įtikti priešingos lyties atstovams, lygiavimasis į drauges ar konkuravimas visuomenėje, noras būti madinga, gražia ir patrauklia išore, ir, tik iš dalies, vidumi. Svarbu pabrėžti, kad naujų moterų grožio ir gražinimosi stereotipų formavimuisi didelę įtaką daro moterų gražinimosi, išvaizdos tobulinimo kosmetinių priemonių gamintojai, platintojai, pardavėjai ir leidiniuose moterims siūlomos „ekologiškos“ priemonės, procedūros, kaukės, kurios siūlomos pagal moterų amžių, sezoną, išvaizdos gražinimosi tendencijas visuomenėje.
The concept of femininity, beauty and other elements which make women feminine is analyzed. All the concept is based on the magazine ,, Ji’’ which is published in Lithuania in the second decade of the 21st century and the understanding of women who were born in 1932-2008 (10-86 years old). The paper deals with the concepts of gender, femininity and masculinity, characteristics of classification of women and men by qualifications, the paper examines women's tendencies in the beauty of a woman. The research was carried out using questionnaires of the respondents about femininity and beauty - pupils (girls), gymnasium students, students, employees, pensioners. All respondents answers are compared with the magazine ,,Ji’’, where you can find a lot of articles about beauty and femininity. Comparative literature analysis, descriptive, observational, interpretive, statistical, generalization, qualitative research methods are used in this work. The work consists of an introduction, three parts, conclusions, references, literature and source lists and appendixes. The first part deals with sexuality, the concept of femininity and masculinity, and the roles of men and women. The second part reveals the contemporary women's perception of women's qualities in women's publication "Ji" and the conception of women's beauty and changes since the 20th century first decade. The third part is devoted to the study of understanding of women's beauty in the 21st century in the Lithuanian society. The conclusions present the essential conclusions of this work. According to various author's literature, empirical material, women's "Ji" publications for the years 2010-2018, and questionnaires of female gender representatives, it can be stated that the concept of femininity is changing and is shaped not only by established traditions, culture, customs, family, stereotypes, society media, but it is equally important that women's publications influence women's conception of femininity and beauty that is changing. This change is also influenced by the media, the Internet, women's publications, the supply of beauty and beauty products and services, advertising, the image of famous people - the "stars", the desire to attract the opposite sex, equalizing with friends or competing in society, the desire to be fashionable, beautiful and attractive outside and, only partially, inside. It is important to emphasize that the formation of the beauty of young women and the appearance of stereotypes of women are greatly influenced by the eco measures, procedures, masks offered by women in the age of the year, the appearance tendencies of reproduction, the appearance of improving cosmetics manufacturers, distributors, sellers and women's publishing companies in society.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36404
Appears in Collections:2018 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
virginija_vitunskiene_md.pdf1.25 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Priedai.pdf6.82 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

380
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

98
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.