Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36379
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Juchnevičius, Mindaugas
Supervisor: Gedvilienė, Genutė
Title: Burnos sveikatos priežiūros studentų požiūris į verslumo kompetencijos lavinimą aukštojo mokslo institucijoje
Other Title: Viewpoint of oral health students in regard to learning entrepreneurship competence in the institution of higher education
Extent: 64 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos institutas
Keywords: Burnos;Sveikatos;Studentų;Verslumas;Lavinimas;Oral;Health;Student;Entrepreneurship;Education
Abstract: Darbo aktualumas. Vienas iš reikšmingų mokymosi visą gyvenimą komponentų siejamas su įgijimu verslumo kompetencijos, kuri padeda orientuotis žinių visuomenėje. Siekiant išugdyti verslumo kompetencijas, suaugusiųjų švietimas bei lavinimas tampa vis labiau akcentuojami: „Verslumas turėtų tapti dažniau taikoma darbo vietų kūrimo, taip pat ir kovos su socialine atskirtimi, priemone“ (Gedvilienė et al., 2015, 122 psl.). Tyrimo problema. Verslumo kompetencijos teorinė plėtotė, suaugusiųjų verslumo ugdymo plėtros galimybės pastaruoju metu Lietuvoje vis dažniau sutinkamos mokslinių publikacijų šaltiniuose. Tačiau jaunų specialistų požiūris į verslumo kompetencijos ugdymo ir tobulinimo poreikį turėtų būti analizuojamas plačiau, ypač svarbu išsiaiškinti studijuojančio jaunimo verslumo kompetencijų poreikį, siekiant jų verslumą skatinti ir kompetencijas ugdyti jiems priimtinais metodais ir būdais. Lietuvos inovacijų 2010-2020 metų strategijoje kalbama apie nepakankamą Lietuvos gyventojų verslumą, jo stokojama privačiame ir viešąjame sektoriuose, nesusiformavusią verslo kultūrą. Kaip ir visose darbo srityse Lietuvoje, sparčiai keičiasi darbo specifika ir burnos sveikatos priežiūros srityje, todėl svarbu, kad būsimieji specialistai būtų pasiruošę versliai mąstyti ir žinotų verslumo galimybes kurti darbo vietas bei siekti karjeros. Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti, koks burnos sveikatos priežiūros studentų požiūris į verslumo vystymą Lietuvoje. Tyrimo objektas – burnos sveikatos priežiūros studentų požiūris į verslumo lavinimą aukštojo mokslo institucijoje. Tyrimo tikslas – atskleisti burnos sveikatos priežiūros studentų požiūrį į verslumo lavinimą aukštojo mokslo institucijoje. Uždaviniai: 1) atskleisti verslumo kompetencijos sampratą ir verslumo lavinimo prieinamumą aukštojo mokslo institucijoje; 2) teoriškai aprašyti burnos sveikatos priežiūros specialistų kompetencijas ir reglamentuojančius teisės dokumentus; 3) išsiaiškinti burnos sveikatos priežiūros studentų nuomonę apie verslumo lavinimą aukštojo mokslo institucijoje ir patirtį šioje srityje. Tyrimo metodai: teorinis – mokslinės literatūros analizė, empirinis – anketinė apklausa, statistinis – surinktų duomenų matematinė statistinė analizė, taikant kompiuterinę programą „SPSS (Statistical Packed for the Social Sciences) 22 for Windows“, siekiant susumuoti ir apibendrinti gautus rezultatus. Tyrimo išvados: 1. Verslumas – tai norėjimas ir gebėjimas panaudoti savo vidinį potencialą, kuriam reikalingi ypatingi asmeniniai ir dalykiniai žmogaus gebėjimai. Verslumas traktuojamas kaip sudėtingas žmogaus bruožas, pasižymintis iniciatyva ir aktyvumu, tvirta vidine motyvacija ir žinių siekimu. 2. Burnos sveikatos priežiūros specialistų komandoje savarankiškais darbuotojais įvardijami gydytojai odontologai, burnos higienistai ir dantų technikai. 3. Žinių trūkumu verslumui pasižymi visų studijų programų studentai. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad Lietuvos aukštojo mokslo institucijose verslumo kompetencijos lavinimas yra nepakankamas. Studentams trūksta pagrindinių ekonomikos, verslo vadybos, buhalterinės apskaitos žinių.
Relevance of research. One of the most significant components of lifelong learning is associated with entrepreneurship, which helps navigate in today’s informational society. Trying to achieve entrepreneurship, education for adults is getting more important. Investigation of the problem. Entrepreneurship competence theories are increasingly often found in Lithuanian science journals. However, the viewpoint of young specialists about entrepreneurship should be more analyzed more widely. In Lithuania’s 2010-2020 innovation strategy it is discussed that there is a lack of entrepreneurship in the public sector, a business culture that has not yet been formed. As in a lot of medical fields in Lithuania, the job specifics of Oral Health Specialist is constantly changing, that is why it is important that future specialists are ready to think entrepreneurially, and be aware of business opportunities they could have. Object of the research. Oral health students’ attitude towards learning entrepreneurship competence in higher education. Purpose of the research. To reveal the outlook of oral health students in regard to learning entrepreneurship competence in the institution of higher education. Tasks: 1) To reveal the meaning of entrepreneurial competence and availability of education in the higher education institution. 2) To describe theoretically the competences of oral health specialists. 3) To find out the opinion of oral health students about learning entrepreneurship competence in the institution of higher education. Methods of the research: theoretical – analyzing scientific literature, empirical – questionnaire poll, statistical – analyzing data in SPSS 22. Conclusions of the research: 1) Entrepreneurship is the wish and ability to use your inner potential, that needs special personal abilities. Entrepreneurship is described as a complex feature of humans, that is remarked as initiative, active, strong core motivation and the need for knowledge. 2) Oral health specialist teams include: odontologist, dental technician and dental hygienist. 3) The students of all oral health specialist programs lack knowledge about entrepreneurship competence. The results of this research show that education about entrepreneurship is insufficient in Lithuanian higher education schools. Students lack main economical, business management and finance knowledge.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36379
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

92
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

337
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.