Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36378
Type of publication: master thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Augustaitienė, Agnė
Supervisor: Senvaitytė, Dalia
Title: Lietuvos liaudies buities muziejaus renginiai: tęstinumas ir kaita
Other Title: Events of Lithuanian Open Air Museum: continuity and change
Extent: 69 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Kultūrų studijų katedra
Keywords: Lietuvos liaudies buities muziejus;Renginiai;Muziejus;Kalendorinės šventės;Folk Museum;Events;Calendar
Abstract: Šio darbo objektas - Lietuvos Liaudies buities muziejuje organizuojami renginiai, skirti metų ciklo papročiams. Darbo tikslas – aptarti Lietuvos Liaudies buities muziejuje organizuojamus renginius, skirtus metų ciklo papročiams, jų ypatumus, šių renginių bei jų ypatumų kaitą bei kaitos priežastis. Darbo uždaviniai: 1. Aptarti bendrus metinių švenčių ciklo ypatumus, sezoniškumą Lietuvių liaudies buities muziejuje. 2. Remiantis organizatorių apklausos duomenimis bei antrinių informacijos šaltinių analize apibūdinti Lietuvos liaudies buities muziejaus kalendorinių renginių ciklo ypatumus 1974-2018 m. laikotarpiu. 3. Įvertinti dabartinių metų ciklo papročiams skirtų renginių patrauklumą lankytojams, remiantis Lietuvių liaudies buities muziejaus lankytojų apklausų rezultatais. Tyrimo metodai. Tyrime naudojama kompleksinė metodologija. Tyrimui naudoti tiek ankstesni muziejuje esantys šaltiniai bei šio darbo autorės pausiau struktūruoto interviu metu naujai surinkta medžiaga. Vienas svarbiausių šio darbo šaltinių – autorės 2018 m. gruodžio 15- 28 dienomis atliktas aprašomasis tyrimas pagal autorės sudarytą anketą „Lietuvos liaudies buities muziejaus metų ciklo papročiams skirtų renginių pokyčiai” (žr. priedas 7) Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, 2 dėstymo dalys bei išvados. Pirmoje darbo dalyje pristatomas kalendorinių švenčių ciklas Lietuvos liaudies buites muziejuje, antroje darbo dalyje pateikiama metų ciklo papročiams skirtų renginių Lietuvos liaudies buities muziejuje laiko juosta, o trečiojoje darbo dalyje atiekamas Lietuvos liaudies buities muziejaus renginių, skirtų metų ciklo papročiams, patrauklumo lankytojams vertinimas. Darbo rezultatai. Darbo metu paaiškėjo, jog metų ciklo papročiams skirti renginiai sudaro Lietuvos liaudies buities muziejaus renginių kalendoriaus pagrindą. Jais papildoma ir pagyvinama ekspozicija po atviru dangumi, sukuriamas išsamesnis praėjusios būties paveikslas. Taip stiprinama materialaus ir nematerialaus paveldo vienovės samprata, pristatomi visuomenei išnykę papročiai prisidedama prie išlikusių saugojimo. Nuo 1974 m. Lietuvių liaudies buities muziejaus metinių renginių ciklas nuolat kito. 1974-1989 m. laikotarpis ypatingas tuo, jog sąlygas švenčių kalendoriui diktavo tuometinė politinė situacija, tačiau vis dėl to buvo surengta keletas renginių, neprieštaraujančių vyraujančiai darbo žmonių ideologijai: Pirmosios vagos šventė ir Piemenėlių šventė (iš dalies atspindinti Sekminių papročius), bei Užgavėnės. Atgavus Lietuvos nepriklausomybę, buvo imtasi daug naujų projektų: buvo pradėtos švęsti Šv. Velykos, Seminės, Joninės, Jurginės, ir Žolinės šventės. Metų ciklo papročiams skirtos šventės, šiuo laikotarpiu turėjo didelį pasisekimą, kadangi po sovietinės priespaudos, žmonės norėjo prisiminti tautiškumą ir senuosius papročius. 2005-2018 m. laikotarpiu organizuotos ir organizuojamos šventės susiduria jau su kitomis problemomis – konkurenija, organizaciniais sunkumais, lankytojų išrankumu bei kintantančiais jų poreikiais. Organizatoriai ieško naujų idėjų, papročių pristatymo formų. Pradedamos švęsti Joninės, organizuojamas Kalėdinio blukio vilkimas. Atlikus Lietuvių liaudies buities muziejaus renginių patrauklumo vertinimo anketinių apklausų analizę buvo pastebėta, jog išlieka bendra tendencija, kad muziejaus aplinka turi teigiamos įtakos renginių patrauklumui. Renginiai, skirti metų ciklo papročiams, yra bene svarbiausias motyvas atvykti į Lietuvos liaudies buities muziejų.
The object are ritual year celebrations presented at the Lithuanian Folk Life Museum. The goal is to Lithuanian Folk Life Museum organised events dedicated the customs of the year, devoted to the customs of the cycle of the year, their peculiarities, the changes in these events and their characteristics and the reasons for the change Work tasks: 1. To discuss the general peculiarities of the annual celebration of holidays, seasonality in the Lithuanian folk household museum. 2. To describe the peculiarities of the cycle of calendar events of the Lithuanian Folk Life Museum in 1974-2018, based on the data of the organizers' survey and the analysis of secondary sources of information period of time. 3. To evaluate the attractiveness of the events of the current year's cycle of customs for visitors based on the results of the LLBM visitor surveys Research methods. The study uses a complex methodology. The sources used by the museum as well as the newly collected material during the structured interview in this paper were used for the study. One of the most important sources of this work is the author in 2018 On December 15-28, a descriptive study was carried out based on a questionnaire prepared by the author. Work structure: introduction, 3 parts and conclusions. The first part of the work presents the cycle of calendar celebrations in the Lithuanian Folk House Museum. The time period of the events dedicated to the annual cycle of customs in the Lithuanian Folk Life Museum is presented in the open part of the work. And in the third part of the work the assessment of the attractiveness of visitors to the events of the Lithuanian Folk Life Museum, intended for the cycle of the year, is presented. Results of work. During the work it turned out that the events dedicated to the cycles of the year constitute the basis of the calendar of events of the Lithuanian Folk Life Museum. They add and enliven the exposure in the open air, creating a more detailed picture of the past being. This strengthens the concept of the unity of tangible and intangible heritage, introduces the lost customs to the society, contributes to the surviving storage. Since 1974 The LLBM Events Museum's cycle of events has been constantly changing. 1974-1989 The period was special because the conditions for the LLBM holidays dictated by the then political situation, however, nevertheless, several events were held that did not contradict the prevailing ideology of the working people: First Feast and Ladybug Feasts, partly reflecting the Pentecostal customs, and Mardi Gras. After the regaining of Lithuania's independence, many new projects were launched: the celebration of St. Easter, Seminary, Jonah, Jerusalem, and Heraldry. The holidays dedicated to the customs of the cycle of the year were a great success during this period, since after Soviet oppression, people wanted to remember nationality and old customs. 2005-2018 Organizational holidays are already faced with other problems-competition, organizational difficulties, visitor's selectivity and changing needs. Organizers are looking for new ideas, custom delivery forms. The celebration of Jonas is celebrated, the Christmas Tree is being towed. After analyzing the questionnaire survey of the attractiveness of LLBM events, it was noticed that the general trend remains, the museum environment has a positive impact on the attractiveness of events, and events dedicated to the customs of the year cycle are perhaps the most important motive to come to the Lithuanian Folk Museum of Museums
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36378
Appears in Collections:2018 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
agne_augustaitiene_md.pdf1.61 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

196
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

64
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.