Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36376
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Draudvilė, Rasa
Supervisor: Snieškienė, Dalija
Title: Kompleksinių poreikių turinčios šeimos kaimo bendruomenėje: motinų viltys ir socialinio darbuotojo vaidmuo
Other Title: Families having complex needs in rural community: mothers‘ hopes and the role of a social worker
Extent: 94 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Socialinis darbas;Viltis;Vilties teorija;Social work;Hope;Hope theory
Abstract: Šiomis dienomis ryškiu socialiniu reiškiniu, ypač kaimo bendruomenėse, tapo kompleksinių poreikių turinčios šeimos. Šis socialinis reiškinys aptariamas ne tik kaimo bendruomenėje, bet ir analizuojamas valstybės lygmenyje. Kompleksinių poreikių turinčių šeimų atsiradimui įtakos turi ne tik vidiniai veiksniai (tėvystės ir socialinių įgūdžių stoka, nesugebėjimas konstruktyviai spręsti problemų), bet ir išoriniai (ekonominiai, politiniai, socialiniai pokyčiai). Tyrimo objektas – kompleksinių poreikių turinčių šeimų motinų, gyvenančių kaimo bendruomenėje, vilties išsipildymo patirtys. Tyrimo tikslas – atskleisti ir interpretuoti kompleksinių poreikių turinčių šeimų motinų vilties patirtis ir vilties įtaką jų gyvenime. Siekiant numatyto tikslo tyrime iškelti šie uždaviniai: 1. Aprašyti kompleksinių poreikių turinčių šeimų motinų vilties teorinę sampratą ir jos šaltinius. 2. Atskleisti kompleksinių poreikių turinčių šeimų motinų pokyčių konstravimą, remiantis vilties paradigma. 3. Aprašyti, ko motinos tikisi iš socialinio darbuotojo, įgyvendinant jų viltis. Kompleksinių poreikių turinčių šeimų motinų vilties patirtis, vilties įtaką jų gyvenime ir socialinio darbuotojo vaidmenį jas įgyvendinant pasirinkta tirti kokybinio tyrimo metodologija, duomenis renkant pusiau struktūruoto individualaus interviu būdu. Tyrime dalyvavo 8 motinos. Aprašymams, t. y. motinų pasakojimams, analizuoti pasirinktas turinio analizės metodas. Tyrimas atskleidė kompleksinių poreikių turinčių šeimų motinų vilties sampratą, kuri tapatinama su tikėjimu, ir motinų vilties turinį. Tai - užsibrėžti tikslai, gyvenimo prasmė, svajonės, įgyvendinami siekiai, geresnis gyvenimas. Motinos apibūdino ir neviltį, kuri joms suprantama kaip netektis ir krizės. Tyrimas išryškino vilties įtaką jų gyvenimo pokyčių konstravimui, pradedant vaikyste, dabartimi ir žvelgiant į ateitį, aiškinantis vilčių turinį, palaikymo šaltinius ir trukdžius. Išsiaiškinta skatinanti viltis ir trukdanti jas įgyvendinti praeities patirties įtaka. Atliktas tyrimas atskleidžia, kokios pagalbos tikisi kompleksinių poreikių turinčių šeimų motinos iš socialinio darbuotojo, siekiant įgyvendinti viltis. Dažniausiai iš socialinių darbuotojų tikimasi bendravimo, emocinio palaikymo.
These days families having complex needs became a striking social phenomenon, especially in rural communities. This social phenomenon is discussed not only in a country community, but also analysed on the governmental level. Origin of the families having complex needs are influenced not only by internal factors (lack of paternity and social skills, inability to solve problems constructively), but also by external (economic, political, social changes). The object of the survey is experiences of fulfilling hope of the family mothers having complex needs and living in rural community. The survey aim is to disclose and interpret hope experiences of the family mothers having complex needs and the influence of hope in their lives. To achieve the foreseen aim these tasks have been challenged: 1. To describe a theoretical conception of hope and its sources of the family mothers having complex needs. 2. To open the construction of complex needs having family mothers' changes, relating to a hope paradigm. 3. To describe what mothers are expecting from a social worker, fulfilling their hopes. For the research of family mothers having complex needs hope experiences, hopes influence in their lives and social worker‘s role fulfilling them, a qualitative research methodology, collecting data in a semi-structured, individual interview were chosen. 8 mothers participated in the research. Descriptions, i.e. for analysing of mothers‘ retellings, a content analyses method was chosen. The research disclosed family mothers having complex needs hope conception, which is identified with a faith, and mothers‘ hope content, that is: fixed aims, the meaning of life, dreams, achievements to be fulfilled, better life. The mothers also described the concept of despair, which was understood as a loss and crises. The research has highlighted the hope influence in the construction of their life changes, starting from childhood, present and looking at the future, clearing out hope content, support sources and interruptions. There was cleared out encouraging hope and the influence of the past experience preventing its fulfillment. The research opened what kind of support family mothers having complex needs are expecting from a social worker, seeking to carry out the hopes. Most often social workers are expected to communicate and give emotional support.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36376
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
rasa_draudvile_md.pdf995.74 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

212
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

76
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.