Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36370
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Danilevičiūtė, Miglė
Supervisor: Ivanauskienė, Violeta
Title: Socialinių darbuotojų motyvacijos darbui veiksnių kaita karjeros eigoje
Other Title: Change of factors influencing social worker's motivation for work over of course of their career
Extent: 58 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Socialiniai darbuotojai;Motyvacija;Kaita;Karjera;Social worker's;Motivation;Change;Career
Abstract: Pastaraisiais metais, kai socialinio darbuotojo profesija yra plačiai aptarinėjama, svarbu sužinoti, kokiais vidiniais ar išoriniais motyvacijos veiksniais darbuotojai remiasi dirbdami socialinį darbą skirtingą laiką. Šiuo tyrimu siekiama sužinoti, kaip vyksta darbuotojų motyvacijos veiksnių kaita ir kokie veiksniai turi įtakos renkantis studijuoti ir dirbti socialinį darbą. Šio magistro baigiamojo darbo tikslas – atskleisti socialinių darbuotojų motyvacijos darbui veiksnių kaitą per jų karjerą. Šio tyrimo uždaviniai: 1) atskleisti motyvacijos aspektus, dėl kurių buvo pasirinktas socialinis darbas kaip profesija; 2) aprašyti vidinius ir išorinius motyvacijos veiksnius, kurie motyvuoja tęsti darbą, likti dirbti socialiniu darbuotoju; 3) apibūdinti motyvacijos didinimo būdus įstaigoje socialinio darbuotojo akimis. Siekiant atskleisti socialinių darbuotojų motyvacijos darbui veiksnių kaitą per jų karjerą, atliktas kokybinis tyrimas, pusiau struktūruotas interviu. Pusiau struktūruoto interviu klausimai parengti remiantis moksline literatūra. Tyrimo dalyviams buvo pateikti dvidešimt du klausimai ir buvo galimybė papildyti klausimus tyrimo metu, jeigu jų iškiltų remiantis tyrimo dalyvių atsakymais. Tyrimo dalyviams buvo taikomi du atrankos kriterijai – socialinį darbą vienoje įstaigoje dirbti ne mažiau nei trejus metus ir šiuo metu dirbti socialinį darbą. Tyrime dalyvavo septyni socialiniai darbuotojai, kurie atitiko kriterinę atranką, jų darbo patirtis vienoje įstaigoje nuo trejų iki septyniolikos metų. Tyrimas atskleidė, kad aspektai, dėl kurių žmonės renkasi socialinį darbą, yra galimybė realizuoti save teikiant pagalbą kitam. Taip pat tyrimo metu paaiškėjo, kad asmeninės savybės turi įtaką formuojantis požiūriui į socialinį darbą, todėl žmonės dažnai pasirenka dirbti pagal šią specialybę. Tyrimo metu taip pat paaiškėjo, kad pagrindiniai veiksniai, darantys įtaką darbuotojams tęsti socialinio darbo veiklą, sumažėjus motyvacijai dirbti, yra vidiniai: darbo aplinka, kolektyvas ir pats darbas. Kiek rečiau veiksniai yra išoriniai – tokie kaip motyvuojantis atlyginimas, įmonės politika ir darbo sąlygos. Taip pat įtakos tęsti darbą turi asmeninės žmogaus savybės bei vertybės, kurios turėjo įtakos ir pasirenkant šią profesiją. Tyrimo metu taip pat atsiskleidė motyvacijos didinimo būdai įstaigoje, kuriuos atpažįsta patys darbuotojai, t. y. pritaikomi prie kiekvieno darbuotojo individualių poreikių, atsižvelgiant į jo asmenines savybes. Svarbu, kad įdiegiant naujus motyvacijos būdus būtų patenkinami kiekvieno asmens pagrindiniai poreikiai, pradedant nuo žemiausiųjų fiziologinių poreikių ir baigiant saviraiškos poreikiais.
In recently years, when the social worker's profession is widely discussed, it is important to find out what internal or external factors of motivation employees base on the work of social work for different periods of time. The purpose of this study is to find out how changes in employees' motivation are taking place and what factors influence the choice of studying and doing social work. The aim of this master's thesis is to reveal the changes in the motivation of social workers to work factors during their career. The tasks of this research are: 1) to reveal the motivation aspects of choosing social work as a profession; 2) to describe the internal and external factors of motivation, which motivate to continue the work, to remain a social worker; 3) to describe ways of increasing motivation in an institution with the eyes of a social worker. In order to reveal the changing factors of social workers' motivation for work during their career, a qualitative study, semi structured interview was conducted. Semi-structured interview questions are based on scientific literature. Twenty two questions were submitted to the participants of the study, with the possibility of completing the questions during the course of the research if they arise on the basis of the replies of the participants in the study. The participants in the study were subject to two selection criteria – social work at one institution to work for at least three years and currently work for social work. The study was attended by seven social workers who met the criteria selection, their work experience in one institution from three to seventeen years. The research revealed that aspects that make people choose social work is the opportunity to realize themselves by providing help to others. It was also revealed during the study that personal qualities influence the formation of an attitude towards social work, which often leads people to work in this specialty. The research also revealed that the main factors influencing employees to continue their social work activities, with a decrease in motivation, are internal ones: the work environment, the collective and the work itself. The more limited the external factors are, such as motivating remuneration, company policy, and working conditions. Also, the person's personal qualities and values that have influenced the choice of this profession also influence the continuation of work. The study also revealed ways to enhance motivation at an institution, which is recognized by the employees themselves, this is adapted to the individual needs of each employee, taking into account his personal qualities. It is important that the introduction of new motivational systems satisfy the basic needs of everyone, ranging from the lowest physiological needs to self-expression needs.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36370
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
migle_danileviciute_md.pdf740.18 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

344
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

96
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.