Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36369
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Vitartaitė, Ramvydė
Supervisor: Šinkariova, Liuda
Title: Studentų įkyrių minčių įveikos strategijų reikšmė sąsajai tarp perfekcionizmo ir miego kokybės
Other Title: The significance of obsessive thought control strategies in students to the relationship between perfectionism and sleep quality
Extent: 78 p.
Date: 21-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Perfekcionizmas;Įkyrios mintys;Miego kokybė;Perfectionism;Obsessive thoughts;Sleep quality
Abstract: Tyrimo tikslas – tikslas nustatyti studentų patiriamų įkyrių minčių įveikos reikšmę sąsajai tarp perfekcionizmo ir miegok koybės. Tyrime dalyvavo 204 Vytauto Didžiojo universiteto studentai iš įvairių kursų. Daugiausia tyrime dalyvavo moterų – 156, vyrų buvo 48. Tiriamųjų amžiaus vidurkis 22,92 metai. Polinkiui į perfekcionizmą įvertinti buvo naudojama 1990 metais Gordon L. Flett ir Paul L. Hewitt sukurta multidimensinio perfekcionizmo skalė Multidimensional Perfectionism Scale (MPS). Iš kurios buvo pašalinta į kitus orientuoto perfekcionizmo skalė. Patiriamoms įkyriosmi mintims ir jų įveikos strategijoms įvertinti naudota White Bear Suppression Inventory (WBSI), kurios autorius Daniel M. Wenger (1994). Miego kokybei vertinti naudojamas Pitsburgo miego kokybės indeksas - The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) sukurtas Pitsburgo medicinos universiteto gydytojų (1980). Šiame tyrime buvo išmesti paskutiniai 5 šio instrumento klausimai, kurie skirti apklausti respondento kambarioką/-ę ar romantinį/-ę partnerį/-ę, nes tyrimu to nebuvo siekiama atlikti. Rezultatai parodė, kad vyrai ir moterys vienodai linkę į perfekcionizmą, tačiau moterys labiau patiria įkyrias mintis ir prasčiau miega nei vyrai. Taip pat jos dažniau naudoja neadaptyvią įkyrių minčių įveikos strategiją – slopinimą. Tačiau vyrai ir moterys vienodai linkę naudoti adaptyvią įkyrių minčių įveikos strategiją - dėmesio nukreipimą. Taip pat rezultatai parodė, kad vyriška lytis, mažiau išreikštas socialiai sąlygotas perfekcionizmas, mažiau patiriamos įkyrios mintys ir mažesnis polinkis į įkyrių minčių slopinimą prognozuoja geresnę studentų miego kokybę. Tačiau adaptyvi įkyrių minčių įveikos strategija – dėmesio nukreipimas nemoderuoja sąsajos tarp labiau išreikšto socialiai sąlygoto perfekcionizmo ir prastesnės miego kokybės.
Aim: to determine the significance of obsessive thought control strategies exercised by students to the relationship between perfectionism and sleep quality. Research participants included 204 students from various courses in Vytautas Magnus University. Most of the participants, 156, are female; 48 are male. The average age of respondents is 22.92. Inclination to perfectionism is evaluated using Multidimensional Perfectionism Scale (MPS) designed by Gordon L. Flett and Paul L. Hewitt in 1990, excluding the Other Oriented Perfectionism Scale. Obsessive thoughts and control strategies thereof are evaluated using White Bear Suppression Inventory (WBSI), designed by Daniel M. Wenger (1994). The quality of sleep is assessed using The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) designed by doctors from University of Pittsburgh School of Medicine (1980). In this research study, the last 5 questions from this instrument regarding the surveying of respondent’s roommates or significant others are removed because the research does not aim to use this data. Results have revealed that both women and men are equally prone to perfectionism, but women more often suffer from obsessive thoughts and their quality of sleep is worse. They are also prone to use the maladaptive strategy of obsessive thought control: suppression. However, men and women are equally prone to use the adaptive strategy of obsessive thought control: self-distraction. The results have also shown that male sex, lesser inclination to socially prescribed perfectionism, fewer obsessive thoughts and less inclination towards suppressing obsessive thoughts, result in the better quality of sleep in students. However, the adaptive strategy of obsessive thought control, self-distraction, does not affect the relationship between a more pronounced socially prescribed perfectionism of poorer sleep quality.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36369
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
rimvyde_vitartaite_md.pdf1.29 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

112
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

60
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.