Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36366
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Moleikaitienė, Daiva
Supervisor: Rutkienė, Aušra
Title: Gabių mokinių identifikavimas pradinėje mokykloje
Other Title: Identification of talented students in a primary school
Date: 23-May-2018
Keywords: Gabūs;Identifikavimas;Pradinių klasių mokiniai;Talented;Identification;Students in a primary school
Abstract: Gabių mokinių identifikavimas yra svarbus veiksnys ugdymo politikoje siekiant sistemingai ugdyti šių vaikų gabumus, kuriant gabumų ugdymu pagrįstą sistemą. Šių mokinių atpažinimas, jų gebėjimų įvertinimas bei kokybiškas ugdymas yra sudėtingas, nelengvas uždavinys, keliantis daug klausimų, nesutarimų ir diskusijų viso pasaulio mokyklose; be to, gabieji mokiniai mokyklose patiria įvairių socializacijos ir emocinių sunkumų, kuriuos būtina spręsti. Tyrimo objektas – gabių mokinių, besimokančių pradžios mokykloje, identifikavimas. Tyrimo tikslas – išanalizuoti gabių pradinių klasių mokinių identifikavimo ypatumus Lietuvoje. Tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai: 1. Aptarti „gabių mokinių“ sąvoką. 2. Pristatyti gabių mokinių sampratos teorijas bei modelius, jų identifikavimą. 3. Apžvelgti užsienio šalių patirtį ugdant gabius mokinius. 4. Išsiaiškinti pradžios mokyklos gabių mokinių identifikavimo ir ugdymo problemas bei galimybes. Magistro darbo pirmajame skyriuje aptariamas gabių mokinių fenomenas. Apžvelgiama gabių mokinių samprata, pateikiama gabumo modelių analizė, užsienio šalių patirtys gabių mokinių ugdymo srityje. Aptariama pedagogo darbo su gabiais mokiniais specifika, aprašomas gabių mokinių identifikavimas, ugdymas, kylančios problemos. Antrajame skyriuje pristatoma tyrimo metodologija, trečiajame skyriuje – atliktas gabių mokinių identifikavimo pradžios mokykloje kokybinis tyrimas, kurio metu atskleistos gabių mokinių identifikavimo problemos. Teoriniu aspektu nustatyta, kad, siekdamas suprasti, ar mokinys yra gabus, mokytojas susiduria ir su aplinkinių reakcijomis, nes, išskirdamas vieną mokinį iš visos klasės, gali sukelti neigiamą reakciją. Mokytojas taip pat turi gebėti taip komunikuoti su gabiu ugdytiniu, kad šis norėtų atskleisti savo gabumus. Empirinėje dalyje išskirta, kad pedagogams trūksta informacijos apie gabių mokinių identifikavimą ir ugdymą. Žinių trūksta ir tiems mokytojams, kurie ilgus metus dirba pedagoginį darbą. Gabumai turi būti ugdomi papildomų užsiėmimų metu, gabiems mokiniams reikia daugiau dėmesio. Gabiems mokiniams būtinos tikslinės individualios programos, kurios skatintų stengtis, taptų iššūkiais, galimybių išbandymu. Šie vaikai yra imlūs informacijai, geba ją greitai ir sistemingai apdoroti, nuolatos siekia naujų žinių. Tyrimas padėjo atskleisti, kad tik visuma tokių veiksnių kaip organizuotas pedagogų darbas, tėvų motyvacija skatinti ir palaikyti mokinį padeda ugdyti, plėtoti jo gabumus.
Identification of talented students is an important factor in educational politics in order to educate these children‘s abilities, developing a system based on abilities education. Identification of these students, evaluation of their abilities and talents and a high quality education is a complicated, not a simple task. There appear a lot of questions, disagreements and discussions at schools all the world around. Besides, the gifted students are experiencing various socialization and emotional difficulties which must be solved. Research object – identification of talented, gifted students in a primary school. The goal of research – to analyze peculiarities of identification of talented students at a primary school in Lithuania. Aims to achieve the goal: 1. To discuss a concept "talented, gifted students". 2.To present theories and models what are talented students and how they are identified. 3.To overview experience educating talented students in foreign countries. 4.To find out problems in identification of talented students at primary school and discuss the opportunities. This Master‘s Work consist of three chapters. A phenomenon of talented, gifted students is discussed in the first chapter. The concept of talented students is over-viewed, an analysis of various abilities models is given, experiences in educating talented students from foreign countries are introduced. The specific of the pedagogical work with gifted students is discussed, the identification and education of talented students are described, the problems which might appear are mentioned. Research methodology is presented in the second chapter. In the third chapter was made a quality survey on identification of talented students in a primary school and problems of talented students were revealed. Theoretically was found that when a teacher is trying to understand if a student is really talented and gifted, the teacher faces with different reactions from the surrounding as one student gets more attention than others and the teacher has to communicate with the student in the suitable way in order the student would like to reveal his gifts, talents. In the Empirical part it is highlighted that teachers feel a shortage of information how to indicate the talented students, how to educate them. Even teachers walking for a long time at school with a great experience face the same problems. Abilities must be developed in additional occupations, the talented students require more attention. Targeted, individual programmes are essential for gifted, talented students. They should motivate students, they should be challenging them. These kids are intelligent and motivated for the new information, they always are trying to achieve new knowledge. The survey carried out that only such a set of factors as organized pedagogues' work, parents‘ motivation to help and to support the student help to develop his talents.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36366
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
daiva_moleikaitiene_md.pdf1.14 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

286
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

82
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.