Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36365
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Mintautaitė, Viktorija
Supervisor: Stelmokienė, Aurelija
Title: X ir Y kartų darbuotojų neetiško elgesio raiška su skirtingomis organizacijos veikla suinteresuotomis šalimis
Other Title: The expression of unethical behavior of X and Y generation employees with different parties that are interested in organization activity
Extent: 51 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Etiškas elgesys;Neetiškas elgesys;Organizacijos tarpininkai;Ethical behavior;Unethical behavior;Mediators of the organization
Abstract: Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, ar skirtingų kartų darbuotojų neetiškas elgesys su skirtingomis organizacijos veikla suinteresuotomis šalimis skiriasi bei empiriškai patikrinti neetiško elgesio raiškos skirtumus tarp X ir Y kohortų su klientais, kolegomis ir visuomenėje. Tyrime dalyvavo 180 darbuotojų, dirbančių įvairiose paslaugas teikiančiose organizacijose. Vadovaujantis skirtingų kartų teorijos paradigma, iškeliama prielaida, kad kohorta, kuriai priklauso darbuotojas (X arba Y), gali būti svarbi aiškinant jo neetišką elgesį. Vadovaujantis skirtingų suinteresuotųjų šalių samprata, analizuojama X ir Y kohortoms priklausančių darbuotojų neetiško elgesio raiška, kuri orientuota į skirtinguose lygmenyse esančias, organizacijos veika suinteresuotas šalis – klientus, kolegas ir visuomenę. Neetiškam elgesiui su skirtingomis organizacijos veikla suinteresuotomis šalimis matuoti buvo naudojamas M. Kaptein (2008) Neetiško darbuotojų elgesio su skirtingomis suinteresuotomis šalimis klausimynas. Siekiant patikrinti, ar teisingai išskirtos skirtingų kartų grupės, buvo analizuojamas narcisizmo bruožo pasiskirstymas tarp X ir Y grupių. Narcisizmo bruožui įvertinti buvo naudojama D. N. Jones ir D. L. Paulhus (2014) Tamsiosios triados klausimyno narciziškumo subskalė. Siekiant išvengti tiriamųjų polinkio save pateikti socialiai patrauklesnius, socialinis pageidaujamumas buvo kontroliuojamas naudojant pageidaujamų atsakymų inventoriaus trumpąją BIRD–625 versiją (Pauhlus, 1991). Tyrimo rezultatai rodo, kad neetiškas darbuotojų elgesys su kolegomis, klientais, visuomene yra susijęs tarpusavyje. Vyresnieji X kartos atstovai su kolegomis elgiasi dažniau neetiškai nei jaunesnieji Y kartos atstovai. X kartos atstovai rodo tendenciją su klientais elgtis rečiau netiškai, nei Y kartos atstovai. X kartos atstovai visuomenėje elgiasi dažniau neetiškai, nei Y kartos atstovai.
The aim of the study was to examine if the unethical behavior of different generations of employee’s parties that are interested in organization activity differs from empirically verified unethical behavior expression between the X and Y cohorts of with clients, colleagues, and society. The study involved 180 employees working in various service providing organizations. M. Kaptein (2008) questionnaire for measurement of unethical employee behavior with different parties that are interested in organization activity was used to measure the unethical behaviors with different parties that are interested in organization activity. The distribution of the feature of narcissism among the X and Y groups was analyzed in order to verify the correct allocation of groups of different generations. In order to assess the narcissistic feature, D. Jones and P. L. Paulhus (2014) dark triad questionnaire - narcissistic scale was used. In order to avoid the tendency of the subjects to present themselves more socially attractive, social preferences were controlled using - the short version BIRD-625 (Pauhlus, 1991) of the preferred answer inventory. The results of the research show that the unethical behavior of employees with colleagues, clients and society is interrelated. Senior X-generation representatives are more likely to behave unethically with colleagues than younger Y generations representatives. Representatives of the X generation show a tendency to behave less often unethically with clients than Y generation. X generation representatives behave unethically more often than younger Y generation representatives.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36365
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
viktorija_mintautaite_md.pdf679.08 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

204
checked on Mar 28, 2020

Download(s)

68
checked on Mar 28, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.