Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36360
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Baziliauskienė, Aida
Supervisor: Danusevičienė, Lina
Title: Mobiliųjų komandų veikimas teikiant integralią pagalbą asmens namuose: paslaugų teikėjų perspektyva
Other Title: The perfomance of mobile teams providing integrated care at home: the perspective of service providers
Extent: 80 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Integrali pagalba;Mobili komanda;Socialinės paslaugos;Integrated care;Mobile team;Social services
Abstract: Su amžiumi vis stipriau pasireiškiant polimorbidiškumui, didėja skaičius senyvo amžiaus žmonių, kurie dėl sveikatos būklės praranda savarankiškumą ir tampa priklausomi nuo kitų žmonių priežiūros ir globos. Šalia globos šiems žmonėms tampa būtinos slaugos ir reabilitacijos paslaugos. 2012 metais buvo įgyvendinama integralios pagalbos plėtros programa, dėl kurios trečdalyje Lietuvos savivaldybių buvo suburtos komandos teikti dienos socialinės globos ir slaugos paslaugas asmenims, turintiems nuolatinės slaugos poreikį. 2015 m. integralios pagalbos paslaugų teikimas buvo išplėstas į visas Lietuvos savivaldybes. Pirmojo ir antrojo etapo integralios pagalbos paslaugų plėtotės procesai skyrėsi. Todėl svarbu išanalizuoti, kaip mobilios komandos veikimas pasireiškė I ir II etapo projektuose. Tyrimo klausimas: kokia mobiliųjų komandų veikimo patirtis teikiant integralios pagalbos paslaugas asmens namuose I ir II etapo projektuose? Šio darbo tikslas - atskleisti mobiliųjų komandų veikimą teikiant integralią pagalbą asmens namuose: paslaugų teikėjų perspektyva. Teorinė koncepcija: remiantis socialinių sistemų teorija, viena iš pagrindinių sistemų teorijos veiklų yra intervencija, kuri laikoma profesionalaus socialinio darbo veikla ir priemone. Intervencija - tai veikla, kuri siejasi su socialiniu darbu, pokyčiu. Tai įsikišimas iš išorės, vykstant tam tikram veiksmui. Mobiliųjų komandų telkimas ir integralios pagalbos paslaugų asmens namuose teikimas yra socialinis pokytis paslaugų senyvo amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems bei pagalbos jų artimiesiems organizavimo kontekste. Formuojantis naujoms struktūroms - mobilioms komandoms - kuriasi naujų sąrangų sistemos. Šiuo atveju apsibrėžiamos mobilių komandų specialistų funkcijos, vyksta jų tarpusavio sąveika ir sąveika su aplinkos sistemomis. Tik atskleidus šių sąveikų ypatumus galima numatyti integralios pagalbos plėtojimo kryptis. Tyrimo metodologija: tyrimo metu taikytas kokybinio tyrimo turinio analizės metodas. Tyrimo tikslui pasiekti buvo sudaryti diskusijos temų klausimai, atsižvelgiant į tyrimo tikslą ir iškeltus uždavinius. Tyrimo duomenys buvo renkami fokusuotos grupės diskusijos metodu vedant 4 grupes su atskirų savivaldybių integralią pagalbą teikiančiomis mobiliomis komandomis. Tyrimo išvados: tęstinių projektų, palyginti su naujais startavusiais projektais, mobiliųjų komandų specialistų komandos samprata yra daug gilesnė, jie reflektuoja kasdienėje veikloje įvairius kasdienio darbo bruožus. Tyrime atsiskleidė, kad mobilios komandos natūraliai atpažįsta susitikimų poreikį ir mato komandų susitikimų prasmę. Mobiliųjų komandų specialistų tarpusavio sąveikoje tyrimo metu išryškėjo papildomumo principas. Komandose taip pat atsiskleidė svarbus slaugytojo vaidmuo integralios pagalbos paslaugų teikimo procese. Slaugytojai, organizuojantys ir vykdantys slaugos praktiką, atlieka slaugytojų padėjėjų konsultantų vaidmenį. Jie ne tik užtikrina tinkamą slaugymo procesą, bet ir atlieka svarbų tarpininko tarp paciento ir gydytojo vaidmenį. Taip pat slaugytojai užtikrina profesionalią sveikatos būklę, ir tai padeda sėkmingai kontroliuoti pacientų lėtines ligas ir išvengti slaugymo komplikacijų. Tyrime išryškėjo intensyvus bendradarbiavimas su seniūnijomis.
With age increasing multi-morbidity rises the number of dependent people among older population. They become dependent on the relatives and close ones care. Besides assisted care dependent people require the services of home nursing and rehabilitation. The Program of Integrated Care Development was implemented in 2012 establishing the mobile team-based integrated care in one third of Lithuanian municipalities. The integrated care was composed of assisted care, nursing and rehabilitation services at home for people in need of long term nursing. In 2015, due to the successful implementation of the program the provision of integrated care services was extended to all municipalities of the country. The processes of the development of the prolonged (1st stage) and newly started (2nd stage) integrated care projects different according the understanding of the needs of clients and integrated care at home provision. That’s why it is important to reveal the differences of projects of the 1st and 2nd stages. The question of research: what are the experiences of mobile teams in the provision of integrated care services at home in 1st and 2nd stages? The aim of research: to reveal the implementation of integrated care at home by mobile teams through: the perspectives of care providers. Theoretical concept: based on the theory of social systems – one of the main systems of the theory of activities is intervention, that is regarded as a professional social work activity and tool. Intervention is a change in the activities related with social work. It is an external intervention in a particular action. The mobilization of mobile teams and the provision of integrated care services at home is a social change of provision of services for the older dependent people and their relatives. Shaping of new structures such as mobile teams is construction of new “framework” of social system and care. The functions of the mobiles teams specialists are defined and also their interaction with the environmental systems are described in this case. Only by revealing the peculiarities of these interactions can the directions of development of integral assistance be envisaged. The methodology of research: qualitative content analyses methodology was used in the research. The data were collected from four focused discussion groups with mobile teams of integrated care providers from different municipalities selected according criteria. The research aims and objectives were reached using open-ended questions. The study data were collected using a focus group discussion method. Results and conclusions of the research: the conception of mobile teams was better and deeper developed in the prolonged rather in newly started integrated care projects. There the mobile teams were more open minded and reality based in describing different ways of working in teams according the situation and needs of the clients. The mobile teams of prolonged term projects recognized the need and importance of team meetings and their frequency. The members of mobile teams worked using principle of complementarity. The nurse was one of the central professionals of the mobile team in providing nursing at person’s home. Nurses performed the roles of nursing practitioner, leader and consultant of nursing assistants and family members. Nurses were intermediators of clients with general practice doctors and other health care professionals. They performed prevention of nursing complications and monitoring of health state of older people in need of long term nursing. The social care providers worked in close relationship with district social workers.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36360
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
aida_baziliauskiene_md.pdf686.72 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

392
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

72
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.