Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36358
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Puškova, Laurita
Supervisor: Žaltauskaitė, Jūratė
Title: Savaeigėse plaukiojimo priemonėse naudojamo naftos produktų mišinio poveikis vandens mikroorganizmų bendrijai Lemna minor - Daphnia magna - Spirulina, taikant daugiarūšį (mikrokosmo) testavimo metodą
Other Title: Impact of petroleum products mixture which is used in self-propelled boats on the aquatic microorganisms community Lemna minor - Daphnia magna - Spirulina, by using a multivariate (microcosm) testing method
Extent: 68 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Aplinkotyros katedra
Keywords: Kuras;Mišinys;Vandens mikroorganizmai;Ilgalaikis poveikis;Long-term effect;Aquatic microorganisms;Mixture;Fuel
Abstract: Savaeigėse plaukiojimo priemonėse (SPP) naudojamo naftos produktų mišinio ilgalaikis poveikis vandens ekosistemoms yra mažai ištyrinėtas. Mokslininkai apsiriboja ūmaus toksiškumo tyrimais. Šio darbo tikslas ištirti SPP naudojamo naftos produktų mišinio poveikį vandens mikroorganizmų bendrijai, taikant daugiarūšį (mikrokosmo) testavimo metodą. Darbo uždaviniai nustatyti kuro poveikį vandens mikroorganizmų morfologiniams, fiziologiniams rodikliams, reprodukcijai bei įvertinti vandens mikroorganizmų jautrumą. Pasirinktos trys vandens mikroorganizmų rūšys – mažoji plūdena (Lemna minor L.), dafnijos (Daphnia magna) ir dumbliai (Sprirulina L.). Vandens mikroorganizmai 21 tyrimo dieną buvo veikiami naftos produktų, benzino ir alyvos, mišiniu (naudotos koncentracijos – 0,1ml/l; 0,5 ml/l; 1 ml/l; 1,5 ml/l; 2 ml/l; 2,5 ml/l). Naftos produktų mišinys slopino Lemna minor lapelių augimą skirtingose naftos produktų mišinio koncentracijose. Analizuojant naftos produktų mišinio poveikį plūdenų biomasės prieaugiui nustatyta, kad šviežia biomasė nebuvo naftos produktų mišiniui jautrus rodiklis, o tuo tarpu sausa biomasė buvo vienas jautrų rodiklių. Analizuojant naftos produktų mišinio poveikį plūdenų augimo greičiui, nustatyta, kad paveikus plūdenas didžiausia tirta naftos produktų mišinio koncentracija augimo greitis buvo net 175 kartus mažesnis palyginus su kontrole (p<0,05). Analizuojant ilgalaikį naftos produktų mišinio poveikį Spirulina dumbliuose esančiam chlorofilui, nustatyta, kad chlorofilo a buvo tik kontrolėje, chlorofilo b – kontrolėje ir mažiausia naftos produktų mišinio koncentracija paveiktuose dumbliuose (p<0,05). Taip pat nustatyta, kad naftos produktų mišinys viso tyrimo laikotarpiu darė reikšmingą poveikį dafnijų (Daphnia magna) fiziologiniams procesams. Jau po 24 val. didžiausios tirtos koncentracijos sukėlė 100 % dafnijų mirtingumą. 17-ją tyrimo dieną dafnijų išgyvenamumas visose tirtose naftos produktų mišinio koncentracijose buvo 0 %, išskyrus kontrole, kur išgyvenamumas visą tyrimų laikotarpį siekė 100 %.
The aim of this work is to investigate long-term effects of petroleum products mixture used in self-propelled boats on the association of aquatic microorganisms using multivariate (microcosm) test method. Three types of aquatic microorganisms – Lemna minor, Daphnia magna and Spirulina. Aquatic microorganisms were exposed to petroleum products mixture for 21 day (concentrations – 0,1ml/l; 0,5 ml/l; 1 ml/l; 1,5 ml/l; 2 ml/l; 2,5 ml/l). Oil products mixture inhibited the growth of Lemna minor leaflets at different concentrations. Analyzing impact of the fuel on the Lemna minor biomass, it was found that fresh biomass is not sensitive indicator of the fuel, while dry biomass is one of the most sensitive indicator. Analyzing impact of the fuel on the growth rate of Lemna minor, it was noticed that Lemna minor affected with highest concentration of petroleum products mixture growth rate is 175 times lower than control (p < 0,05). Analyzing petroleum products mixture long - term effect on chlorophyll a and b in Spirulina, it was observed that chlorophyll a was present only in control, chlorophyll b – control and algae witch were effected with lowest concentration of the petroleum products mixture (p < 0,05). It was also found that the petroleum products mixture has a significant effect on the physiological processes of daphnia (Daphnia magna) throughout research period. After 24 hours the highest concentrations of petroleum products mixture caused 100% Daphnia magna mortality. On the 17th day of research Daphnia magna survival rate was 0% in all tested concentrations of fuel.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36358
Appears in Collections:2018 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
laurita_puškova_md.pdf.pdf1.94 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Magistro baigiamasis darbas

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

226
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

6
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.