Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36355
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Jatautis, Jurgis Mykolas
Supervisor: Tereškinas, Artūras
Title: Nepalo nevyriausybinių organizacijų organizacinės kultūros: Maya Universe Academy atvejis
Other Title: Organizational cultures of non-governmental organizations in Nepal: Maya universe academy case
Extent: 93 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Sociologijos katedra
Keywords: Bendruomeninė gyvensena;Community lifestyle;Organizational culture;Multiculturalism;Self-sustainability;Ecological farming;Non-governmental organizations;Organizacinė kultūra;Multikultūralizmas (daugiakultūriškumas);Savarankiškumas (autonomijos siekimas);Ekologinis ūkininkavimas;Patyriminio ugdymo modelis;Nevyriausybinės organizacijos
Abstract: Magistro tezės aktualumas / problemiškumas šiandienos kontekste pasireiškia tuo, kad alternatyvią gyvenseną propaguojančios bendruomenės Nepale yra ganėtinai naujas reiškinys, nes dažniausiai tokios alternatyvią / ekologinę gyvenseną propaguojančios bendruomenės siekia autonomijos valstybės atžvilgiu, o daugelis šalies organizacijų linkusios palaikyti glaudžius ryšius su Nepalo vyriausybe. Todėl daugelis Nepale veikiančių organizacijų yra linkusios laikytis šalyje tradiciškai nusistovėjusių normų. Tai taikytina tiek gyvensenos būdui, tiek švietimo sistemai. Kita vertus, siekiant geriau suvokti organizacinės kultūros MUA specifiką dera atkreipti dėmesį į tai, kad pastarajai organizacijai aktualu gauti finansinę paramą - taip yra dėl to, kad pati „Maya Universe Academy“ yra gana jauna, dar dešimties metų nesulaukusi, organizacija. Tad daugelis „Maya Universe Academy“ savanorių yra skatinami paremti organizaciją finansiškai, jei tik tam yra galimybė. Taip pat skatinama ir kitokia pagalba, kuri gali pasireikšti ne vien finansiniu sponsoriavimu ar savanoryste, bet ir viešųjų ryšių, būnant organizacijoje, plėtojimu (vienas MUA įstatų skelbia tai, kad organizacijai svarbu plėsti savo veiklą ir už Nepalo ribų – taip iš esmės pagrindžiamas MUA geopolitinis imperatyvas). Tyrimo problema. „Maya Universe Academy“ organizacija / bendruomenė yra daugialypė. Taip yra iš esmės vien jau todėl, kad minėtosios bendruomenės / organizacijos branduolį sudaro iš skirtingų šalių atvykę savanoriai, o būtent dėl šios priežasties organizacinė kultūra, pasireiškianti „Maya Universe Academy“ bendruomenėje irgi yra daugialypė. Savo ruožtu lieka neaišku, kokie organizacinės kultūros aspektai, pasireiškiantys minėtoje bendruomenėje, labiausiai nulemia organizacinės kultūros specifiką. Viena vertus, iš įstatų, kuriuose įvardijama organizacijos veikla (oficialaus interneto tinklalapio adresas www.mayauniverseacademy.org), aiškėja, kad MUA bendruomenės branduolį sudaro, taigi, ir pačios organizacijos / bendruomenės veidą savitai formuoja atvykstantys savanoriai. Kita vertus, dera atkreipti dėmesį į tai, kad šio darinio organizacinės kultūros savitumą bemaž vienodai reikšmingai gali paveikti daug įvairių aspektų. Tai gali būti alternatyvaus švietimo ideologinės nuostatos, tiek Nepale, tiek MUA bendruomenėje / organizacijoje skirtingai pasireiškiantis religinis sinkretizmas, autonomijos / savarankiškumo valstybės atžvilgiu siekimas ar Nepalo sociokultūrinė terpė vertinant apskritai. Tyrimo hipotezė. Ryškiausias „Maya Universe Academy“ organizacinės kultūros bruožas yra multikultūralizmas, kuris nulemia visas pastarosios bendruomenės / organizacijos veiklos sritis ir drauge daro ženklią įtaką šio darinio organizacinei kultūrai. Tyrimo objektas. Šio tyrimo objektas yra „Maya Universe Academy“ organizacinės kultūros ypatumai. Tyrimo tikslas - ištyrinėti ir detaliai apibūdinti „Maya Universe Academy“ organizacijoje / bendruomenėje galiojančias organizacinės kultūros ypatybes ir įvertinti, kaip jas nulemia bendra Nepalo sociokultūrinė atmosfera (t. y. nustatyti, ar esama kokių nors sąsajų su bet kokiais religiniais, ideologiniais ir t. t. šalies sociokultūrinės gyvensenos aspektais). Tyrimo uždaviniai. Tokiam magistro darbo tikslui pasiekti vėliau išgryninami keli uždaviniai. - Magistro darbu siekiama išsiaiškinti, kokį indėlį formuojant „Maya Universe Academy“ bendruomenę įdeda savanoriai ir kaip tokia įtaka pasireiškia; - Norima išsiaiškinti, ar esama kokių nors sąsajų tarp MUA organizacinės kultūros ir kitose Nepalo organizacijose vyraujančių organizacinių kultūrų; - Siekiama perprasti tai, kaip bendruomeninė gyvensena ir ekologinės savimonės plėtotė paveikia „Maya Universe Academy“ gyvuojančią organizacinę kultūrą; - Siekiama atskleisti, kaip MUA pasireiškiančią organizacinę kultūrą nulemia alternatyvaus ugdymo (tiksliau - patyriminio ugdymo), propaguojamo bendruomenės teritorijoje, sklaida; - Norima suprasti, kokio tipo kultūrinė motyvacija pasireiškia „Maya Universe Academy“ organizacinėje kultūroje (siekiama sužinoti, ar šią motyvaciją nulemia vidaus ar išorės veiksniai). Tyrimo duomenų rinkimo / analizės būdai: mokslinių šaltinių analizė, MUA narių / savanorių apklausos anketiniu būdu (galima teigti, kad šios anketos buvo taikomos kaip pusiau struktūruoto interviu pakaitalas), neformalūs pokalbiai ir antrinių šaltinių analizė, dalyvaujančio stebėjimo metu surinkta vaizdo medžiaga / nuotraukos, kurios vėliau pateikiamos atliktam lauko tyrimui papildyti; vizualios antropologijos metodas).
The topicality of this research is all about community based, alternative lifestyle promoting non-governmental organizations of Nepal existing in a present time. Baring in consideration a deep spirit of collectivism which could be found almost in every sphere of Nepalese lives, any gestures of autonomy/self-sustainability seeking for non-governmental organizations are not widely spread since many of them are sponsored/financed by country government. Therefore, multiplicity of non-governmental organizations found in Nepal are closely related to traditional organizational culture that is appropriated in the country, meanwhile only some of those non-governmental organizations are established and sustained by different values of community living. Leading to this, it is necessary to mention that these cultural norms fit both to community life in general or any other part of organizational culture of a particular community (which is ecological farming or experiential education). On the other hand, Maya Universe Academy organization/community seeks to achieve sponsorship as well as other kinds of volunteers support by trying to remain as much self-sustainable as possible. Consequently, this support could be expressed in different types of involvement in community life activities such as community planning, dissemination of education given in Maya school, or public relations development. The main issue. A research field of Maya Universe Academy is plural and the society/organization of Maya Universe Academy is plural as well. This is most probably because of the fact that volunteers of this organization affects the front stage and other parts of organization in a high degree. Leading to this, organizational culture of organization given is plural as well. Therefore, it is necessary to reveal which aspects of community lifestyle affects Maya Universe Academy most significantly. Despite the fact that Maya Universe Academy community/organization is significantly determined by its volunteers who might have a multitude attitudes or ideology to be shared in a community space, it remains unclear what aspects of community living make Maya Universe Academy organizational culture unique. Due to this, it is possible to claim that organizational culture of this organization/community could be influenced by different aspects of overall socio-cultural atmosphere of Nepal. These factors could be religious syncretism which is widely spread both in the whole country as well as in Maya Universe Academy organization/community, ideological presumptions of alternative education, ecological/alternative farming promotion for autonomy based reasons and finally the overall socio-cultural context of Nepal lifestyle. Research hypothesis. The main feature of MUA organizational culture is it’s multiculturalism which encompass all spheres of action in this community/organization. Research focus - internal structure (organizational culture) of Maya Universe Academy community. An aim of the research - to explore and to describe the uniqueness of Maya Universe Academy by defining its specific organizational culture. Moreover, there is a need to reveal how the socio-cultural atmosphere of the whole country could affect organizational culture of Maya Universe Academy. Research objectives - to achieve an aim of the research several objectives arise. Those are: to explore influence of coming volunteers to Maya Universe Academy organizational structure; to reveal are there any associations between Maya Universe Academy organizational culture and organizational culture of other non – governmental organizations in Nepal (consequently, there is demand to explore how the overall social/cultural atmosphere of the whole country influence MUA organizational culture, if it does); to define how the community based, nature friendly oriented lifestyle of Maya Universe Academy determines the organizational culture of this non-governmental organization.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36355
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

156
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

322
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.