Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36352
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Kasiukevičiūtė, Viktorija
Supervisor: Snieškienė, Dalija
Title: Paauglių, lankančių dienos centrus, (ne)suvokta rizika patekti į prekybos žmonėmis tinklus naudojantis Facebook
Other Title: Teenagers’ attending day care centers (un)awareness of human trafficking risks on Facebook
Extent: 96 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Human trafficking;Facebook;Risks;Teenager;Prekyba žmonėmis;Rizikos;Paauglystė
Abstract: Mūsų dienomis tai, kas anksčiau vykdavo gatvėse, dabar vyksta ir interneto erdvėje. Dažnai socialiniai tinklai yra naudojami vaikų ir paauglių prostitucijai bei prekybai. Paaugliai socialiniuose tinkluose dažnai nesirūpina savo saugumu ir privatumu. Ypač populiariame socialiniame tinkle „Facebook“ iškyla daugybė rizikų. Tyrimo klausimas: kaip patys paaugliai (ne)suvokia rizikas patekti į prekybos žmonėmis tinklus naudojantis „Facebook“? Tyrimo tikslas: ištirti paauglių (ne)suvoktas rizikas socialiniame tinkle „Facebook“. Tyrimo uždaviniai: 1. Išnagrinėti paauglių motyvaciją naudotis socialiniu tinklu „Facebook“ ir jų pagrindines veiklas jame. 2. Atskleisti paauglių privatumo rizikų ir grėsmių (ne)suvokimą socialiniame tinkle „Facebook“. 3. Nustatyti pagrindinius pagalbos ir informacijos apie rizikas naudojantis „Facebook“ šaltinius. Tyrimo tikslui pasiekti buvo pasirinktas kokybinis tyrimas. Tyrimo duomenims surinkti buvo derinami kokybiniai „focus“ grupės interviu ir pusiau struktūruoto interviu metodai. Tyrime dalyvavo 19 paauglių (11-15 metų amžiaus grupė), lankančių dienos centrus ir besinaudojančių socialiniu tinklu „Facebook“. Duomenims analizuoti buvo taikomi pagrindiniai kokybinių tyrimų analizės žingsniai pagal Krysik ir Finn (2010). Paaugliai iš dienos centrų, mėgdžiodami savo šeimos narius ir draugus, pradeda naudotis socialiniu tinklu „Facebook“ ir taip supaprastina esamus ryšius. „Facebook“ paaugliai žaidžia žaidimus, stebi savo draugus, skaito žinias, „palaikina“ ir pakomentuoja, susirašinėja, skelbia informaciją apie save. Paaugliai suvokia riziką patekti į prekybą žmonėmis dėl savo ar draugų neigiamų patirčių, žiniasklaidos ir atsakingų darbuotojų įspėjimų. Paaugliai vengia bendrauti su užsieniečiais ir vyresnio amžiaus asmenimis. Jie suvokia padirbtų profilių, galimų patyčių, neigiamų komentarų rizikas. Paaugliai nesuvokia savo priklausomybės nuo šio socialinio tinklo, dažnai pasitiki visa teikiama informacija, todėl susitinka su nepažįstamaisiais iš socialinio tinklo „Facebook“. Jiems trūksta informacijos apie „Facebook“ privatumo nustatymus. „Facebook“ jie prisistato kaip vyresni ir dalyvauja grupėse, kuriose mato pornografijos vaizdų ar aprašymų. Išryškėjo rizikų, kylančių iš šeimos narių: kuriant „Facebook“ profilį nepilnamečiams, skatinant publikuoti informaciją ir slėpti nusikalstamą veiklą. Paaugliai bando apsisaugoti nepriimdami nepažįstamųjų į draugus ar juos blokuodami, įvairiais būdais tikrina informaciją apie nepažįstamuosiuos. Paaugliai teigia gaunantys reikiamos informacijos iš šeimos narių, draugų ir atsakingų darbuotojų, išorinių organizacijų. Remiantis tyrimo rezultatais pateikiamos rekomendacijos socialinio darbo srities tyrėjams, socialiniams darbuotojams ir mokyklų darbuotojams.
Everything that used to happen on streets nowadays occurs on the Internet. Social networking sites are often used for children and youth trafficking as well as for prostitution. Young people usually do not care about their own security and privacy while using social networking sites. Facebook is one of the most popular social media sites where a number of security risks is especially high. The question raised in this thesis is the following: “How do teenagers become (un)aware of human trafficking risks while using Facebook?” The aim of this thesis is to investigate risks that teenagers (do not) perceive while using Facebook. In order to reach the posed aim, several objectives were raised: 1) to find out teenagers’ motivation to use Facebook and their main activities on the site; 2) to reveal teenager’s (un)awareness of privacy risks and threats that exist on Facebook; and 3) to identify the main help and information sources about the risks of using Facebook. The method used for this analysis was qualitative research. Data for the analysis was collected while combining qualitative focus group interviews and semi-structured interview methods. The study involved 19 teenagers (aged 11-15 years) who attend day centers and use Facebook. The analysis of data was based on Krysik and Finn’s (2010) steps suggested for the qualitative research analysis. Teenagers from day care centers copy the behaviors of friends and family members and start using Facebook; they simplify their existing relationships. On Facebook teenagers play games, watch their friends’ activity, read news, comment on posts, react, click “like”, and publish information about themselves. Teenagers are aware of human trafficking risks because of their own or their friends’ negative experiences, the media and day care employees’ warnings. Teenagers avoid communication with foreigners and elderly people. They are aware of risks that fake profiles, bullying, and negative comments can cause. However, teenagers do not understand their addiction to this social networking site. As a result, they often believe in all the information provided on the site and meet with strangers from Facebook. They lack information about Facebook privacy settings. Moreover, they pretend to be older than they actually are and tend to participate in groups that contain pornographic content. It was found out that family members also cause risks to teenagers while creating a Facebook profile for underage children, encouraging them to publish particular information on the site, and so forth. Teenagers try to protect themselves from strangers while blocking them, not accepting their friend requests, and checking information about them in various ways. Teenagers claim that they get the necessary information from their family members, friends, day care center employees, and other external organizations. According to the findings, the paper presents recommendations for social workers, researchers, and school staff.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36352
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
viktorija_kasiukeviciute_md.pdf2.62 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

212
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

28
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.