Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36332
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Čėsnienė, Modesta
Supervisor: Naujanienė, Rasa
Title: Socialinės paslaugos socialines rizikas patiriančioms šeimoms: „tarp norų ir galimybių“
Other Title: Social services for families experiencing social risks: "between wishes and possibilities"
Extent: 92 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Socialinės paslaugos;Šeimos;Socialinės rizikos;Social services;Families;Social risks
Abstract: Sparčiai didėjantį dėmesį vaiko ir šeimos gerovei paaiškina nemažėjantis skurdžiai gyvenančių šeimų skaičius ir smurto prieš vaikus atvejai. Daugelis šiandienių šeimų dėl pasikeitusių socialinių, ekonominių sąlygų yra verčiami didžiąją laiko dalį skirti ieškoti pagrindinių pragyvenimo šaltinių, ir tai daro įtaką šeimose kylantiems sunkumams. Šeimoms nepadeda vis sudėtingesnės švietimo programos ir nuolat didėjantis vaikų, pasižyminčių deviantiniu elgesiu, skaičius ir kita. Švietimo, sveikatos ir socialinių paslaugų sistema nepajėgia atliepti šeimoms keliamų iššūkių ir kylančių poreikių. Tyrimo tikslas – paaiškinti, kaip šeimoms teikiamos socialinio darbuotojo socialinės paslaugos atliepia šeimų patiriamas socialines rizikas, siekiant užtikrinti vaiko gerovę. Tyrimo metu siekiama paaiškinti: 1) kaip šeimoms teikiamos socialinio darbuotojo socialinės paslaugos atliepia vaiko raidos srityje šeimoms iškylančias socialines rizikas; 2) kaip šeimoms teikiamos socialinio darbuotojo socialinės paslaugos atliepia tėvystės įgūdžių srityje šeimoms iškylančias socialines rizikas; 3) kaip šeimoms teikiamos socialinio darbuotojo socialinės paslaugos atliepia šeimos ir aplinkos veiksnių srityje šeimoms iškylančias socialines rizikas. Tikslui pasiekti įgyvendintas kokybinis tyrimas, kuriame dalyvavo keturios socialinės darbuotojos ir keturios mamos iš socialines rizikas patiriančių šeimų. Pasirinkta atvejo studijos strategija. Tyrime analizuoti keturi paslaugų teikimo ir gavimo atvejai, iš kurių vieną atvejį sudarė viena socialinė darbuotoja ir mama šeimos, kuriai socialinė darbuotoja teikė paslaugas. Išvadose pateikiama, kaip šeimoms teikiamos socialinio darbuotojo socialinės paslaugos atliepia vaiko raidos, tėvystės gebėjimų, šeimos ir aplinkos veiksnių srityse iškylančias socialines rizikas. Socialinių rizikų supratimas siekiant užtikrinti vaiko raidą yra sietinas su privalomų, neatidėliotinų veiksmų kontrole ir priežiūra. Profilaktikai ar prevencijai šiuose pasakojimuose vietos nerasta. Vaiko raidos poreikių užtikrinimą galima nusakyti kaip priverstinį, šeimos yra stumiamos, o socialiniai darbuotojai „verčia“ ir „stumia“ šeimas tai daryti. Tėvystės įgūdžių srityje socialinių darbuotojų vaidmuo išryškėjo kaip kontroliuojančių, o ne pagalbą teikiančių. Šeimos ir aplinkos veiksnių srityje išryškėjo, kad socialiniai darbuotojai reikalingus pokyčius sieja su socialinio darbuotojo padėjėjo atsiradimu, taip pat su koordinuota pagalba. Darbo pabaigoje pateikiamos rekomendacijos LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, savivaldybių administracijai: siūloma savivaldybėse steigti socialinio darbuotojo padėjėjo etatus. Socialiniams darbuotojams rekomenduojama gilintis ir analizuoti šeimos istorijas, jų praeitį ir buvusios šeimos modelį.
A rapidly growing attention to the well-being of families and children can be explained by a number of families living in poverty and cases of children abuse in them. Due to the changes in social and economic conditions, many families nowadays are forced to spend most of their time looking for the principle means of support, thus resulting in more difficulties for families. Another problem is increasingly difficult education programmes and the growth in the number of children with deviant behaviour, etc. The system of education, healthcare and social services cannot aid the families to face their challenges and meet the needs they have. The aim of this research is to explain how social services provided by a social worker meet the needs of families that experience social risks and how it helps to ensure the well-being of children in them. Research aims to explain: 1) how social services provided by a social worker help the families to address social risks experienced by a family in the area of child development; 2) how social services provided by a social worker help the families to address social risks experienced by a family in the area of parental skills; 3) how social services provided by a social worker help the families address social risks experienced by a family in the area of family and environmental factors. To achieve the goal, qualitative research has been carried out; its respondents include four social workers and four mothers from social risk families. The strategy of case study is selected. Research analyses four cases of service provision and receipt, in which one case includes one social worker and a mother from a family, for which this social worker provides her services. Conclusion introduces information how social services provided by a social worker help to address social risks experienced by families in the areas of child development, parental skills and family and environmental factors. Understanding of social risks in order to ensure child development is related to obligatory and immediate control and supervision of actions. These stories do not include prevention. Actions to ensure child development can be described as forced; families are forced, and the social workers are forcing families to take care of it. In the area of parental skills, the role of social workers is that of controlling rather than providing help. In the area of family and environmental factors, it has become evident that social workers relate necessary changes to the introduction of a social worker assistant and coordinated help. At the end of the thesis, recommendations to the Ministry of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania, and administration of municipalities, suggesting the establishment of positions of social worker assistants in municipalities are introduced. It is recommended for social workers to investigate and analyse the family history, their past and the model of a previous family.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36332
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
modesta_cesniene_md.pdf1.44 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

380
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

118
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.