Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36325
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Greičius, Paulius
Supervisor: Tereškinas, Artūras
Title: Vyrų lyties kapitalas kūno rengybos lauke
Other Title: Male gender capital in the field of bodybuilding
Extent: 70 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Sociologijos katedra
Keywords: Kūno rengyba;Laukas;Lyties kapitalas;Vyriškumas;Bodybuilding;Field;Gender capital;Masculinity
Abstract: Vyriškumo ir pagrindinės kapitalo formos sulaukia nemažai dėmesio sociologiniame kontekste. Tačiau hegemoninį vyriškumą ir kultūrinį kapitalą jungianti lyties kapitalo samprata yra ganėtinai nauja ir aptinkama vos keliuose moksliniuose tyrimuose. Pats lyties kapitalas glaudžiai susijęs su konkrečiu socialiniu lauku, todėl užsienyje yra atliekami kūno rengybos kaip itin problemiško lauko tyrimai. Lietuvoje kūno rengyba apžvelgta tik fragmentiškai, daugiausia analizuojant pačią sporto specifiką. Apžvelgus Lietuvos autorių darbus vyriškumo, kūno rengybos tematika, konstatuota, kad vyrų lyties kapitalo tema yra sociologiškai netirta Lietuvoje. Todėl kyla probleminių klausimų: kaip apibūdinamas ir kuo išsiskiria lyties kapitalas santykyje su kitomis kapitalų formomis? Kokiais bruožais pasižymi kūno rengybos laukas ir kaip jis yra susijęs su vyriškumo formavimusi? Kaip lyties kapitalą kuria kūno rengybos lauko veikėjai? Šiam darbui keltas tikslas – ištirti, kaip kūno rengyba užsiimantys vyrai formuoja lyties kapitalą. Pasiekiant tikslą, apibūdinamos kultūrinio kapitalo ir lyties kapitalo sąsajos. Analizuojamas lyties kapitalas santykyje su vyriškumu, aiškinamasi lyties kapitalo svarba kūno rengybos lauke ir galiausiai atskleidžiama, kaip kūno rengybą praktikuojantys vyrai konstruoja ir disponuoja lyties kapitalu. Išanalizavus mokslinius šaltinius, atliktas kokybinis tyrimas, susidedantis iš stebėjimo dalyvaujant sporto klube ir vėliau atliktų pusiau struktūruotų interviu su kūno rengyba užsiimančiais vyrais. Visuomenėje lyties kapitalas vertinamas pagal konkretaus konteksto sąlygas. Šiame darbe nustatyta, kad vyrų lyties kapitalas ir jo kaupimo galimybės kūno rengybos lauke labai priklauso nuo šioje kultūroje vertinamų išskirtinių žinių, kūniško kapitalo ir vyriškos tapatybės aspektų. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad kūno rengyba užsiimantys vyrai kūno ir kitų išorinių įvaizdžio elementų tiesiogiai nesieja su lyties kapitalu, tačiau vertina sporto kaip vyrus disciplinuojančios veiklos naudą charakteriui. Taip pat pastebėta, kad mažesnę kūno rengybos patirtį turintys vyrai kūną laiko svarbesniu lyties kapitalo elementu nei tie, kurie sportuoja ilgesnį laiką. Todėl praktikos, keičiančios fizinę išvaizdą, išlieka itin patraukios.
Masculinity and the main forms of capital receive considerable attention in the sociological context. However, the gender capital conception that combines hegemonic manliness and cultural capital is pretty new and is hardly found in scientific research. The gender capital is closely related to a specific social field therefore foreign countries examine body-building field as a very problematic subject. Meanwhile in Lithuania bodybuilding is not examined enough, mostly only sport specifics are examined. After reviewing written works about masculinity and bodybuilding by Lithuanian authors, it is found that in Lithuania male gender capital is not examined sociologically. Therefore, there are issues as follows: how can it be described and how gender capital differs in relation to other forms of capital? What traits does bodybuilding area have and how it can be connected with the formation of masculinity? How do members of bodybuilding area form gender capital? The aim of this paper: to examine how bodybuilders form gender capital. Achieving the goal, the link between cultural capital and gender capital was described. Gender capital is analysed in relation to masculinity, gender capital importance in bodybuilding area is explained and finally it is disclosed how bodybuilders construct and dispose of gender capital. After analysing scientific sources, a quality research was conducted-consisting of participation in a sports club and later conducted half-structured interviews with bodybuilders (males). In society gender capital is qualified by using a particular context conditions. It was found that male gender capital and this particular capital accumulation possibility in bodybuilding field depend on knowledge of specific information, body capital and masculinity identity aspect. The research shows that bodybuilders (males) do not link body and other body appearance elements with gender capital, even though they appreciate the disciplinary benefit the sport gives them. In addition, it was noticed that males who have less experience in the bodybuilding field believe that the body is a more important element of gender capital than males who practice sports longer do. As a result, practices that help change appearance are becoming very popular.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36325
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

186
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

538
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.