Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36308
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Ričardas, Narijauskas
Supervisor: Arūnas, Balsevičius
Title: Žemapelkių ir drėgnų pievų augalijos dinamika Žuvinto biosferos rezervate
Other Title: Dynamics of wetlands and wet meadows vegetation in Žuvintas biosphere reserve
Extent: 121 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Aplinkotyros katedra
Keywords: Molinio-Arrhenatherea;Phragmito-Magnocaricetea;Molinietalia caeruleae;Filipendulo ulmariae-Lotetalia uliginosi;Magnocaricetalia;Vegetation;Abandonment;Monitoring;Augalija;Apleidimas;Tvarkymas;Žuvintas;Žuvintas;Monitoringas
Abstract: Drėgnų pievų ir didžiųjų viksvų apleidimas – plačiai paplitęs procesas Europoje. Šie augalijos dinamikos procesai būdingi visoms saugomoms šlapynių teritorijoms Lietuvoje, kuriose dėl sovietinės gamtos apsaugos praktikos buvo draudžiama bet kokia ūkinė veikla. Šlapynių augalijos dinamika Lietuvoje beveik netyrinėta, todėl šių tyrimų rezultatai labai svarbūs ir aktualūs, atliekant gamtotvarkos priemones šalies saugomose teritorijose. Tyrinėjamų teritorijų augalijos fitocenologiniai aprašai ir bendrijų klasifikacija atlikta pagal Braun-Blanquet (1964) floristinės ekologinės mokyklos augalijos tyrimo principus. Bendrijos aprašytos 10–100 m2 ploto laukeliuose, aprašant bendrijas pagal jų užimamus kontūrus. Sudarytas augalijos sąvadas ir sukurti augalijos kartografiniai žemėlapiai. Tyrimais buvo nustatyta, kad Žuvinto biosferos rezervato drėgnos pievos priklauso Molinio-Arrhenatherea klasės 2 eilėms: Molinietalia caeruleae ir Filipendulo ulmariae-Lotetalia uliginosi. Molinietalia caeruleae eilei priskirtos 3 sąjungos: Molinion caeruleae (3 asociacijos), Calthion palustris (3 asociacijos ir vienas fitocenonas) bei Deschampsion cespitosae (2 asociacijos). Filipendulo ulmariae-Lotetalia uliginosi eilėje išskirta 1 sąjunga – Filipendulion ulmariae su 2 asociacijomis. Žemapelkių didieji viksvynai priklauso Phragmito-Magnocaricetea klasės Magnocaricetalia eilei. Žuvinto biosferos rezervate konstatuotos 3 šios eilės sąjungos: Magnocaricion elatae (7 asociacijos), Magnocaricion gracilis (8 asociacijos) bei Carici-Rumicion hydrolapathi (3 asociacijos). Nuo 1960 iki 2011 metų dėl apleidimo ir sausinamosios melioracijos Žuvinto biosferos rezervato augalija akivaizdžiai pakito. Nuo 1960 metų nendrynai, kurie buvo randami tik palei griovius, tapo vyraujančia rezervato teritorijoje augalų bendrija. Nendrėmis užaugo daugiausiai Caricetum elatae ir Caricetum appropinquatae bendrijų plotai. Nuo 1960 metų per dvidešimt metų išnyko buvę dažnos Equiseto fluviatilis-Caricetum rostratae fitocenozės, daugelyje vietų jas pakeitė Caricetum distichae. Dambavaragio pievose išnyko neganomos ir nešienaujamos Galio veri-Molinietum caeruleae fitocenozės, tačiau išliko ties Aleknonių ir Grinkiškių kaimais, kur pelkės pakraščio pievos vietos gyventojų buvo ekstensyviai ganomos ir šienaujamos. Nendrynų pakraščių šienavimas nuo 2010 metų davė rezultatų – teritorijoje prasidėjo antrinės atkuriamosios sukcesijos procesai. Nustatyta, kad nendrynai (Phragmitetum australis) šienaujant pradėjo kisti į Caricetum elatae. Reguliarus šienavimas kai kuriuose plotuose lėmė Caricetum distichae sukcesiją. Dalis šių bendrijų užimtų plotų virto Peucedano palustris-Caricetum lasiocarpae. Iškirtus krūmynus jų vietoje įsikuria inicialinės Magnocaricetalia eilės bendrijos. Nuo pagrindinio nendrynų masyvo izoliuotuose, mažesniuose plotuose, kur augimvietės drėgnos, bet ne šlapios, šienaujant sukcesija vyko labai sparčiai – iš Phragmitetum australis susiformavo Lysimachio vulgaris-Filipenduletum ulmariae. Vėliau šienaujant Lysimachio vulgaris-Filipenduletum, jos pasikeitė į Filipendulo ulmariae-Geranietum palustris. Po 7 metų šienavimo atsikūrė Caricetum cespitosae drėgnų pievų bendrijos. Nustojus šienauti, Molinion caeruleae sąjungos pievos pradėjo nykti – dalyje plotų Selino carvifoliae-Molinietum caeruleae buvo pakeistos Carex disticha fitocenono bendrijų (Calthion palustris); Galio veri-Molinietum caeruleae bendrijas pakeitė aukštažolės pievų fitocenozės.
The abandonment of wet meadows and sedge-bed marsh is taking place widely in Europe. These processes of vegetation dynamics are typical in all protected wetland areas of Lithuania, where, due to Soviet nature conservation practice, farming activity was prohibited. The wetland vegetation dynamics in Lithuania is almost not investigated; therefore the results of these surveys are very important and relevant in the implementation of nature management measures in the protected areas of the country. The phytocoenological relevés of the vegetation in the studied territories and the classification of the communities were carried out following the floristic-phytosociological approach of the Braun-Blanquet (1964). Plant communities were described in the plots of 10–100 m2 area taking into consideration their occupied contours. Cartographic maps of the vegetation were designed. Investigations showed that wet meadows of Žuvintas Biosphere Reserve belong to two orders of the Molinio-Arrhenatherea class: Molinietalia caeruleae and Filipendulo ulmariae-Lotetalia uliginosi. Three alliances belong to Molinietalia caeruleae: Molinion caeruleae (three associations), Calthion palustris (three associations and one phytocoenon) and Deschampsion cespitosae (two associations). In the Filipendulo ulmariae-Lotetalia, one alliance – Filipendulion ulmariae with 2 associations was distinguished. Sedge-bed marsh vegetation belongs to the Magnocaricetalia order of the Phragmito-Magnocaricetea class. In Žuvintas Biosphere Reserve, three alliances of this order: Magnocaricion elatae (7 associations), Magnocaricion gracilis (8 associations), and Carici-Rumicion hydrolapathi (three associations) were distinguished. Between 1960 and 2011, the vegetation of Žuvintas Biosphere Reserve was significantly changed due to abandonment and drainage melioration. Since the 1960s, the reeds that were found only along the ditches became the dominant plant community within the reserve area. The reeds mostly invaded the areas of Caricetum elatae and Caricetum appropinquatae. Since the 1960s, over the past twenty years, the frequent phytocoenoses of Equiseto fluviatilis-Caricetum rostratae have disappeared, and in many places they have been replaced by Caricetum distichae. In Dambavargis meadows, the ungrazed and unmown Galio veri-Molinietum caeruleae phytocoenoses disappeared, but remained in Aleknoniai and Grinkiškiai, where they were extensively grazed and mowed by locals. Since 2010, the mowing of reed fringes has initiated the secondary succession in the area. The results showed that mowing influenced Phragmitetum australis transformation into Caricetum elatae. In some areas, regular mowing started succession of Caricetum distichae. Some of these communities were replaced by Peucedano palustris-Caricetum lasiocarpae. In the areas where scrubs were removed occupation of initial plant communities from the Magnocaricetalia begins. In the smaller, wetter plots, which were isolated from the main reed beds, mowing resulted in a rapid succession – Phragmitetum australis was replaced by Lysimachio vulgaris-Filipenduletum ulmariae. Later, due to continuous mowing Lysimachio vulgaris-Filipenduletum was replaced by Filipendulo ulmariae-Geranietum palustris in the area. After 7 years of mowing Caricetum cespitosae re-established itself in the territory. Cessation of mowing resulted in vanishing of meadows from the Molinion caeruleae alliance – in some plots Selino carvifoliae-Molinietum caeruleae were replaced by Carex disticha phytocoenon communities (Calthion palustris); Galio veri-Molinietum caeruleae communities replaced by meadow tall forbs phytocoenoses.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36308
Appears in Collections:2018 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
ričardas_ narijauskas_md.pdf4.92 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

164
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

6
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.