Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36303
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Šipelė, Neringa
Supervisor: Ivanauskienė, Violeta
Title: Alkoholizmu sergančiųjų žmonos: kasdieniai išgyvenimo būdai pagalbos ieškojimo procese
Other Title: Wives of alcoholics: everyday ways of survival in the process of searching help
Extent: 74 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Alkoholizmas;Kopriklausomybė;Alkoholikų žmonos;Alcoholism;Co-dependency;Alcoholic wifes
Abstract: Alkoholizmas visuomet buvo ir yra opi valstybės ir visuomenės problema. Tai - mirtina lėtinė liga, kuri daro įtaką ne tik alkoholizmu sergančio žmogaus sveikatai, jo socialiniam gyvenimui, bet paliečia ir pažeidžia visą šeimos sistemą. Alkoholizmo problema yra didelė trauma visai šeimai, kuri giliai paveikia vaikų vystymąsi ir žmonos emocinę bei fizinę sveikatą. Sergančių alkoholizmu asmenų žmonoms atitenka finansinė atsakomybė, atsakomybė už vaikų gerovę, piktnaudžiaujančių alkoholiu vyrų veiksmus. Alkoholizmu sergančių asmenų žmonos įvairiais būdais stengiasi padėti savo vyrams nustoti vartoti alkoholį, mėgina užglaistyti alkoholio vartojimo sukeltas pasekmes, slepia alkoholizmo problemą šeimoje, prisitaiko prie iškreiptos aplinkos. Ilgainiui, šeimoje vyraujant žlugdantiems santykiams, tarp vyro ir žmonos susiformuoja stiprus ryšys, kuris yra iškeliamas aukščiau nei visi kiti. Tai vadinama kopriklausomybe. Teorinėje darbo dalyje, naudojantis literatūros šaltiniais, aptarta priklausomybės nuo alkoholio samprata: kokią įtaką šeimai daro alkoholizmo problema ir kaip šeimos nariai prisitaiko prie pakitusios šeimos sistemos, žmonos priklausomybė nuo elgesio vyro, kuris priklausomas nuo alkoholio, ir moters vaidmenys visuomenėje, kurie gali lemti kopriklausomybės išsivystymą. Tyrimo tikslas – atskleisti sutuoktinių, gyvenančių su lėtiniu alkoholizmu sergančiais vyrais, kasdienius išgyvenimo būdus pagalbos ieškojimo procese. Siekiant atskleisti alkoholizmu sergančių vyrų žmonų kasdienius išgyvenimo būdus pagalbos ieškojimo procese, pasirinktas kokybinis tyrimas, kuriame taikytas nestruktūruotas giluminis interviu. Tyrimas atliktas Kauno mieste. Tyrime dalyvavo 7 moterys, kurių amžius nuo 45 iki 60. Visos tyrimo dalyvės lanko Al-anon savitarpio pagalbos grupę. Gauti duomenys analizuojami taikant naratyvinės analizės metodą. Naratyvinis analizės metodas pasirinktas dėl individualių savybių moterų, kurios gyvena su alkoholizmu sergančiais vyrais, ir skirtingo savos realybės suvokimo. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad moterys, kurių vyrai yra priklausomi nuo alkoholio, patiria psichologinį ir emocinį spaudimą. Dažniausiai alkoholizmu sergančiųjų žmonos nesuvokia, kad pagalba reikalinga ne tik jų vyrams, bet ir joms pačioms. Informacijos apie pagalbą alkoholizmu sergančiųjų artimiesiems nepakanka. Visuomenės švietimas šia tema būtų vienas iš būdų padėti moterims, jų šeimoms gauti palaikymo, reikiamos pagalbos.
Alcoholism has always been a sensitive issue for the state and society. It is a life-threatening chronic disease that affects not only the health of the person who is using alcohol, but his social life too, it touches and violates the whole family system. The problem of alcoholism is a major trauma to the whole family, which deeply affects the development of children and the emotional and physical health of the wife. Wives of alcoholic spouses receive financial responsibility, responsibility for the well-being of children, and feel responsible for abusive husbands’ actions. Wives of an alcoholic persons try various ways to help their husbands stop using alcohol, try to cover the consequences of alcohol, hide the problem of alcoholism in the family, adapt to a distorted environment. Over time, in a family with disadvantage relationships, between a man and his wife a strong contact is formed, which is raised above all others. This is called co-dependency. In the theoretical part of the work the concept of alcohol dependence is discussed: what impact is made on the family by the problem of alcoholism, how family members adapt to the changed family system, wife dependency on the behavior of an alcohol dependent man, as well as women's roles in the society that can lead to the development of co-dependency. The purpose of the study is to reveal everyday ways of survival in the process of searching help of spouses living with men who have chronic alcoholism. In order to reveal what daily ways of survival wives of alcoholic men use, qualitative research method was selected by using a non-structured in-depth interview. The research was conducted in Kaunas city. The research involved 7 women aged from 45 to 60 years old. All the participants of the research attend Al-anon Group. The obtained data is analyzed on the basis of the narrative analysis method. Narrative research has been selected for individual women who live with alcoholic men and have a different perception of their reality. According to the results of the research, women, whose husbands are alcohol-dependent, experience psychological and emotional pressure. In most cases, alcohol-related wives do not realize that assistance is needed not only for their men but also for themselves. There is an insufficient amount of information about the help for alcoholics relatives. Public education on this topic would be one of the ways for helping women, their families to receive support for their families and provide the necessary assistance.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36303
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
neringa_sipele_md.pdf979.69 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

418
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

104
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.