Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36301
Type of publication: master thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Staniukynas, Aurimas
Supervisor: Dapkutė, Daiva
Title: Europos lietuviškųjų studijų savaitės (1954-2004)
Other Title: European weeks of Lithuanian studies (1954-2004)
Extent: 78 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Istorijos katedra
Keywords: Emigracija;Emigration;DP stovyklos;DP camps;Išeivija;Exile;Lietuviškosios studijų savaitės;Lithuanian studies weeks;Vakarų Vokietija;West Germany
Abstract: Antrojo Pasaulinio karo metais susiklosčiusi situacija privertė nemažą dalį Lietuvos inteligentijos trauktis į Vakarus, pagrinde į Vokietijos DP stovyklas. Vakarų Vokietijoje pasilikę lietuviai greitai pradėjo rūpintis švietimu ir kultūra. Šio tikslo įgyvendinimu rūpinosi nemaža dalis kultūrinių-rezistencinių organizacijų. Viena iš tokių buvo Lietuvių fronto bičiuliai, kurie suvokę jog nyksta Vokietijos lietuvių kultūrinės ir politinės organizacijos pasirįžo gaivinti kultūrinį gyvenimą aiškindami jaunimui apie rezistencinės kovos prasmę išeivijoje. Laikantis kultūrinės rezistencijos nuostatų, Lietuvių fronto bičiuliams 1952 m. atitrūkus nuo VLIK'o (vienos iš svarbiausių to meto išeivijos politinės-rezistencinės organizacijos), ir atsiribojus nuo politikos, 1954 m. Vokietijoje, Ludwigshafene surengiama pirmoji Europos Lietuviškųjų studijų savaitė, kurios įnašas į kultūrinį išeivijos ir Lietuvos gyvenimą yra begalinis. Po pirmojo ELSS pasisekimo, studijų savaičių organizatoriai: A.Maceina, Z.Ivinskis, J.Grinius, A. Grinienė, K.Čeginskis, V.Natkevičius ir kiti nutarė plėstis toliau. Sulig kiekviena ELSS tobulėjo studijų savaičių programos, paskaitininkų ir temų spektras, meninė studijų dalis ir tokiu būdu turtingėjo išeivijos lietuvių kultūrinis gyvenimas Europoje. Tyrimo tikslas - Analizuojant Europos lietuviškųjų studijų savaičių istoriją atskleisti ELSS įtaką bei reikšmę išeivijos ir Lietuvos gyvenime. Išsikelti uždaviniai: Išanalizuoti ELSS atsiradimo ištakas, pristatyti jų iniciatorius bei pirmuosius ELSS veiklos metus; Ištirti ELSS paskaitų-diskusijų temas ir nagrinėtas problemas, pristatyti savaičių pranešėjus, autorius ir meninę programą; Pristatyti Europos lietuviškųjų studijų savaičių analogus Europoje bei JAV, įvertinti ELSS reikšmingumą Lietuvos ir visos išeivijos kontekste. Europos Lietuviškųjų studijų savaičių atsiradimas puoselėjant krikščioniškąją pasaulėžiūrą, rezistencijos, palaikomos demokratinės valstybės idėjos su pagrindiniu tikslu-Lietuvos nepriklausomybe užpildė kultūrinį vaakumą, kurio taip trūko Vokietijos kultūriniame gyvenime. Iš gana siauro Lietuvių fronto bičiulių rato, ELSS užaugo į didžiulį Europinio mąsto kultūrinį renginį. Įvairių pažiūrų ir iš įvairiausių pasaulio kraštų studijų savaičių dalyviai ir paskaitininkai suteikė ELSS tai, ko neturėjo jokia kita, panašaus turinio kultūrinė savaitė: nuolat besikeičiančią, įvairiausių temų paskaitų programą, kasmet skirtingą meninę dalį (dailės, grafikos, skulptūrų, tautodailės, fotografijų ir t.t), bendruomeniškumo jausmą laisvalaikio programoje: literatūros ir susipažinimo vakaruose, Tėvynės valandėlėse, Sielovados tarnyboje ar ekskursijų metu. 50-ies metų laikotarpis Europos Lietuviškųjų studijų savaičių gyvenime yra puikus įrodymas jog išeivija gali būti gyva, aktyvi ir visada pasiruošusi darbui vardan Lietuvos ir jos piliečių gerovės.
The situation during the Second World War forced a large proportion of the Lithuanian intelligentsia to retreat to the west, mostly to the German DP camps. Lithuanians who have remained in West Germany quickly began to take care of education and culture. The implementation of this objective has been a significant part of cultural-resistance organisations. One of these was the Lithuanian front buddies who realized that the blurring of German Lithuanian cultural and political organizations is a result of the recognition of the cultural life by explaining to young people the meaning of resistence fighting in exile. In line with the cultural resistance provisions, a Lithuanian-fronting fellow 1952, who is in the heart of VLIK (one of the most important political-resistence diaspora of this time), and has come away from politics, 1954 in Germany, Ludwigshafen The first European week of Lithuanian studies, which contributions to the cultural diaspora and Lithuanian life is endless. Following the first success of ELSS, the organizers of the weeks of study: A.Maceina, Z.Ivinskis, J.Grinius, A. Grinienė, K.Čeginskis, V.Natkevičius and others decided to expand further. With each of ELSS's perfected weeks of study program, the range of lectures and subjects, the artistic part of the study and thus the richness of the Lithuanian cultural life in Europe. The study aims - to reveal the influence and significance of ELSS in the life of the Lithuanian week of Lithuanian studies. Objectives: To analyse the origins of the origins of the ELSS, to present their initiators and the first year of ELSS's activities; Explore the topics of the ELSS lectures-debates and examined issues, present week speakers, author and artistic programme; Presenting the European week of Lithuanian study weeks in Europe and the US, evaluating the materiality of ELSS in the context of Lithuanian and all emigration. The emergence of European weeks of Lithuanian studies to promote the Christian worldviews, the resistance of the democratic State supported with the main objective-the independence of Lithuania has completed the cultural vacuum that lacked in Germany's cultural life. From the quite narrow Lithuanian front buddy circle, ELSS grew up on a great European cultural event. participants and lectures given by different views and from a variety of world-wide studies were awarded by ELSS to what did not have the same cultural week of similar content: a constantly evolving programme of topics of course, a series of different artistic part (art, graphics, sculpture, folk art, photography, etc.), a sense of community in the Recreation program: literature and familiarity in the West, homeland-hour, pastoral service or sightseeing. The 50-year period of the European Week of Lithuanian studies is excellent evidence that the emigration can be alive, active, and always ready for work in the interests of Lithuania and its citizens.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36301
Appears in Collections:2018 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
aurimas_staniukynas_md..pdf2.18 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

210
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

16
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.