Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36300
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Mykolaitytė, Gita
Supervisor: Gedvilienė, Genutė
Title: Ikimokyklinio ugdymo kokybė valstybinėse ir nevalstybinėse įstaigose vadovų ir tėvų požiūriu
Other Title: Quality of pre-school education in state and non-state institutions from the point of view of executives and parents
Date: 23-May-2018
Keywords: Ikimokyklinis ugdymas;Ikimokyklinio ugdymo kokybė;Valstybinės ir nevalstybinės ikimokyklinio ugdymo įstaigos;Pre-school education;Quality of pre-school education;State and non-state institutions of pre-school education
Abstract: Tyrimo problema. Siekdami kokybiško vaiko ugdymo, tėvai atsakingai renkasi ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Daugėjant nevalstybinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų, visuomenėje vis daugiau diskutuojama apie ugdymą privačiuose darželiuose. Dažnai privatus darželis Lietuvoje siejamas su kokybe, modernesniu vaikų ugdymu. Tyrimo klausimai: kokie veiksniai nulemia ikimokyklinio ugdymo kokybę valstybinėse ir nevalstybinėse ugdymo įstaigose? Kokie yra ikimokyklinio ugdymo kokybės skirtumai valstybiniuose ir privačiuose darželiuose? Tyrimo objektas – ikimokyklinio ugdymo kokybė valstybinėse ir nevalstybinėse įstaigose. Tyrimo tikslas – atskleisti ikimokyklinio ugdymo kokybės ypatumus valstybinėse ir nevalstybinėse įstaigose vadovų ir tėvų požiūriu. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų, reglamentuojančių ikimokyklinį ugdymą, analizė, pusiau struktūruotas interviu ir kokybinė turinio analizė. Atliktas tyrimas atskleidė ikimokyklinio ugdymo kokybės veiksnius vadovų požiūriu: į vaiką orientuotas ugdymas, pasireiškiantis per vaiko poreikių svarbą, vaiko nuomonės išklausymą, tai, ką darželyje vertintų vaikai; ugdymo turinys, apimantis ugdymo programą, ugdymo metodus, ugdymo aplinką, vaikų vertinimą; tarpusavio santykiai, kuriuos atskleidžia geras mikroklimatas, lygiavertis santykis su vaiku, tėvų dalyvavimas ugdymo procese; auklėtojos vaidmuo, išreiškiamas meile vaikui, pedagoginiam darbui, auklėtojos savybėmis, profesiniu tobulėjimu, vaikų skaičiumi grupėje. Tyrimo rezultatai parodė tėvų lūkesčius vaiko ugdymui: gera vaiko savijauta darželyje, ugdomoji veikla, individualus dėmesys, sveika mityba. Lūkesčių išpildymas atspindi ugdymo kokybę, ir, priešingai, tėvų lūkesčių nepatenkinimas parodo nekokybišką ugdymą. Ugdymo kokybei įtaką daro auklėtojų, vaikų ir tėvų tarpusavio sąveika, auklėtojų ryšys su vaikais, auklėtojos savybės, bendradarbiavimas su tėvais, tėvų įtraukimas į ugdomąją veiklą bei pasiekimų ir pažangos vertinimas, kurį parodo vaiko pokyčiai, vaiko pažangos aptarimas. Tėvų požiūris atskleidė skirtingą ugdymo kokybės veiksnių vertinimą. Nevalstybiniuose darželiuose tėvai patenkinti ugdymo kokybės veiksniais. Valstybiniuose darželiuose tėvai mato daug tobulintinų aspektų: ugdomosios veiklos gerinimas, auklėtojos ryšys su vaikais, bendravimo būdas, vaiko individualumo neatskleidimas, tėvų neinformavimas apie vaiko ugdymą ir pasiekimus, per didelis vaikų skaičius grupėje.
Research problem. Parents choose carefully pre-school education institution for their child to get high quality education. The number of non- state institutions of pre-school education is increasing therefore discussions arise about education in private kindergartens. In Lithuania a private kindergarten associates with quality and modern education. Research issues: What factors determine the quality of pre-school education in state and non-state institutions? What are the differences of education quality in state and non-state kindergartens? Research object - quality of pre-school education in state and non-state institutions. Research aim - to identify the peculiarities of pre-school education quality in state and non-state institutions from the point of view of executives and parents. Research methods: analysis of scientific literature and documents which regulate the pre-school education, semi-structured interview and qualitative content analysis. Conducted research disclosed the following factors of pre-school education quality from the point of view of executives: child-oriented education which is based on child‘s needs, listening to child‘s opinion, what children would value at the kindergarten; content of education including programme, methods, educational environment, children‘s assessment; inter-relations that are identified through good micro-climate, equal relations with a child, parents‘ involvement into the education process; teacher‘s role which is expressed through love to children, to pedagogical work, teacher‘s personality characteristics, professional development, number of children in the group. Research findings showed what expectations towards children education parents have: a child should feel well at the kindergarten, educational activities, individual attention, healthy food. If expectations are fulfilled, for parents it means quality education and on the contrary if parents‘ expectations are not fulfilled they consider education low quality. Quality of education is effected by inter-relations among teachers, parents and children, communication of teachers with children, teacher‘s personality characteristics, cooperation with parents, parents involvement into education process and evaluation of achievements and progress, which is identified through discussing child‘s development, child‘s progress. Parents‘ point of view demonstrated different elements for evaluation of education quality. In non-state kindergartens parents are satisfied with education quality factors. In non-state kindergartens parents see many aspects for improvement: more effective educational activities, better communication of teachers with children, the way of communication, not enough attention to child‘s individuality, parents are not informed about child‘s development, achievements, too big number of children in groups.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36300
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

790
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

2,374
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.