Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36299
Type of publication: master thesis
Field of Science: Informatika / Informatics (N009)
Author(s): Pečiulis, Tomas
Supervisor: Telksnys, Laimutis
Title: Šnekos atpažinimo sistemos su akustiniu grįžtamuoju ryšiu tyrimas
Other Title: Investingation of speech recognition system based on acoustic
Extent: 106 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Informatikos fakultetas. Taikomosios informatikos katedra
Keywords: Šnekos atpažinimo akustinis tyrimas;Šnekos atpažinimas;Akustinis tyrimas;Investingation of speech;Based on acoustic
Abstract: Darbo problema – lietuviškų šnekos atpažinimo sistemų, palengvinančių darbą gydytojams analitikams, stoka. Tokios sistemos leistų specialistui nepertraukiamai atlikti tyrimus, pateikiant išvadas žodžiu, o sistema paverstų jas elekroniniu pavidalu. Taip pat, sistema su akustiniu grįžtamuoju ryšiu leistų gydytojui analitikui išklausyti sudiktuotą tekstą ir koreguoti jį atsiradus poreikiui. Darbo tyrimo objektas - lietuviška šnekos atpažinimo sistema su akustiniu grįžtamuoju ryšiu. Darbo tikslas – ištirti sutelktojo dėmesio vaizdų interpretavimo sistemos savybes ir sukurti sutelktojo dėmesio vaizdų interpretavimo sistemą, grindžiamą grįžtamojo ryšio panaudojimu. Tiriama situacija kai reikia atpažinti o(i)=(i =1, …, N) frazių kurioms atpažinti naudojami M žodžių. Darbo uždaviniai. Pateikti nagrinėjamos problemos analitinę apžvalgą. Aprašyti sutelktojo dėmesio vaizdų interpretavimo sistemą. Pateikti SDVIS ir jos elementų teorinio ir eksperimentinio tyrimo rezultatus. Aprašyti tyrimo rezultatų teorines ir praktines reikšmes. Pateikti siūlymus tolesnei darbų plėtrai. Tyrimo metodai. Sistemų su grįžtamuoju ryšiu teorija ir eksperimentiniai tyrimai. Darbo išvados. Pateikta analitinė darbų apžvalga apie šnekos atpažinimo sistemos su akustiniu grįžtamuoju ryšiu. Aprašyta sutelktojo dėmesio šnekos atpažinimo sistema su akustiniu grįžtamuoju ryšiu. Pateikta SDVIS ir jos elementų teorinio ir eksperimentinio tyrimo rezultatai. Aprašytos tyrimo rezultatų teorinės ir praktinės reikšmės. Pateikti siūlymai tolesnei darbų plėtrai. Darbo rezultatai. Pateikta analitinė apžvalga darbų susijusiu su nagrinėjamu klausimu. Aprašyta SDVIS. Pateikta SDVIS ir jos elementų teorinio ir eksperimentinio tyrimo rezultatai. Aprašytos tyrimo rezultatų teorinė ir praktinė reikšmės. Pateikta siūlymai tolesnei darbų plėtrai.
The problem - lack of Lithuanian speech recognition systems that would help medical analysts to perform continuous research, while reporting the results of work by speaking. Such systems would convert this audio data into electronic form text and print it on paper, while the acoustic feedback would allow the analyst to audit this information and correct it if needed. The object - Lithuanian Speech Recognition System with acoustic feedback, designed for medical analysts, using 965 words and 169 phrases with medical terms. The aim - to investigate the features of the focused attention visual image interpretation system and to create a system of focusing images interpretation - based on the use of feedback, through the means of Lithuanian spoken recognition and synthesis tools. Studying the situation when you need to identify (i) = (i = 1, ..., N) phrases that are identified using the M words. The objectives of this work. To provide an analytical overview of the work related subjects, describe the concentrated attention image interpretation system, submit the theoretical and experimental research results of this system and its elements, describe the theoretical and practical values of the research results, submit propositions for further development. The methods - Theoretical and experimental examination of the feedback systems. Conclusions - Submitted analytical work overview about voice recognition based on acoustic feedback. Described focused attention speech recognition system with acoustic feedback. Presented theoretical and experimental study results of the system. Described theoretical and practical values of the research. Presented proposals for further development. The results of this work: An analytical overview of the work related issue is submitted. The concentrated attention image interpretation system is described. The theoretical and experimental research results of the system and its elements are submitted. The theoretical and practical values of the research results are described. Proposals for further development are submitted.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36299
Appears in Collections:2018 m. (IF mag.)

Files in This Item:
tomas_peciulis_md .pdf1.4 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

81
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.