Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36294
Type of publication: master thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Dambrauskaite, Ernesta
Supervisor: Barkauskaitė, Giedrė
Title: Lietuviškumo apraiškos repo kūriniuose 2013-2017 m.
Other Title: Manifestations of Lithuanian character in rap works in 2013-2017
Extent: 94 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Kultūrų studijų katedra
Keywords: Repas;Lietuviškumas;Lithuanian character
Abstract: Lietuviški repo dainų tekstai ir vaizdo klipai gali suteikti naudingos ir įdomios informacijos apie lietuviškumą, kuris pasireiškia per kūriniuose iškeliamą problematiką ir su ja susijusias vertybes. Tyrimo objektas yra 2013-2017 m. laikotarpyje sukurtuose lietuviškuose repo tekstuose bei vaizdo klipuose iškeliamos problemos ir vertybinis požiūris į jas. Siekiama išsiaiškinti kokios lietuviškumo apraiškos išryškėja per atrinktuose kūriniuose iškeliamą problematiką. Tikslas – išanalizuoti lietuviškuose repo tekstuose ir vaizdo klipuose išryškinamas problemas bei vertybes ir nustatyti kaip per jas pasireiškia lietuviškumas. Uždaviniai: apžvelgti repo istoriją ir raidą; apibūdinti bei apibrėžti atrinktų repo tekstų ir vaizdo klipų 2013-2017 m. laikotarpyje kategorijas; išnagrinėti ir paaiškinti Lietuvos repo kūriniuose iškeliamą problematiką; aptarti ir palyginti kaip lietuviškumas pasireiškia skirtingose kūrinių kategorijose Šiame tyrime naudojami interpretacinis, aprašomasis bei lyginamasis metodai. Taip pat vaizdo klipų ir dainų tekstų analizė. Analizei atrinkti 56 repo kūriniai, kurie atitinką keletą kriterijų: 1. vaizdo klipas turi būti nufilmuotas realioje buitinėje, miesto ar kitoje aplinkoje; 2. klipuose vaizduojami koncertiniai įrašai turi būti profesionaliai nufilmuoti, apkarpyti, sumontuoti ir pateikti kaip kūrinį iliustruojantis bei papildantis vaizdas; 3. repo tekstas turi būti parašytas lietuvių kalba; 4. kūrinio atlikėjas turi būti Lietuvos pilietis. Darbas susideda iš santraukos, įvado, penkių dėstymo dalių su poskyriais, išvadų, naudotų šaltinių ir literatūros sąrašų, priedų. Pirmoji dalis aprašo repo muzikos raidą, aptaria lietuviškumo vaidmenį repo muzikoje, į kategorijas suskirsto tyrimui atrinktus kūrinius. Antroje dalyje analizuojami kasdienybės vertybių kategorijos kūriniai, aptariamos juose iškylančios problemos bei lietuviškumo apraiškos. Trečioje dalyje analogiška analizė atliekama su socialinės problematikos kategorijos kūriniais, ketvirtoje dalyje analizuojami (a)politiško repo kategorijos kūriniai. Penktoje dalyje aptariamas ir apžvelgiamas lietuviškumo nagrinėtuose repo kūriniuose. Išvadose pateikiami tyrimo rezultatai. Prieduose nurodomos lentelės, vaizdiniai pavyzdžiai, leidžiantys detaliau suvokti tyrime pateikiamą medžiagą. Išsiaiškinta, jog lietuviškumas repo kūriniuose yra konstruojamas per įvairias kasdienybės, socialines bei politines erdves ir jose pasireiškiančias vertybes. Išryškėjo, jog lietuviškumo charakteristika apima gana kontraversiškas, viena kitai prieštaraujančias savybes, kurios savitai pasireiškia per skirtingas gyvenimiškas erdves ir atspindi Lietuvos piliečiui būdingą daugialypiškumą.
Lithuanian rap texts and videos can provide useful and interesting information about Lithuanian character, which reveals itself through problems and values interrelated with it in the songs and videos of rap. The object of this study is the problems raised in rap texts and videos, created in a time period of 2013-2017, and the valuable point of view towards it. This research seeks to investigate what manifestations of Lithuanian character stand out through raised problems in the selected works. The aim of the study is to analyze the revealed problems and values in Lithuanian rap texts and videos and to establish how the Lithuanian character is represented through it. Objectives of the study: to examine the history and the development of rap; to describe and define the categories of selected rap texts and videos in a time period of 2013-2017; to investigate and explain the problems raised in Lithuanian rap songs and videos; discuss and compare how Lithuanian character represented in different categories of works. The interpretative, descriptive and comparative methods were used in this research. The analysis of videos and song texts were used as well. 56 works of rap, which correspond to several criteria were selected for this research. The criteria are: 1. videos should be filmed in real domestic, urban or other environments; 2. concert recordings portrayed in the videos should be filmed, cut, edited and displayed professionally as images which illustrate and supplement the works; 3. rap texts should be written in Lithuanian; 4. the performer should be the citizen of Lithuania. This study consists of a summary, introduction, five main chapters with subchapters, conclusions, lists of references and sources, appendices. The first chapter describers the development of rap, discusses the role of Lithuanian character in rap and divides selected works of rap in categories. The second chapter analyzes the works which fall into a category of the values of daily routine, and discusses its raised problems together with manifestations of Lithuanian character. The analogical analysis is carried out in the third chapter with the works that fall into a category of social problems, and in the fourth chapter in a category of (a)political works of rap. Results of the study are displayed in conclusions. Tables and visual examples, that let to understand the material provided in this study in more detail, are indicated in appendices. It was ascertained that the Lithuanian character is constructed through various domestic, social and political areas and values represented in them. It was revealed that Lithuanian characteristics include quite controversial and contradictory qualities, which are strongly represented through different realistic areas and reflect the multiplicity ascribed to a citizen of Lithuania.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36294
Appears in Collections:2018 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

172
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

544
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.