Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36283
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Silenkovienė, Jūratė
Supervisor: Gedvilienė, Genutė
Title: Pradinių klasių mokytojų informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo gebėjimai
Other Title: Primary school teachers’ application skills of information and communications technologies
Date: 23-May-2018
Keywords: Pradinių klasių mokytojai;Primary school teachers;Informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo gebėjimai;Application skills of information and communications technologies
Abstract: Tyrimo problema: būtinybė atitikti pedagogo profesijai keliamus reikalavimus, nuolat mokytis, kelti kvalifikaciją ir IKT taikymo gebėjimų stoka bei nepakankamos galimybės didelę pedagoginę patirtį turintiems ir ilgai dirbantiems aktyviems mokytojams tobulėti. Tyrimo objektas: pradinių klasių mokytojų IKT valdymo ir taikymo gebėjimai. Tyrimo tikslas: atskleisti pradinių klasių mokytojų IKT taikymo gebėjimus. Tyrimo metodai: mokslinių šaltinių, dokumentų analizė; anketinė apklausa; statistinė duomenų analizė. Rezultatai. Analizuojant teorinę literatūrą išskirti svarbiausi gebėjimai: technologijų valdymas ir edukacinę IKT taikymo kompetenciją atitinkantys gebėjimai: kūrybiškai individualizuoti ugdymo turinį; tikslingai naudoti IKT priemones ugdymo procese; sistemingai, pagrįstai taikyti mokymo ir mokymosi metodus; planuoti IKT naudojimo veiklą; organizuoti IKT išteklių valdymą ugdymo procese; vertinti ir reflektuoti IKT naudojimą (ŠMM, 2007). Aptariant pradinių klasių mokytojų technologijų valdymą atskleista, kad dauguma mokytojų kasdien naudoja IKT ugdydami vaikus. Jie dažniausiai naudoja vaizdo ir garso priemones, multimediją, rečiau - interaktyviąją lentą, planšetes, rečiausiai - išmaniuosius telefonus, kurių naudojimo tikslingumui mažiau pritaria. Multimediją dažniau naudoja mokytojai, turintys didesnį darbo stažą ir aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. Tik kas penktas mokytojas gali naudotis keliais kompiuteriais savo klasėje. Trys iš keturių mokytojų turi arba iš dalies turi galimybę naudotis kompiuterių klase. Išskiriant edukacinę kompetenciją atitinkančius gebėjimus išryškėjo, kad mokytojai, turintys didesnį pedagoginį darbo stažą ir aukštesnę kvalifikacinę kategoriją, geriau įsivertina gebėjimą kūrybiškai individualizuoti dalyko turinį, naudojant IKT. Magistro laipsnį turintys mokytojai blogiau įsivertina šį gebėjimą nei kitų išsilavinimo grupių respondentai. Didesnį pedagoginį darbo stažą turintys mokytojai geriau įsivertina gebėjimą tikslingai naudoti IKT priemones. Išvados. 1. Apžvelgiant IKT gebėjimų sampratą ir reikmę paaiškėjo, kad pradiniam vaikų ugdymui mokytojams svarbu ir reikia turėti bei tobulinti IKT valdymo ir taikymo gebėjimus, kurie turi įtakos mokytojų veiklai. 2. Išsiaiškinta, kad pradinių klasių mokytojų svarbiausi IKT gebėjimai yra technologijų valdymas ir edukacinę IKT taikymo kompetenciją atitinkantys gebėjimai. Atskleista, kad mokytojams trūksta IKT gebėjimų; skatinimo tobulintis virtualioje erdvėje; IKT specialisto pagalbos. 3. Atskleista, kad dauguma pradinių klasių mokytojų kas dieną naudoja technologijas. Mokytojai gerai įsivertina edukacinę IKT kompetenciją atitinkančius gebėjimus. 4. Palyginus mokytojų IKT gebėjimus matyti, kad didesnį pedagoginį darbo stažą ir aukštesnę kvalifikacinę kategoriją turintys pedagogai geriau įsivertina gebėjimą kūrybiškai individualizuoti dalyko turinį, naudojant IKT. Magistro laipsnį turintys mokytojai blogiau įsivertina šį gebėjimą. Didesnį pedagoginį darbo stažą turintys mokytojai geriau įsivertina gebėjimą tikslingai naudoti IKT priemones.
Research problem: the need to meet the requirements for teacher’s profession, to study continuously, to raise one’s qualification and the lack of ICT application skills as well as insufficient opportunities for improvement for active teachers who have been working for a long time and have accumulated much pedagogical experience. Research object: primary school teachers’ ICT management and application skills. Goal of research: to disclose primary school teachers’ ICT application skills. Methods of research: analysis of scientific sources and documents; questionnaire; statistical analysis of data. Results. Analyzing theoretical literature, the main skills were distinguished: management of technologies and skills corresponding to educational ICT application competence: to creatively personalize the contents of education; to use ICT purposefully in the process of education; to apply systematically and reasonably methods of teaching and learning; to plan activity of using ICT; to organize the management of ICT resources in the process of education; to assess and to reflect on the use of ICT (ŠMM, 2007). Discussion of primary school teachers’ management of technologies revealed that the majority of teachers use ICT daily for the education of children. Most often they use video and audio means, multimedia, less often – interactive whiteboard and tablets, least often – smartphones as the purposefulness of their use teachers approve less. Multimedia is used more often by teachers having much work experience and a higher qualification category. Only every fifth teacher can use a few computers in their classroom. Three out of four teachers have or partially have access to a computer class. Distinguishing skills corresponding to the educational competence, it was discovered that teachers having more experience of pedagogical work and a higher qualification category better assess their ability to creatively personalize the content of the subject by using ICT. Teachers having Master’s degree assess this ability worse than other education groups’ respondents. Teachers having more experience of pedagogical work better assess their ability to use ICT purposefully. Conclusions. 1. An overview of the concept of and the need for ICT skills has shown that it is important and necessary for the primary school education teachers to have and to improve their ICT management and application skills that have an impact on teachers’ activity. 2. It has been found out that the most important primary school teachers’ ICT skills are technology management and skills corresponding to educational ICT application competence. It was disclosed that teachers lack ICT skills, promotion to improve in virtual space and help of an ICT specialist. 3. It was disclosed that the majority of primary school teachers use technologies daily. Teachers highly assess their skills corresponding to educational ICT application competence. 4. Comparison of teachers’ ICT skills shows that pedagogues having more experience of pedagogical work and a higher qualification category better assess their ability to creatively personalize the content of the subject by using ICT. Teachers having Master’s degree assess this ability worse. Teachers having more experience of pedagogical work better assess their ability to use ICT purposefully.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36283
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

278
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

508
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.