Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36279
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Galinskaitė, Agnė
Supervisor: Gaigalienė, Asta
Title: Assessment of international equity investment connectedness: portfolio diversification with respect to institutional and non-institutional investors
Other Title: Tarptautinio investicijų į akcijas susietumo įvertinimas: institucinių ir neinstitucinių investuotojų portfelio diversifikavimas
Extent: 147 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Finansų katedra
Keywords: Equity markets;Institutional investors;Non-institutional investors;Equity market connectedness;Financial contagion;Akcijų rinkos;Instituciniai investuotojai;Neinstituciniai investuotojai;Akcijų rinkų susietumas;Finansinių šokų plitimas
Abstract: The aim of the research is to assess international equity investment connectedness with respect to institutional and non-institutional investors. The theoretical part is dedicated to the literature review regarding differences between institutional and non-institutional investors, determinants of equity flows, methodologies used to assess stock market connectedness and contagion, its channels and structure of international equity investment network. The methodology part covers the relevance, aim, logic of the research, steps, chosen evaluation methods, formulation of the research hypotheses and discussion of the research limitations. Empirical part is devoted to the discussion of the research results. The results revealed that institutional and non-institutional investors form different international equity investment networks during growth and crisis periods, however, internal network changes are not significant. In addition, such risk factor as stock market volatility negatively affects international equity investment connectedness with regard to both institutional and non-institutional investors, nevertheless, non-institutional investors assess more country financial stability.
Darbo tikslas yra įvertinti tarptautinį investicijų į akcijas susietumą išskiriant institucinius ir neinstitucinius investuotojus.Teorinėje dalyje, remiantis moksline literatūra, analizuojami skirtumai tarp institucinių ir neinstitucinių investuotojų, analizuojami ir susisteminami akcijų srautus lemiantys veiksniai, tarptautinių akcijų rinkų susietumą ir finansinių šokų plitimą bei jų kanalus analizuojančios metodikos ir apibendrinami tyrimai analizuojantys tarptautinių akcijų rinkų tinklo struktūrą. Metodologijos dalyje aptariama tyrimo būtinumas ir tikslas, tyrimo etapai, analizės metodai, formuluojamos tyrimo hipotezės ir tyrimo trūkumai. Empirinėje dalyje aprašomi tyrimo rezultatai. Rezultatai atskleidė, kad instituciniai ir neinstituciniai investuotojai formuoja skirtingus tarptautinius investicijų į akcijas tinklus tiek augimo, tiek krizės laikotarpiais, tačiau vidiniai tinklo pokyčiai nėra reikšmingi. Tokie rizikos faktoriai, kaip akcijų rinkos svyravimai, neigiamai paveikia abiejų investuotojų tipų tinklo susietumo formavimą, tačiau neinstituciniai investuotojai labiau įvertina šalies finansinį stabilumą.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36279
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
agne_galinskaite_md.pdf5.6 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

144
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

28
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.