Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36275
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Kranauskaitė, Žymantė
Supervisor: Levišauskaitė, Kristina
Title: Šalies finansinio stabilumo ir jo poveikio tiesioginėms užsienio investicijoms vertinimas
Other Title: Assessment of country‘s financial stability and its influence on foreign direct investment
Extent: 77 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Finansų katedra
Keywords: Tiesioginės užsienio investicijos;Šalies finansinis stabilumas;Mažiausiųjų kvadratų metodas;Foreign direct investment;Financial stability;Pooled ordinary least squares
Abstract: Kiekvienos šalies vienas pagrindinių politikos tikslų – spartesnis ekonomikos vystymasis. Tam padeda bendradarbiavimas su kitomis šalimis, verslo plėtra. Todėl šalyje yra svarbios tiesioginės užsienio investicijos. Kad jų į šalį patektų kuo daugiau, turi būti patraukli aplinka investuotojams, todėl tiesioginėms užsienio investicijoms įtakos turi finansinė šalies padėtis. Todėl, išsikeltas darbo tikslas – ištirti kaip finansinis stabilumas veikia tiesiogines užsienio investicijas. Darbą sudaro trys dalys – teorinė, metodologija ir tyrimo rezultatai. Pirmoje dalyje aprašomos finansų stabilumo ir tiesioginių užsienio investicijų koncepcijos, aptariama įvairių autorių mokslinė literatūra. Antroje dalyje pagrindžiamas objektas, išsikeliamos hipotezės, tyrimo metodika, sudaromas ekonometrinio tyrimo modelis. Trečiojoje dalyje pasinaudojant sudaryta indekso skaičiavimo metodika apskaičiuojamas pasirinktų šalių bendrasis finansinio stabilumo indeksas ir apskaičiuojamos ekonometrinio modelio tyrimo reikšmes vertinant TUI ir finansinio stabilumo sąveiką. Įvertinus šalių finansinį stabilumą nustatyta, kad šis indeksas reaguoja į krizes ir pastaruoju laikotarpiu turi tendenciją didėti. Atlikus empirinį tyrimą nustatyta, kad finansinis stabilumas veikia tiesiogines užsienio investicijas, bet tik su vienų metų vėlavimu. Finansinio stabilumo subindeksai taip pat parodė, jog poveikis egzistuoja tik po vienų metų, tačiau poveikis pasireiškė tik dėl finansų raidos subindekso.
One of the main policy goals in each country is faster economic development. To achieve this goal hepls cooperation with other countries, business development. Thats why forign direct investments are important. In order to attract as many investments as possible, an environment must be attractive for investors, so foreign direct investment is affected by the financial situation of the country. The aim of the work is to examine how financial stability affects foreign direct investment. This master thesis consists of three parts – theorethical, methodology and research. The first theorethical part describes the concepts of financial stability and foreign direct investment, discusses the scientific literature of various authors. In the second part there is substantiated research object, are presented hypotheses and research methodology, is formed the econometric research model. In the third arecalculated general financial stability index of the selected countries and values of the econometric model research in assessing the interactions between FDI and financial stability. After calculation of the financial stability index, it has been found that this index responds to crises and has a tendency to increase in the recent period. An empirical study found that financial stability affects foreign direct investment, but only with a one-year delay. The sub-indices of financial stability also showed that the effects only existed after one year, but the effect was only due to the sub-index of financial developments.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36275
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
zymante_kranauskaite_md.pdf1.66 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

176
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

24
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.