Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36271
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Margelytė-Pleskienė, Aida
Supervisor: Vveinhardt, Jolita
Title: Vadybiniai organizacinio įsipareigojimo didinimo sprendimai, mažinant organizacinį cinizmą
Other Title: Managerial solutions to increase organizational commitment and reduce organizational cynicism
Extent: 149 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Vadybos katedra
Keywords: Organizacinis įsipareigojimas;Organizacinis cinizmas;Emocinis įsipareigojimas;Organizational commitment;Organizational cynicism;Affective commitment
Abstract: Darbo tikslas – suformuoti vadybinius sprendimus organizacinio įsipareigojimo didinimui, siekiant sumažinti organizacinį cinizmą Lietuvos verslo organizacijose. Teorinėje darbo dalyje analizuojama mokslinė literatūra apie organizacinio cinizmo ir organizacinio įsipareigojimo reiškinius, jų tarpusavio ryšį, valdymo specifiką, sukeliamas pasekmes bei svarbą organizacijoms. Organizacinio cinizmo ir organizacinio įsipareigojimo tyrimas skirtingas veiklas vykdančiose Lietuvos verslo organizacijose atliktas naudojant anketinės apklausos ir pusiau struktūruoto interviu metodą. Tyrimo rezultatai atskleidė, su kokiomis problemomis susiduria Lietuvos verslo organizacijos ir kokie iššūkiai apsunkina organizacinio įsipareigojimo užtikrinimą bei padidina organizacinio cinizmo atsiradimą. Projektinėje darbo dalyje įvardijami vadybiniai sprendimai, kurie gali užtikrinti organizacinio cinizmo mažinimą ir organizacinio įsipareigojimo didinimą. Siūlomos kelios sprendimų metodikos: organizacinio įsipareigojimo didinimo modelis, organizacinio cinizmo mažinimo rekomendacijos ir bendras, abu reiškinius apjungiantis modelis, kurio pagalba siekiama išspręsti kiekybinio ir kokybinio tyrimo metu nustatytas problemines sritis.
The aim of this work is to formulate managerial decisions how to increase organizational commitment in order to reduce organizational cynicism in Lithuanian business organizations. The theoretical part of the work analyzes the scientific literature about the concepts of organizational cynicism and organizational commitment, their interconnection, management specifics, the consequences and importance for organizations. The reaserach of organizational cynicism and organizational commitment in different business organizations operating in Lithuania has been made on the basis of structured interviews and survey methods. The results of the research revealed the problems faced by Lithuanian business organizations and the challenges that make it more difficult to ensure organizational commitment and increase the appearance of organizational cynicism. The project part of the work identifies management solutions that can reduce organizational cynicism and increase organizational commitment. Several methods are proposed: organizational commitment increasing model, recommendations for organizational cynicism reduction and final model, how all recommendations can be understood in the context of research problems.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36271
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
aida_margelyte_pleskiene_md.pdf1.99 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

190
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

84
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.