Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36261
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Vinickytė, Ingrida
Supervisor: Vveinhardt, Jolita
Title: Užsieniečių savanorių emocinio intelekto ir tarpkultūrinės kompetencijos ugdymo galimybės, siekiant didinti jų darbo veiksmingumą tarptautinės savanorystės kontekste
Other Title: Opportunities for the development of emotional intelligence and intercultural competences of volunteers’ in order to increase their work productivity in the context of international volunteering
Extent: 145 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Vadybos katedra
Keywords: Emocinis intelektas;Tarpkultūrinė kompetencija;Darbo veiksmingumas;Tarptautinė savanorystė;Emotional intelligence;Intercultural competence;Work productivity;International volunteering
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – išanalizavus emocinio intelekto ir tarpkultūrinės kompetencijos sąsajas, siekiant didinti savanorių iš užsienio darbo veiksmingumą, sudaryti modelį, kuris leistų didinti savanorių darbo veiksmingumą, ugdant jų emocinį intelektą ir tarpkultūrinę kompetenciją. Teorinėje darbo dalyje analizuojama emocinio intelekto, tarpkultūrinės kompetencijos ir darbo veiksmingumo sąsajos tarptautinės savanorystės kontekste. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pristatomas tyrimo logikos pagrindimas, analizei naudojamų duomenų, jų surinkimo metodų bei gautų rezultatų pristatymas ir įvertinimas. Projektinėje dalyje pristatomos tyrimo metu išryškėjusios probleminės sritys: savanorio pasiruošimas iki prasidedant savanorystei; jo požiūris; savirefleksijos poreikis; darbas su savanoriu organizacijoje; santykiai tarp įsitraukusių organizacijų ir savanorių. Taip pat pristatomi vadybiniai sprendimai, kurie leistų didinti savanorio darbo veiksmingumą, ugdant jų emocinį intelektą ir tarpkultūrinę kompetenciją: mokymai/susitikimai organizacijoms apie emocinį intelektą, tarpkultūrinę kompetenciją, konfliktų sprendimą (organizuojami nacionalinės agentūros ir koordinuojančios organizacijos); grupių susitikimai savanoriams; aiškūs organizacijų reikalavimai savanoriams ir numatytos konkrečios užduotys; intensyvus savanorio lydėjimas pirmosiomis savaitėmis, vėliau – reguliarūs susitikimai.
The aim of the diploma paper is to analyse the relationship between emotional intelligence and intercultural competence in order to increase the productivity of international volunteers and to create a model which would increase the productivity of volunteer work by developing their emotional intelligence and intercultural competence. The theoretical part of the work analyzes the relationships between emotional intelligence, intercultural competence and work productivity in the context of international volunteering. In the analytical part of the final work, the justification of the research logic, the data used for the analysis, the methods of collection and the obtained results are presented interpreted. The project part presents the problematic areas that have emerged during the study: the preparation of the volunteer before the start of volunteering; his attitude; the need for self-reflection; work with a volunteer in an organization; relationships between organizations and volunteers. Management solutions are also presented which would allow to increase the effectiveness of volunteering by developing their emotional intelligence and intercultural competences: trainings/meetings for organizations about emotional intelligence, intercultural competence, conflict resolution (organized by national agency and coordinating organizations); group meetings for volunteers. Organizations must have clear requirements for volunteers and plan specific tasks. Intense mentoring ant tutoring in the first volunteering weeks, followed by regular meetings should be provided for volunteers.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36261
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
ingrida_vinickyte_md.pdf1.8 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

186
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

20
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.