Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36260
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Pinkevičienė, Natalija
Supervisor: Rutkienė, Aušra
Title: Mokyklos mikroklimato ir vadovų vadovavimo stiliaus sąsajos
Other Title: Interfaces between climate in school and leadership style management
Date: 23-May-2018
Keywords: Vadovas;Valdymo stilius;Mikroklimatas;Sąsajos;Mokykla;Guide;Management style;Microclimate;Interfaces;School
Abstract: Vykstant nuolatinei kaitai švietimo reformoje, kintant vadovavimo mokyklai sampratai organizacijoje, vadovavimo problema tampa vis aktualesnė, jai skiriama vis daugiau dėmesio: leidžiamos įvairios knygos, skirtos jau esamiems ir būsimiems vadovams, kuriose duodama įvairių patarimų, kaip būti geru vadovu. Tai yra labai svarbu, nes su tuo glaudžiai susijęs ir pats darbas organizacijoje, jo efektyvumas, našumas, rezultatai, mikroklimatas, o juk kiekvienas vadovas yra suinteresuotas, kad jo vadovaujamoje įstaigoje būtų pasiekta kuo geresnių rezultatų. Mokyklos organizacijos vystymasis, ugdymo(si) kokybė tiesiogiai priklauso nuo vadovavimo kokybės, kitaip tariant, nuo vadovavimo stiliaus pasirinkimo, vadovo ir jo komandos tarpusavio komunikacijos. Geras vadovas turi įvertinti susiklosčiusią situaciją grupėje ir pasirinkti tinkamą vadovavimo strategiją. Vadovo ir darbuotojų bendravimas daugiausia priklauso nuo palankaus mikroklimato. Palankaus klimato kūrimas, jo gerinimas – tai aktuali šiandienos tema ne tik daugelyje organizacijų, bet ir švietimo institucijose, nes, kaip teigia daugelis šias temas nagrinėjančių autorių, švietimo organizacijoje sukurti palankų organizacijos klimatą ypač svarbu: ugdymo institucija yra ta vieta, kurioje ugdomas jaunas žmogus, formuojasi vaiko pasaulėžiūra, vertybinės nuostatos. Tyrimo objektas – sąsajos tarp vadovavimo stilių ir mikroklimato mokykloje. Tyrimo tikslas – nustatyti vadovo vadovavimo stiliaus ir mikroklimato sąsajas, vyraujančias mokykloje. Tyrimo uždaviniai: 1. Analizuojant teorinius šaltinius pateikti vadovo vadovavimo stilių apžvalgą. 2. Analizuojant teorinius šaltinius pateikti mokyklos mikroklimato sampratą. 3. Nustatyti vadovavimo stiliaus ir mikroklimato sąsajas Kauno rajono X mokyklose. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė. Kiekybinis tyrimas – anketinė apklausa raštu. Statistinė duomenų analizė. Išvados. Atlikus vadovavimo stilių analizę pastebėta, kad kiekvienas vadovavimo stilius yra išskirtinis ir tam tikru momentu būtinas įstaigoje, nes, priklausomai nuo situacijos mokykloje ar kitoje įstaigoje, vadovas demokratas, autokratas ar liberalas priims reikiamą sprendimą. Autoriai neišskiria nė vieno vadovavimo stiliaus kaip geriausio, tačiau pamini, kad nėra tokio vadovo, kuris pasižymėtų tik vienu vadovavimo stiliumi. Vienas pagrindinių yra vadovo vadovavimo stilius. Todėl galime daryti išvadą, kad mikroklimatas neatsiejamas nuo vadovavimo stiliaus ir atvirkščiai.
As a result of the ongoing changes in the educational reform, as well as the changing concept of the school leadership in the organization, the issue of leadership is becoming more and more relevant; it is being given more and more attention: various books that present various tips on how to be a good leader are published. This is very important because it is connected to the work in the organization itself, its efficiency, productivity, results, microclimate, and each manager is interested in achieving the best possible results of the institution under their leadership. The development of a school organization and the quality of education directly depend on the quality of leadership, in other words – on the choice of leadership style, communication between the manager and their team. A good leader must assess the situation in the group and choose the right leadership strategy. Communication between managers and the staff is largely dependent on a favorable microclimate. The development of a favorable climate, its improvement, is an important topic not only in many organizations but also in educational institutions, as stated by many authors. It is very important to create a favorable climate in the organization because the educational institution is the place where a young person is educated, children’s worldview is shaped, and important values are set. The object of the study is to set the interfaces between leadership style and microclimate. The purpose of the study is to analyze the interfaces between leadership style and microclimate in school. The tasks of the study: 1. To present the theoretical insight of the leadership style. 2. To study the organization’s microclimate in a theoretical aspect. 3. To explore the interfaces between the leadership style and the organization’s microclimate in the schools of Kaunas District. The methods of the study: analysis of scientific literature and documentation. Quantitative study is a written questionnaire survey. Statistical data analysis. Conclusions. After analyzing the leadership styles, it has been noticed that each leadership style is unique and at a certain moment essential to the institution. That is because, depending on the situation at the school or another institution, the leader-democrat, autocrat or liberal will make the right decision. Authors do not distinguish any single style of leadership as the best, but conclude that there is no leader who could be characterized by a single leadership style. One of the most important styles is the managerial style of leadership. Therefore, we can conclude that the microclimate is an inseparable part of the leadership style and vice versa.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36260
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
natalija_pinkeviciene_md.pdf1.12 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

290
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

66
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.