Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36259
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Kuzminaitė, Adelė
Supervisor: Bakanauskas, Arvydas
Title: Organizacijos įvaizdžio formavimas. VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties atvejo analizė
Other Title: Formation of organizational image. Case study of the public hospital of Kaunas city emergency medical center
Extent: 68 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Organizacija;Įvaizdis;Formavimas;Organisation;Image;Formation
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – remiantis mokslinės literatūros šaltinių analize ir empirinio tyrimo rezultatais, pateikti organizacijos įvaizdžio gerinimo sprendimus. Pagrindinių darbo dalių trumpas turinys: Teorinėje darbo dalyje analizuojami darbo problematikai pritaikyti lietuvos ir užsienio autorių darbai. Daugiausia dėmesio skiriama organizacijos įvaizdžio elementų ir juos veikiančių veiksnių analizei. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiami ir analizuojami kokybinio ir kiekybinio tyrimo metu gauti rezultatai. Vertinamas dabartinis VšĮ Kauno miesto GMPS įvaizdis bei veiksniai, darantys įtaką įvaizdžiui, remiantis respondentų nuomone. Projektinėje darbo dalyje suformuluoti tokie sprendimai: aktyviau vykdyti ryšius su visuomene. Siekiant pagerinti įstaigos įvaizdį pateikiamos rekomendacijos kaip efektyviai išnaudoti socialinius tinklus, kaip vykdyti švietėjišką programą, dalyvauti miesto renginiuose ar tinkamai išnaudoti žiniasklaidos galimybes.
The aim of the final thesis - based on the analysis of the sources of scientific literature and the results of the empirical research, to provide solutions for the improvement of the organization's image. Brief content of the main parts of the work: The theoretical part of the work analyzes works of Lithuanian and foreign authors applied to work problems. The focus is on analyzing the elements of an organization's image and its operating factors. The analytical part of the final work presents and analyzes the results obtained in qualitative and quantitative research. The present image of the Public Enterprise Kaunas City GMS and the factors influencing the image are evaluated, according to the respondents' opinion. In the design part of the work, the following solutions were formulated: more active communication with the public. In order to improve the image of the institution, there are recommendations on how to make effective use of social networks, how to carry out an educational program, to participate in city events or to properly seize the opportunities of the media.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36259
Appears in Collections:2018 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
adele_kuzminaite_md.pdf1.08 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

89
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

63
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.