Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36256
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Aliukevičiūtė, Jūratė
Supervisor: Simanaitienė, Raimonda
Title: Birštono miesto sakralinis paveldas ir jo panauda turizmui
Other Title: The sacred heritage of Birštonas city and it's use for tourism
Extent: 108 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Menų fakultetas. Menotyros katedra
Keywords: Sakralinis paveldas;Religinis turizmas;Sakraliniai maršrutai;Sacred heritage;Sacred routes;Religious tourism
Abstract: Sakralinis paveldas gausiai paplitęs visame pasaulyje ir atskiruose jo regionuose. Ne išimtis ir Lietuva, bei jos vietovės. Nemaži sakralinio paveldo ištekliai aptinkami ir Birštono miesto teritorijoje. Šioje teritorijoje sukauptas sakralinis paveldas – pastoracinė priemonė, kurios atsiradimui didelės įtakos turėjo teritorijoje gyvenusių žmonių dvasingumas. Teritorijoje gyvenusių žmonių religingumo dėka susiformavo sakralinių vertybių grupės, turinčios simbolinę ir semantinę reikšmę, plačias sąsajas su katalikiška tradicija. Birštono miesto teritorijoje esantis sakralinis paveldas skirstomas į tris grupes: sakralus architektūros paveldas, kapinės, sakraliosios erdvės. Remiantis šiomis grupėmis nustatytos teritorijos funkcinės savybės. Taip atsiskleidžia darbo tikslas - išanalizuoti Birštono miesto sakralias vertybes ir objektus, tinkamus religiniam turizmui, maršrutų kūrimui, vystymui ir įgyvendinimui. Darbas susideda iš keturių dalių. Pirmoje dalyje aiškinamos ir apibrėžiamos pagrindinės darbe naudojamas sąvokos: sakralumas, sakralinis paveldas, religinis paveldas, religinis turizmas. Išryškinami sakralinio ir religinio paveldo panašumai ir skirtumai. Aptariamos sakralinio paveldo panaudos galimybės Lietuvoje. Antroje dalyje analizuojami Birštono miesto teritorijoje esantys sakraliniai objektai: Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčia, miesto kapinės, Kaišiadorių vyskupijos dekanato pastatas, sakralinis muziejus ir šiuos objektus supančios sakraliosios erdvės. Trečioje dalyje pateikiamas atliktas Birštono sakralinio muziejaus, kaip svarbaus religinio turizmo objekto Birštono mieste tyrimas. Aptariama muziejaus veikla, patrauklumo prielaidos, reikšmė turizmo sferoje. Pasitelkiant SSGG analizę ir apklausus muziejaus lankytojus, išanalizuoti muziejaus privalumai ir trūkumai. Pateikiamos rekomendacijos muziejaus tobulėjimui ir plėtrai. Ketvirtoje dalyje pristatoma sukurta sakralinė ekskursija po Birštono miestą. Aptariamas ekskursijos ir maršruto kūrimas, ekskursijos realizavimas su pasirinkta mokyklinio amžiaus grupe. Darbo pabaigoje pateikiami du ekskursijos maršrutai. Pirmas, trumpesnis, realizuotas su mokyklinio amžiaus grupe. Antras, potencialus, ilgesnis laiko atžvilgiu. Tai - maršrutas, skirtas įvairioms amžiaus grupėms, ekskursiją papildant dar vienu, susitelkimo reikalaujančiu objektu – Birštono miesto kapinėmis. Pateikiamas sukurtos ekskursijos kontrolinis tekstas, apklausų anketos, ekskursijos ir aprašomų objektų fotografijos.
The sacred heritage is widespread throughout the world and in the specific regions. Lithuania and its’ landscapes is not an exception. Numerous of the sacred heritage resources can be found in the territory of Birštonas city. The sacred heritage, which accumulated in this territory, is a pastoral measure that was greatly influenced by the spirituality of the people that have been living in this area. The religiousness of the people living in this territory formed the groups of sacred values that have a symbolic and semantic meaning and a broad relationship with the Catholic tradition. The sacred heritage located in the territory of the city of Birštonas is divided into three groups: the sacred architectural heritage, cemeteries, and sacred spaces. Based on these groups, the functional characteristics of the territory have been identified. Thus, the main aim of this work is to analyse the sacred values and objects of Birštonas city that are suitable for religious tourism and the development of the itineraries. This paper work consists of four parts. The first part defines and explains the main concepts used in this work: sacredness, sacred heritage, religious heritage and religious tourism. This part also highlights the similarities and differences between sacral and religious heritage and discusses the possibilities of using the sacred heritage in Lithuania. The second part of this work analyses the sacred objects that are in the territory of Birštonas city, such as the St. Antanas Paduvietis Church, the city cemetery, the Kaišiadorys Diocesan Dean's building, the Sacred Museum and the sacred spaces that surround these objects. The third part of this work presents the research of the Birštonas Sacred Museum as a very important object for religious tourism in Birštonas. Besides this, this part of the work discusses museum activities, assumptions of attractiveness, and the importance in the field of tourism. The advantages and disadvantages of the museum were analysed by using the SWOT analysis and by questioning the visitors of the museum. This paper also provides the recommendations for the improvement and the development of this specific museum. The fourth part of this work presents a sacred guided tour around Birštonas city. This part also talks about the creation of the route and the tour, and the realization of the tour with a specific school age group. Finally, this paper provides two tour routes. The first one is shorter and it was realized with the specific school age group. The second one is potential and longer than the first one. It is a route for the different age groups with a very important object added – the Birštonas cemetery. The end of this final paper includes the text of the tour, surveys and the photographs of the objects described in this work.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36256
Appears in Collections:2018 m. (MF mag.)

Files in This Item:
jurate_aliukeviciute_md.pdf.6.04 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

334
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

86
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.