Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36240
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Striškaitė, Karolina
Supervisor: Tamutienė, Ilona
Title: Sovietmečio įtaka šiuolaikiniam psichikos sveikatos priežiūros vystymui Lietuvoje
Other Title: The impact of soviet times on the development of modern health care in Lithuania
Extent: 119 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešojo administravimo katedra
Keywords: Psichikos sveikatos priežiūra;Decentralizacija;Bendruomeninės paslaugos;Mental health care;Decentralization;Community-based services
Abstract: Psichiniai sutrikimai turi ne tik didžiulę psichologinę, socialinę ir ekonominę naštą visuomenei, bet taip pat didina fizinių ligų riziką. Penkios iš dešimties negalios ir priešlaikinės mirties priežasčių visame pasaulyje kyla dėl psichiatrinių būklių (priklausomybė, demencija ir kt.). Teoriniame lygmenyje Lietuvoje psichikos sveikatos politika yra decentralizuota, tačiau praktinis jos įgyvendinimas atskleidžia, jog ji vis dar yra pakankamai centralizuota. Dėl šios priežasties nelieka individualių pasirinkimų vietos lygmenyje taip užkertant kelią veiksmingai psichikos sveikatos priežiūros politikai, o tai atsispindi bendruose visuomenės sveikatos rodikliuose. Šio darbo tikslas - ištirti, kokį poveikį sovietmečio psichikos sveikatos politika ir institucinė sistema turėjo/turi nepriklausomos Lietuvos psichikos sveikatos priežiūros sistemai. Tikslui pasiekti keliami šie darbo uždaviniai: 1. apžvelgti pagrindines psichikos sveikatos priežiūros teorines prieigas; 2. apžvelgti nepriklausomos Lietuvos psichikos sveikatos priežiūros teisinį reglamentavimą ir jos įgyvendinimo rodiklius; 3. remiantis ekspertų požiūrių, ištirti sovietinės psichiatrijos tradicijos poveikį esamai psichikos sveikatos priežiūros sistemai; 4. įvertinti centralizacijos/decentralizacijos poveikį psichikos sveikatos priežiūros veiksmingumui, identifikuojant kliūtis ir galimybes. Baigiamąjį magistro darbą sudaro 3 dalys. Pirmoje dalyje aptariami psichikos sveiktos priežiūros teoriniai pagrindai. Antroje darbo dalyje yra pristatoma Lietuvos psichikos sveikatos priežiūros sistema. Trečioje darbo dalyje yra pateikiami sovietinės psichiatrijos tradicijos poveikio esamai psichikos sveikatos priežiūros sistemai empirinio tyrimo rezultatai, bei pristatomas jam įgyvendinti pasirinktas metodas. Tikslą realizuoti pasirinktas kokybinio metodo instrumentas - pusiau struktūruotas interviu. 2018 m. kovo-balandžio mėnesiais buvo atlikti 9 interviu su šios srities ekspertais, kurių darbo stažas nuo 5 m. iki 35m. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog sovietinės psichiatrijos tradicijos išlieka ir šiandieninėje psichikos sveikatos priežiūros politikoje, kadangi išlieka didelis stacionarių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas (neįgyvendinta deinstitucionalizacija), neišplėtotas bendruomeninių paslaugų tinklas, galių priimti sprendimus už gydymo metodus asimetrija, biomedicininio gydymo taikymas bei psichikos sveikatos sutrikimų turinčių asmenų stigmatizacija, kuri užkerta kelią ryžtingiems politiniams veiksmams šioje srityje. Darbe pateikiamos rekomendacijos Vyriausybei, LR Seimui, Sveikatos apsaugos ministerijai dėl psichikos sveikatos priežiūros sistemos Lietuvoje tobulinimo.
Mental disorders does not only have a major psychological, social and economic burden on society, but also increase the risk of physical illness. Five out of ten disabilities and premature deaths all over the world are due to psychiatric conditions (substance dependence and dementia ect.). At the theoretical level in Lithuania, mental health care is decentralized, but its practical implementation reveals that it is still sufficiently centralized. For this reason, they do not have individual choices at the local level, thus preventing effective mental health care policies, as reflected in the general public health indicators. The aim of this work is to investigate the influence that the soviet mental health policy and institutional system had/has on the independent mental health care system in Lithuania. To achieve the aim, the following objectives were set: 1. to review the main theoretical approaches to mental health care; 2. to review the legal regulation of mental health care in independent Lithuania and indicators of its implementation; 3. from the expert point of view, examine the impact of the Soviet psychiatric tradition on the existing mental health care system; 4. assess the impact of centralization / decentralization on the effectiveness of mental health care by identifying obstacles and opportunities. Master's thesis consists of 3 parts. The first part discusses the theoretical foundations of mental health care. The second part of the work presents the Lithuanian mental health care system. The third part of the work presents the results of the empirical research on the impact of soviet psychiatric traditions on the existing mental health system, as well as presents the methodics means for the analysis of the project. To achieve this aim, the research instrument of a semi-structured interview of qualitative method was selected. 2018 during March-April moths 9 interviews were taken with experts in mental health care that has work experience from 5 to 35 years. The results of the research revealed that the Soviet psychiatric traditions remain in today's mental health care policy, because it still remains high stationary(hospital services) mental health care accessibility(deinstitutionalization is not implemented), a lack of community-based services, the ability to make decisions concerning treatment methods asymmetry, therefore the use of biomedical treatment and stigmatization of those with mental health disorder precludes decisive political action in this area. The research paper presents recommendations for Government,,Parliament of LR and Ministry of Health that can improve mental health care system in Lithuania.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36240
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
karolina_striskaite_md.pdf1.24 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

222
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

18
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.