Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36236
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Liudvinavičiūtė, Indrė
Supervisor: Tutlytė, Jūratė
Title: Kauno koncertinių įstaigų ir organizacijų veiklų tyrimas auditorijų plėtros požiūriu.
Other Title: Research of Kaunas concert institutions and organizations activities in the review of auditory development.
Extent: 104 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Menų fakultetas. Teatrologijos katedra
Keywords: Kūrybinės industrijos;Auditorijų plėtra;Koncertinės įstaigos;Creative industries;Auditory development
Abstract: Kauno mieste įsikūrusios kelios koncertinės įstaigos ir organizacijos. Viena iš jų – Kauno valstybinė filharmonija – atliekanti daugiau koncertų organizatorių paslaugas, Kauno miesto simfoninis orkestras, Kauno santaka (buvusi „Koncertinė įstaiga Kauno Bigbendas“, jungianti tris kolektyvus: muzikos ansamblį „Ainiai“, džiazo kolektyvą „Kauno Bigbendas“ ir pučiamųjų instrumentų orkestrą „Ąžuolynas“), taip pat koncertinė organizacija „Emidija“. Visos šios įstaigos ir organizacijos savo vidiniuose nuostatuose ar reglamentuose yra numačiusios tikslus, misijas bei vizijas, dokumentaliai apibrėžia, kokia veikla užsiima ir su kokiomis tikslinėmis auditorijomis ketina komunikuoti. Tačiau įstaigos savo numatomuose perspektyviniuose planuose nėra apibrėžusios, kokiomis priemonėmis sieks naujų bei įvairių auditorijų įtraukimo į organizacijų veiklą. Darbo objektas – Kauno miesto koncertinių įstaigų ir organizacijų veiklos. Darbe tiriamos Kauno mieste esančių koncertinių įstaigų ir organizacijų (Kauno miesto simfoninio orkestro, Kauno santakos, Kauno valstybinės filharmonijos) veiklos, naujų ir įvairių auditorijų įtraukimo veiklos požiūriu, siekiant išsiaiškinti auditorijų plėtros strategijas įstaigų praktikoje, nustatyti kaip ir kokia apimtimi jos yra taikomos, kokias problemas jos atskleidžia, Kauno Europos Kultūros Sostinės 2022, programos vertybių kontekste. Formuluojami šie probleminiai klausimai: Kokios galimos Kaune esančių koncertinių įstaigų ir organizacijų bendradarbiavimo ir auditorijų plėtros galimybės? Tyrimo tikslas – ištirti Kauno mieste esančių koncertinių įstaigų ir organizacijų teorines įžvalgas auditorijų plėtros požiūriu, pateikti praktinius įstaigų auditorijų plėtros pavyzdžius ir rekomendacijas. Tyrimo tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai: • Atskleisti auditorijų plėtros teorinius aspektus. • Apžvelgti auditorijų plėtros praktikas. • Pristatyti auditorijų plėtros modelius ir taikymą. • Apžvelgti koncertinių įstaigų ir organizacijų veiklą ir svarbą Kauno mieste. • Aptarti Kaune esančių koncertinių įstaigų ir organizacijų veiklą kūrybinių industrijų kontekste. • Aptarti Kauno miesto koncertinių įstaigų ir organizacijų auditorijos plėtros galimybes atsižvelgiant į Kauno – Europos Kultūros Sostinės 2022 programos vertybių kontekste • Atlikti pusiau struktūruotą interviu su Kauno miesto koncertinių įstaigų ir organizacijų atstovais, siekiant išsiaiškinti įstaigose naudojamus auditorijų plėtros metodus ir galimybes. • Atlikti Kauno mieste esančių koncertinių įstaigų dokumentų analizę. • Remiantis teorinėmis įžvalgomis ir empiriniu tyrimu, pateikti rekomendacijas auditorijų plėtros Kauno koncentrinėse įstaigose ir organizacijose klausimais.
Several concert institutions and organizations are located in Kaunas city, such as the Kaunas State Philharmonic, performing more concert organizer services, the Kaunas City Symphony Orchestra, the Kaunas City (formerly "Concert Office Kaunas Bigband", which unites three collectives: music assemble "Ainiai", jazz group " Kaunas Big Band "and the Wind Instrument Orchestra" Ąžuolynas "), as well as the concert organization" Emidija ". All of these institutions and organizations have their goals, missions and visions in their internal regulations or regulations, documentally define what activities they are engaged in and which target audiences they intend to communicate with. However, the institutions do not define in their foreseeable outlook what measures will be aimed at the inclusion of new and diverse audiences in the activities of organizations. The object – Activities of Kaunas city concert institutions and organizations. The work is investigated by the activities of the concert institutions and organizations located in Kaunas (Kaunas City Symphony Orchestra, Kaunas Santakos, Kaunas State Philharmonic, etc.), from the point of view of the inclusion of new and diverse audiences in order to find out the extent to which they are applied in the development of audience development strategies in institutions. , what problems they reveal, Kaunp - in the context of the values of the European Capital of Culture 2022 program. The following problematic issues are formulated: • What are the potential opportunities for cooperation and audience development in concert establishments and organizations located in Kaunas? The aim of the research is to present theoretical insights of concert institutions and organizations in Kaunas city in terms of audience development, present practical examples and recommendations for the development of audience groups. The following tasks were achieved to achieve the purpose of the research: 1. Provide theoretical insights for audience development. 2. Review the practice of audience development. 3. Deliver audience development models and applications. 4. To review the activities of concert institutions and organizations and the importance of the cultural part in Kaunas city. 5. To discuss the interaction between concert institutions and organizations in Kaunas in terms of creative industries. 6. To present the opportunities for the development of the audience of Kaunas city concert institutions and organizations in the light of the value scale of Kaunas-European Capital of Culture 2022 and its adaptability in the activities of institutions. 7. To perform semi-structured interviews. 8. To perform analysis of documents of concert institutions located in Kaunas city. 9. Provide recommendations related to the possibilities of audience development in concert venues located in Kaunas city.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36236
Appears in Collections:2018 m. (MF mag.)

Files in This Item:
indre_liudvinaviciute_md.pdf1.88 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

240
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

68
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.