Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36235
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Nosova, Jana
Supervisor: Tereškinas, Artūras
Title: Darbo ir šeimos vaidmenų lūkesčiai ir jų įtaka vyrų ir moterų karjerai Lietuvoje
Other Title: Work and family role expectations and its' impact on the women's and men's careers in Lithuania
Extent: 75 p.
Date: 23-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Sociologijos katedra
Keywords: Darbo-šeimos konfliktas;Vaidmenų lūkesčiai;Šeima;Darbas;Darbo ir šeimos derinimas;Lyčių vaidmenys;Work-family conflict;Role expectations;Family;Work;Work and family reconciliation;Sex roles
Abstract: Šiuolaikinėje visuomenėje tiek vyrai, tiek moterys susiduria su vaidmenų konfliktų problema, kurių metu individai ne tik nesugeba atlikti jiems priskirtų vaidmenų, bet ir yra suvaržomi atlikti vaidmenis, kurie kultūriškai priskiriami priešingai lyčiai, ir taip neatitinka socialinės aplinkos sukurtų standartų, į kuriuos įrėminami vyrai ir moterys. Vaidmenys, kuriuos individai atlieka darbo ir šeimos srityse, ne tik priklauso nuo visuomenės primetamų standartų, bet ir turi atitikti partnerio / sutuoktinio vaidmenų lūkesčius, per kuriuos gali pasireikšti šeimos daroma teigiama arba neigiama įtaka karjerai. Nežiūrint į tai, kad XX amžiaus pabaigoje Lietuva buvo paveikta vakarietiškos kultūros ir dėl to tradicinė šeimos santvarka tapo labiau pažeidžiama, Lietuvos darbdaviai vis dar stereotipiškai priskiria šeimos pareigas ir darbus moterims, ir taip nepelnytai nuvertina moterų darbinį potencialą darbdavių akyse, ir atvirkščiai – vyrai yra atitolinami nuo rūpestingo, glaudų ryšį su vaikais turinčio tėvo vaidmens, nes jam yra priskirtas šeimos maitintojo, „medžiotojo“ vaidmuo, todėl šio tyrimo tikslas buvo atskleisti vyrų ir moterų darbo ir šeimos vaidmenų lūkesčius ir ištirti jų įtaką vyrų ir moterų karjerai Lietuvoje. Šiame darbe atlikto tyrimo rezultatai atskleidė: svarbiausias faktorius, darantis įtaką individo vaidmens lūkesčio formavimuisi, – jo paties įsitraukimo į vaidmenį laipsnis, atsižvelgiant į įsipareigojimą, vaidmens svarbą ir reikšmę pačiam individui (Thorn ir Gilbert 1998), o darbo ir šeimos vaidmenų nesuderinamumą sąlygoja lyčių stereotipai, kurie gali neatitikti besikeičiančių vyrų ir moterų lūkesčių, tokių kaip moteriškosios tapatybės siejimas „ne tik su praktinėmis privačiosios sferos užduotimis, bet ir su patriarchaliniais emociniais idealais bei lūkesčiais, kurie šiuolaikinėje Lietuvoje dar vis laikomi norma“ (Maslauskaitė 2004, p. 39). Tyrimas rodo, kad moterys Lietuvoje patiria didesnį šeimos / darbo pareigų susikirtimo lygį nei vyrai; tarp vyrų vis dar vyrauja nuostata, kad moteris turi rūpintis namų ruošos darbais ir vaikų auginimu, ir tai neigiamai veikia moterų karjerą, nes moterys labiau nei vyrai aukoja karjerą dėl laiko, skiriamo šeimai. Paaiškėjo, kad vyrai jaučia didesnį partnerių spaudimą dėl darbo, nes partnerės noras, kad vyras dirbtų, yra didesnis už vyrų pageidavimą, kad dirbtų moteris. Moterų darbo / šeimos lūkesčiai daro neigiamą įtaką vyrų psichologinei būsenai ir darbo našumui, todėl galima teigti, kad individai patiria didesnį šeimos-darbo konfliktą dėl tarpusavio įrėminimo į darbo / šeimos tradicinius vaidmenis, kuriuose moterys traktuojamos kaip socialine namų gerove besirūpinančios globėjos, o vyrai – kaip individai, nešantys atsakomybę už šeimos ekonominio kapitalo kūrimą.
In modern society women and men face with problem of role conflict, when individuals at the same time not only are disable to carry out designated to them roles but also possibily not able to perform their inherent avocations which do not match the standards of the society where women and men are being framed. The roles which are being performed by individuals in the field or work and family stages rely not only on the society‘s designed standards but also on the partners‘ and souses‘ expectations which can negatively or positively affect the career of the individual. Despite the fact that at the end of XX century Lithuania was influenced by the globalization proccesses, Lithuanian employers stereotypically still attribute the household chores and childcare to women, which in subconscious level may underestimate women‘s working potential in the eyes of employers and vise versa - men are being departed from the role of the caring and close relation with the child having father because of the fact they are being assigned to the role of the "breadwinner" and the "hunter". The aim of this research was to reveal the work and family roles expectations of the men and women and the influence of the role expectations to the career of men and women in Lithuania. The results of the reasearch has shown that the main factor which makes influence on the formation of individual‘s role expectation is the level of the individual‘s engagement to the role, depending on the commitment, the importance and the meaning of the role to the individual (Thorn and Gilbert 1998). Work and family role incompatibility depends on the role stereotypes which may not match the changing expectation of the men and women such as "not only in practical individual life spheres but also with patriarchal emotional ideals and expectations, which are still considered to be the norm in Lithuania" (Maslauskaitė 2004, p. 39). The results of the research show that women in Lithuania suffer from the higher level of the family and work obligation conflict more than men do, men are also inclined to think that women are obliged to take care of household childcare work, which negatively affects the career of women because of the time they sacrifice to their families. The results reveal that men suffer from the higher pressure from partner’s side regarding the work expectations as spouses expect from men to work more than men expect from their partners’. The work and family role expectations of women concerning men make negative influence on men’s psychological condition and work productivity, therefore, there can be made a conclusion that Lithuanian men and women suffer from the greater family to work conflict because of the mutual “framing” to the traditional work and family roles where women are expected to take care of the social well-being of the family and men are expected to grow the economical capital of the family.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36235
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

376
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

718
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.