Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36231
Type of publication: master thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Navickaitė, Marija
Supervisor: Dapkutė, Daiva
Title: JAV lietuvių humoras XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje
Other Title: American Lithuanians Humour of the Late 19th and Early 20th Centuries.
Extent: 96 p.
Date: 22-May-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Istorijos katedra
Keywords: Humoras;Išeivija;Satyriniai leidiniai;JAV lietuviai;Humour;American Lithuanians;Emigration;Periodicals
Abstract: Humoras – natūraliai žmogų lydintis gyvenimo segmentas, besireiškiantis įvairiomis formomis nuo įvairių ritualų iki anekdotų. Juokai pripildyti užuominomis apie tai, kas iš tiesų rūpi žmonėms, dėl to galima pamatyti visuomenę kamuojančias problemas, dominuojančius interesus. JAV lietuvių bendruomenėje humoras viešojoje erdvėje labiausiai reiškėsi periodinėje spaudoje. XIX a. pabaigoje į JAV atvykę lietuviai ėmė gausiai leisti periodinius leidinius. Pirmuose laikraščiuose humoro apraiškų beveik nėra, tačiau 1886 m. pasirodžius Vienybei Lietuvninkų atsirado ir pirmoji pastovi humoro rubrika naujienų leidinyje. Po poros metų atsirado Saulė, kurios turinys gausiai užpildytas juokais. Sėkmingas šių leidinių pavyzdys paskatino ir kitus savaitraščius įsivesti humoro skiltis, o vėlesniais metais atsirasti ir specializuotiems satyriniams leidiniams. Darbo tikslas - išanalizuoti XIX a. pabaigos – XX a. pradžios JAV lietuvių humorą, atskleisti jo formas, ypatybes bei vaidmenį lietuvių diasporos JAV gyvenime. Tikslui įgyvendinti išsikelti penki uždaviniai: įvertinti juokus talpintus JAV lietuvių naujienų leidiniuose, pristatyti XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje lietuvių leistus specializuotus satyrinius leidinius, jų vietą bei vaidmenį Amerikos lietuvių gyvenime. Taip pat išryškinti politinio gyvenimo refleksijas humore JAV lietuviams svarbiais klausimais, atskleisti lietuvių diasporos kasdienybės atspindžius juokuose, išryškinant Amerikos lietuvių bendruomenės kritiką humore, išnagrinėjant žalingų įpročių problematiką bei aptariant partnerio paieškas bei šeimyninio gyvenimo ypatybes. Galiausiai, išnagrinėti kitų tautų (žydų, rusų, lenkų, vokiečių, kinų ir kitų) atspindžius JAV lietuvių humore. JAV lietuvių humore atsispindi įvairūs išeivijos gyvenimo aspektai. Ženklią juokų dalį sudarė politinio pobūdžio juokai, ypač susiję su ideologinių srovių konfliktais lietuvių diasporos tarpe. Pastovūs juokų skyriai naujienų leidiniuose bei pradėti leisti satyriniai leidiniai, sudarė galimybes per humorą skleisti, savo idėjas, pasaulėžiūrą ir tuo pačiu skleisti propagandą nukreiptą prieš kitaip mąstančius asmenis ir formuoti neigiamą požiūrį į priešiškas ideologines sroves. Išskirtinio dėmesio JAV lietuvių humore susilaukė ir išeivių kasdienybės refleksijos. Periodiniai leidiniuose dėti epizodai pašiepiantys Amerikos lietuvių bendruomenę, greitus asimiliacinius procesus paremtus noru supanašėti su senaisiais amerikiečiais ir taip atsikratyti grynoriaus vardo. Taip pat pašieptos ir kitos bendruomenę kamavusios problemos: bendruomenės susiskaldymas, polinkis į smurtą, žalingų įpročių neigiami padariniai lietuvių diasporai. Galiausiai JAV lietuvių juokuose nevengta pasijuokti ir iš kitataučių. Dalis tautų, pašieptų per humorą, atliepia lietuvių palaikytus santykius dar Lietuvoje, tačiau palaipsniui atsiranda ir anekdotų, kurių pagrindiniai herojai jau tautos, su kuriomis užmegzti kontaktai tik atvykus į JAV.
Humour – a natural aspect of human life, manifested in different forms from various rituals to anecdotes. Jokes are full of hints of what is really important to people, therefore it is possible to see larger issues in the societies, dominant interests. In Lithuanian community of USA humour in public sphere mostly pronounced in the periodical press. In the end of XIX century lithuanians who arrived to USA, started to publish plenty of periodicals. In the first newspapers there are almost no trace of humour, but in 1886 after the appearance of Vienybe Lietuvninku appeared the first permanent humorous rubric in the newsletter, after few years Saule, whose content was abundantly filled with jokes. A successful example of these publications led to the introductions of humorous sections in other weekly newspapers and specialized satirical publications. Thesis purpose – to analyze the humour of Lithuanians that lived in USA in the end of XIX century – begining of XX century, reveal its forms, features and role in their life. To implement the major purpose there were formulated five objectives: to evaluate humour in US-Lithuanian newspapers and special satirical editions released by Lithuanians in the end of XIX century – beginning of XX century. Also to highlight reflections of political life in humour on the issues that was important to USA Lithuanians. To reveal Lithuanian diaspora everyday life reflections in jokes, distinguishing Lithuanian’s community critics in humour, analyzing the problems of harmful habits and discussing the characteristics of family life. Finally, to examine the reflections of other nations (Jews, Russians, Poles, Germans, Chinese, and others) in USA Lithuanians humor. In the humour, reflects various aspects of life of emigrants. A notable part of jokes was made of political and ideological jokes. Constant humorous sections in the periodics made it possible to spread their ideas, outlook through humor and at the same time, spread propaganda against those who think differently. Exceptional attention in USA Lithuanians humour was brought to everyday life of emigrants. The periodicals publish episodes that mocked the American Lithuanian community, fast assimilation processes based on the desire to blend in with the old Americans, and thus get rid of the name of the “grynorius”. Also they mocked others problems that troubled the community: disunity of the community, inclination to violence, negative effects of harmful habits to lithuanian diaspora in USA. Finally, the humour of USA lithuanians did not avoid the mocking of other nations. A part of the nations, who have been mistreated in humor, shows the relationship of Lithuanians that they already had in Lithuania, but gradually emerged the anecdotes whose main heroes were the nations with whom contacts have been established only after arrival to USA.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36231
Appears in Collections:2018 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
marija_navickaite_md.pdf14.79 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

1,558
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

42
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.